Fundatia Ambasadorii Bibliei       

 

 Arany László: A Torinói Halotti Lepel
 

Összeállítás: a forrásokban megjelölt művek alapján

 
 

 

 Miért fontos. nekünk a Turini Lepel?...Azért, mert ez Jézus Urunknak egyetlen anyagi hagyatéka. Ezzel a lepellel takarták be a keresztről levett testét, és testének teljes formája, alakja - valóban csodaként - rajta maradt a gyolcs­ vásznon. A lepelnek csaknem 2000 éves történetében végre 1978-ban megengedte a római egyház azt, hogy alapos tudományos vizsgálat tárgya Iehessen. Legalább három tucatnyi tudós és kutató, a nagyvilág minden részéből, megjelent a helyszínen és a magukkal hozott, hetvenkét ládára való mérő műszerrel nekikezdtek a lepel alapos vizsgálatának. Természetesen közölték eredményeiket is. Egymás után jelentek meg a könyvek a Turini Lepelről minden nyelven. A Wilson-könyvet ajánljuk minden olvasónknak, mert igen a kitűnő alapossággal számol be a bizony komplikált és sokoldalú vizsgálat eredményeiről, emellett pontról-pontra cáfolja a lepel hitelességét kétségbevonók érveit.

 

 

A könyv pontos adatai a következők:

„The Blood and the Shroud of Turin" by lan Wilson (Image Books, Garden City, New York kiadás). - Wilson összesítette könyvében az összes vizsgálatok eredmé­nyeit és a műszerekkel és komputerekkel végzett mérésekről, megállapításokról beszámol.

 

A Lepel története

Kr. u. 30 körül: Mint „tisztátalan" temetési lepel, összehajtva és díszes fedőlap alatt bekeretezve - úgy, hogy csak az arc volt látható - Edesszába kerül, V. Abgar király idejében (Thaddeus vitte).

Kr. u. 57 után: Edesszában elrejtik.

Kr. u. 177 körül: Csak mendemondák beszélnek róla és elfelejtik; de Edesszában van. Edessza ebben az időben a Pártus Birodalomhoz tartozik és itt kaphatja meg a Lepel az anyagával és szövésmintájával azonos díszítést. A Lepel anyaga és a díszítés mintája kizárólag csak a pártus királyi család öltözetéül szolgált.

 

 

 A "mandylion" pártiai takarójának mintái

 

Wilson könyvéből vettük át az itt bemutatott képet, mely a „mandylion"-t mutatja a 10. századbeli kinézésben. A borításnak a mintája fontos, mert az pontosan egyezik a következő képen bemutatott pártus király palástjának motívumaival. A királyi lepelt királyi módon ékesítették a pártusok, a magyarok elődei. Ebben az időben a Pártus Birodalom hatalma tetőfokán van; Kr. u. 256. a vége.

 

 

Pártos király Hatrából.

 

Kr. u. 525. évben: Edesszát árvíz önti el és 30 000 ember veszti életét. Csaknem minden épület elpusztul. A városnak az újraépítésekor megtalálják a lepelt a nyugati kapu egyik felső részében. Jelentőségét nem ismerik fel, de azt mondják, hogy a rajta lévő kép nem emberi kéz alkotása.

Kr. u. 544-ben: Mandylionnak kezdik nevezni.

Kr. u. 944. aug. 15.: A Mandylion Konstantinápolyba kerül.

Kr. u. 1204 körül: A keresztesek hadjárata idején eltűnik, de:

Kr. u. 1300-ban: Már Franciaországban őrzik.

Kr. u. 1532-ben: Egy tűzvészben csaknem elpusztul, de csodálatos módon a Lepel sértetlen maradt. Négy helyen kellett megfoltozni.

Kr. u. 1578. szept. 14-én: jelenlegi helyére, az olaszországi Turinba kerül, de előzőleg piszkos helyeken hánykolódik. Titkos kezek akarják elpusztítani, talán azért, mert már kb. 1350. körül rájönnek arra, hogy ez a lepel, mint a fej felett áthajlott takaró a testet teljesen ábrázolja, mind elől, mind hátulnézet­ben.

1902. ápr. 21-én: Yaves Délage, a Sorbonne anatómia tanára előadást tart a  Francia Akadémián az ereklye hitelességéről. Ezen tette után állandó zaklatá­sokban volt része.

1930. májusában: Giuseppe Enrie, hivatásos fényképész kitűnő fényképeket készít a lepelről. Ekkor döbbennek rá arra, hogy a kidolgozott végső pozitív kép azonos a leplen lévő nyomattal és misztikusan groteszk; nem mutatja a  valóságos ábrázolást.

A fénykép negatívja azonban megdöbbentő módon életre hívja a Leplen  lévő alakot, tehát így tulajdonképpen a gyolcsvásznon lévő kép az eredeti negatív és a felvett fénykép-negatív mutatja a valóságot.

1972. okt. 1: Ismeretlen tettes betört a kápolnába, ahol őrizték az ereklyét  és tüzet gyújtva akarta megsemmisíteni a Lepelt, de az azbeszt-takaró, amibe  be volt csavarva, megvédte és sértetlen maradt. (A hitben járók azt mondták:  „Júdás nem alszik.")

1978-ban: Engedélyt kaptak a tudósok és szakemberek a rendszeres vizsgá­latok lefolytatására. A következő eredmények mutatkoztak:

 

Embertani adatok:

Magassága (Height - estimated by Cordiglia) ......................... 181 cm

Koponya mérete (Cranial index - Cordiglia) ............................ 81.9 cm

Orr mérete (Hasal index) ........................................................... 7,09 cm

Súlya (Estimated weight) ......................................................... 170 Ibs.

Faji alkata: Klasszikus Europid-Anatóliai

Kora: A.D. (+/- ) 100 év

C-14 szerint kalibrálva és dendrochronológiai adatokkal ellenőrizve.

 

 

A lepel elülső oldaláról készített fénykép

 

Pollen-analízis

Pontosan mutatja a lepel vándorútját. Sivatagi növényeket a Holt-tenger mellől, sztyeppei növényeket Anatólia területéről és Isztambul környékéről, majd az európai növényeket, teljesen összhangban a lepel történelmileg ismert vándorútjával. Összesen 49 fajta növényt.

 

Orvosi szakvélemények

A test anatómiailag tökéletes. A sérülések orvosilag megállapíthatók. Hamisítás teljesen lehetetlen, és itt a legkisebb részlet is tekintetbe lett véve. Megállapították, hogy ketten korbácsolták. A térdeken zúzódások nyomai láthatók, úgyszintén a válla­kon is. (Tudjuk, hogy maga vitte a keresztet és többször elesett.) A szögeket nem a tenyerén verték át, ha­nem a csuklónál, közvetlenül a karcsont és a tenyérnek a csontrendszere között.

 

Műszeres és mikroszkópikus vizsgálatok

Itt egy valóságos csodával állunk szemben, mert kiderült az, hogy a leplen lévő „kép" nem festés vagy rajz, hanem az a vászonszálacskák felületén a szá­lakat érő perzselés által keletkezett. Ilyen felületi perzselés - anélkül, hogy a szövetet el ne égesse - csakis úgy képzelhető el, hogy az valami oly sugárzás­nak a következménye, mely a röntgen-sugárnál is rövidebb hullámhosszú, mondhatni kozmikus sugár jelenség. Magas intenzitással, nagyon rövid időtar­tamban, mely nem hosszabb egy ezred másodpercnél; tehát perzsel, de nem éget.

A szövet felületén így keletkezett árnyalati különbségnek két oka van:

1.) Általánosságban: a perzselés foka a vászontól mérendő test-pontok távolságának arányában gyengül. Ez vonatkozik a test minden részére, beleértve a hajat is. ,

2.) A vérnyomoknak megfelelő perzselési nyomok intenzitása pedig aszerint változik, hogy ezek milyen közel vannak a bőr felületéhez. Legerősebbek a szegek és a tüskés koszorú körüli vérfolyások és szivárgások; különösen a karokon és a homlok körül. Kevésbé látszanak a zúzódásos sérüléseknél, a jobb szem alatt, a térdeken és a korbácsolások nyomain.

 

 

A lepelt, mint "Mandyliont", így összehajtva őrizték Edesszában. Jacksonék spektrum-vizsgálata még az összehajtás nyomait is kimutatta.

 

A perzselést okozó kozmikus felvillanás

Nem kívülről eredt, hanem a testből kifelé és csak függőleges irányban. Legerősebben az életet adó vérből. A sugárzás tehát oldalra nem irányul, hanem csak merőlegesen felfelé, a testet borító takaróra és lefelé, a fekvőhelyre.

Igen érdekes az a megállapítás, mely szerint a vászon Lepelnek az a része, mely a felsőtestet fedte, saját súlyánál fogva, körülborította a testet és ennek ellenére oldalirányban semmi perzselés nyoma nincs. Ugyanez vonatkozik a lepel azon részére, mely a fej felett szorosan volt áthajolva. A haj nem fogadható el szigetelőnek, mert ugyanaz a haj alsó és felső vetületében tökéletes perzselési nyomot hagyott, míg oldalt - tehát vízszintes irányban - semmit sem.

 

 

A komputer által kifaragott dombormű, mely Jézus arcát mutatja szinte hihetetlen tökéletességgel.

 

 

 

Az előző dombormű alapján készített, javított háromdimenziós kép

 

*     *     *

 

Ide kell iktatnom munkatársamnak - Oláh Imre Jenő - azon szavait, amelyekkel ő figyelmünket felhívja erre a valóban csodának nevezhető valóságra is, és a Lélek mélyén járó intuíciójával meglátja annak magyari vonatkozásait is. Eképpen írja:

„Aki látni akar, az csodálatos jelet kap az itt történtekből. Egy hatalmas szimbólum-csoportosulást vehetünk itt észre. Ugyanis az ember legrégibb jelképe az egyenlőszárú kereszt (+), mely a négy világtáj felé indulva, magát a világot jelenti. Tudjuk, hogy a kereszt vízszintes vonala a horizont, a földi élet színtere.

 

Jézust valószínűleg ebben a testhelyzetben feszítették keresztre.

 

A kereszt merőleges vonala pedig az Ég és a Föld összekötője, vagyis a Földre eső sugárzás iránya.

Jézus földi hagyatékának - az Ő embertestét betakaró Lepelnek - kozmikus sugárzástól eredő perzselési nyomai azt bizonyítják, hogy az égből lefelé indu­ló, eget és földet összekötő merőleges sugár földi végénél van az Isten Fia a feltámadás pillanatában.

Ma „sumér"-nak nevezett ősi Mah-Gar nyelvünkön az Isten Fiának egyik neve Tur-An. Véletlen lenne. hogy a Tur-An földi testét betakaró gyolcs lepel éppen Tur-In városába került?...  Véletlen lenne az is, hogy a már Mandylion- szentelt lepel ékes borító-takarójának díszítő motívumai azonosak a Hatra-i pártus uralkodó királyi ruhájának díszítő motívumaival?.... Ez az ereklye mindenben szentesíti az ősi sumér-mahgar hitvilágot és annak szimbólumait. Ez az Isten által nekünk ajándékozott fénykép, isten tanúsága Tur-An-ról. A sugár két vége összeér. Évezredeket átkarolva átmetszi életünk horizontját és létre­hozza a Világot jelentő kereszt jelképét és megsemmisíti a világunkat fojtogató kígyót, bénító szimbólumaival együtt.

Ha munkatársamnak a meglátását kiegészítjük a sumér agyagtáblák ékira­tainak azonos szövegével, melyeket nem magyar szakemberek fejtettek meg, és ahol az Isten egyszülött Fiát - En-Lil-t, a Világ Világosságának nevezik - valóban fel kell ismernünk népi örökségünket ebben a Jézusi Hagyatékban. Ugyanis az embertani vizsgálatok teljesen megcáfolták a kereszténység krisztológiájának azt az állítását, hogy a názáreti Jézus fajilag zsidó lett volna. Nem volt zsidó! Hanem abból a nemes szkíta-mahgar fajtából öltött testet, amelyik a magyar nép származásának forrása.

A júdai-kereszténység ószövetsége a zsidókat kifejezetten Ábrahám mag­vából valóknak nevezi. A zsidók büszkék is erre. Hagyjuk meg őket ebben a hitükben, de boldogan és örömmel fedezzük fel a Turini Lepel csodájából azt a valóságot, hogy:

 

 

A lepel frontális képének negatívja, mellette a képet valószínűleg létrehozó alak testének rekonstrukciója Isabel Piczek, Los Angeles-i művész élő modell segítségével készítette.

 

 

Mi magyarok Jézus magvából származunk!

A Turini Lepel üzenete kötelez minket Jézus követésére és az Ő Igazságának tanítására. A júdai-kereszténység római egyháza minden áron meg akarja tartania a júdai gyökerét és nem hajlandó elfogadni  a Turini Lepel csodáját, hiszen a názáreti Jézus testét betakaró vásznon - kozmikus sugarú perzseléssel - visszahagyott emberi fényképe ékesen bizonyítja a júdai-kereszténység „Jézus a keresztfán meghalt” tételének ellenkezőjét. Vagyis azt, hogy Jézus halhatatlan és örökké élve, legyőzte az emberi gonoszságot.

Ugyanis a halott embertest az hideg. Abból nem fakadnak olyan intenzitású sugárzások, amelyek a holttestet borító vásznon perzselési nyomokkal rögzítik a test fényképét. De azt is bizonyítja a Turini Lepel (amit a júdai-római egyház szintén nem akar elismerni), hogy Jézus valóban egy embertestet öltött Isten-Lény volt, aki akkor tette le vagy vette fel embertestét, amikor akarta.

A lepelt 1978-ban alaposan megvizsgáló szaktudósok egyöntetűen „para­normál fenoménnak" nevezték mindazt, amit találtak és éppen lan Wilson mondja könyvében a következőt:

„Ha a leplen lévő embertest képét azonosítani akarjuk valamely történelmi személyiséggel, az evangéliumi bizonyítékok szerint sem lehet az más, mint a názáreti Jézus. "

Hivatkozik itt az evangéliumok azon szakaszaira, melyek arról tudósítanak. hogy Jézus átváltozott (transfiguration). Helyette vakító fényesség lett. Hivatkozik Máté 17:2 versére, ahol a következő szöveget találjuk:

„És elváltozék előttük, és az ő orcája ragyogott, mint a Nap; ruhája pedig lőn, mint a fényesség.”

Ugyanezt írja le Márk (9:30) és Lukács is (9:29). De hiába tesz vallomást a Turini Lepel a Fény Fiáról. Hiába írják az evangéliumok a tanítványok előtti „transzfigurációt", hiába tanúsítják Jézus fénnyé válását ezek az írások, melyeket „isten szavának'' neveznek a júdai-keresztény egyházak. Amikor Jézusról, mint a Fény Fiáról beszélnek, egyszerre süket lesz a vatikáni „szentatya” is, mert nekik a Mi Urunk Jézus csak az a zsidó rítus szerinti „áldozati bárány” aki „elveszi" azt a sok bűnt,- amit csaknem 2000 év óta az egyházak elkövettek Mert nem a legnagyobb vétek-e nem felismerni a Turini Lepel csodáját? Nem valóban halálos bűn-e elhallgatni, a feledés fátylát borítani azokra a vizsgálati eredményekre, melyek azt ordítják e materialista világi fülébe: Jézus újra megjelent a mi életünkben! Ugyanis az embert el lehet butítani. Hamis tanokkal félre is lehet vezetni, de a komputerek nem tartoznak egy vallásfelekezethez sem. De mégis az emberben lévő „isteni szikra" segítségével szerkesztett „gépagyak" valósították meg Jézusnak újra megjelenését és a Turini Lepel ,Jézus-képének", a komputerek által végzett kiértékelési eredményeit nyugodtan nevezhetjük így:

 

 

A lepel hátoldali képének negatívja. A kép alapján egy emberi alakon rekonstruált sebesülések.

 

Turini Lepel csodája

A csoda dr. John Jackson fizikus és dr. Eric Jumper USA-beli repülőkapitány munkásságával jött létre.

Dr. Jackson a testnek a lepeltől való távolsága és a perzselési fok intenzitása közötti arány felismeréséből indult ki - mondván a következőket: „Ha a távolság és az intenzitás között egyenes, vagy mértani arányú összefüggés van, akkor a kép tulajdonképpen háromdimenziós információkat tartalmaz.”

Egy modern komputert és egy „VP-8 Image Analyser”-t alkalmaztak kísérletük elvégzéséhez. Utasították a komputert, hogy értékelje ki a képet elöl- és hátulnézetben, és mindkettőt térben integrálja. Igen nagy volt aztán e megrökönyödés, amikor a szoborszerű dombormű nézete megjelent a képernyőn és a azt bármilyen nézet irányában, tetszés szerint forgatható.

A római pápa - egyházi politikájának szolgálatában - most már mondhat amit akar, mert a komputer csalhatatlan.

.Ugyanis ugyanezzel a módszerrel megkísérelték különböző, más, híres portrékkal és fényképekkel ugyanezt végrehajtani, de eredménytelenül. A komputer sohasem mutatott domborművet. Ugyanis ahhoz, hogy sík vetületet három dimenzióban rekonstruálhassunk az szükséges, hogy ugyanarról a tárgyról két különböző szögbeli vetület álljon rendelkezésre, hiszen a sztereó­nézésnek is ez a titka.

 

  

   

A Lepel arcáról készített fotó, és annak negatívja

 

A Turini Lepel anyaga

Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy az edesszai Mandylion takarójának olyan anyagot tettek, melyet csak a Pártos Birodalom királyai használtak és használhattak, mert ez az anyag „királyi tulajdont" képezett abban az időben. Itt azonban azt is hangsúlyoznunk kell, hogy a Pártos Birodalom Jézus életének idején volt a leghatalmasabb és Kr.u. 306-ig uralta azt a hatalmas területet, mely az Eufrátesztől az Indus folyóig terjedt. (Északi határainak megállapításában igen nagy a vetélkedés, de minden valószínűség szerint Edessza is a fennhatósága alá tartozott akkor, amidőn a palesztin-part végleg a Római Birodalom alatt élt és szenvedett.)

Tehát bátran mondhatjuk azt, hogy Jézus halotti leple a Pártos Birodalom ereklyéje volt és csak ennek - talán - így mondom - a „hozzánk" és a „mi" tör­ténelmünkbe tartozó birodalomnak megszűnése után indul „rejtegető" útjára­. De valószínűleg azok „rejtegetik", akik az ún. „jézusi szkítizmusnak" nevezet­tekhez tartoznak. Érdekes lenne egy külön tanulmányban kidolgozni, az év­számok szerint összevetve a Lepel helyét a kapcsolatos történelemmel, hiszen a hívők seregének a „júdai-kereszténységben" való tömörítése nem volt oly egyszerű és zökkenőmentes. Mindenesetre az a valóság, hogy „Jézus halotti leple" megmaradt; bizonyítékul szolgál arra az „igazak" általi tanításra, mely szerint Jézus legyőzte a halált és embertestét fénnyé változtatva - magával vitte azt vissza, az örök Fényességbe. (Tehát nem szálla alá poklokra" - miként azt a júdai gyökerű „kereszténység" tanítja.)

 

*     *     *

 

A Turini Lepelről mondottakat ki kell egészítenünk a napjainkban közis­mertté vált másik kegytárggyal, mely

 

Az Oviedói Szent Lepel

1994. végén a spanyol sajtó hírt adott arról, hogy Asztúria központjában, a valamikori királyi városban, Oviedóban megtartották az első kongresszust az Oviedói Szent Lepelről, amelyen a tudósok szintén krisztusi nyomokat véltek felfedezni.

Az észak-hispániai városban a legnevesebb olasz, amerikai és spanyol ereklyeszakértők és tudósok gyűltek össze annak érdekében, hogy összegezzék eddigi véleményüket a késő gótikus San Salvador katedrálisban őrzött relikviáról A kongresszuson jelenlévők egyetértettek  abban, hogy egy sor hasonla­tosság van az Oviedói Szent Lepel és a torinói között. A két ereklye hasonla­tosságaként említik a vércsoportok azonosságát, s azt, hogy a szövet ráncain elhelyezkedő vérfoltok szimmetrikusan azonosak. Hogy az egybeesést valószínűsítsék, hátra van még a DNS-vizsgálat.

A nevessé vált egyházi kinccsel kapcsolatban összehívott konferencia résztvevői azt sem titkolták, hogy a legnagyobb különbség a két halotti lepel között a vászon állapotának minőségében van. Míg a Torinói Lepel viszonylag kevésbé károsodott az évszázadok folyamán, addig az Oviedói Szent Lepelt jobban kikezdte az idő vasfoga. A csodának köszönhető, hogy nem semmisült meg 1934-ben az asztúriai bányászok felkelése során, amikor a főtemplom kriptáját dinamittal fel kívánták robbantani.

 

Az Oviedoi lepel, a Sudarium

 

*     *     *

 

Az előbbiekben közölt hivatalos jelentés megállapítja azt, hogy a Turini és az Oviedói Lepel anyagában különbség van.

Vagyis az oviedói anyaga nem azonos a Turini Lepel anyagával, amelyről a szaktudósok megállapították, hogy a pártus királyi ruhaanyaggal azonos.

Ha az oviedói is Jézus testének befedéséré szolgált volna, az anyagának azonosnak kellene lenni az egész testet befedő nagy Turini Lepellel

Ugyanis, ha így fedték volna be abban az időben a halottakat, akkor ez egy kettős „készlet" lenne, amit mindenki használ. De nincs más korabeli példa „kettős”  lepelnek a használatára. Így az oviedói nem lehet más, mint Veronika kendője, amit adott ez a jó asszony a keresztjét vivő Urunknak.

A kendőn rajta maradt jézusi arc tehát ugyanazokat a sebeket mutatja, mint a torinói, hiszen az Urat a fején Jeruzsálemben sebesítették meg, amikor a töviskoronát fejére tették és  ostorozták. Fejsebei tehát mar rajta voltak a keresztre feszítés előtt.

Az oviedói tehát nem halotti lepel, hanem egy női fejkendő és azért sokkal könnyebb az anyaga, mint a Turini Lepelnek.

De örüljünk, hogy megvan Veronika kendője is Jézus Urunk arcképével, mely azonos a turiniéval. Így kétség sem férhet ahhoz, hogy Jézus Urunk képe van rajtuk.

Hogy a Vatikán tagad, az ma már senkit sem lep meg, ismerve a bíborosok többségének hovatartozását és a júdai-kereszténységnek politikai irányát a zsidóság felmagasztalásában.

 

*     *     *

 

 

A Pray kódex

 

Itt még azt szeretném megemlíteni, hogy Jézus Urunk Szent Leple magyar kézben is volt, és ezért találjuk meg képét a „Pray Kódex”-ben (1192-95). Azt tudjuk, hogy 944-ben a Szent Lepel Edesszaban volt. A bizánci császár hadse­reggel hozatja át Konstantinápolyba 944. augusztus 15-én. Ott marad 1204-ig és 1307-ben már Párizsban van.

Ebben az időszakban kerül lll. Béla magyar király leányának birtokába. Ugyanis a nagyműveltségű III. Béla királyunk Bizáncban nevelkedett, és fele­ségül vette VII. Lajos francia király leányát. Ebből a házasságból született 1175-ben Máira-Margit magyar hercegnő,

1207-ben Mária-Margit férje meghal, és újra férjhez megy egy „kereszteshez", akinek neve: Nicholas de Saint Omer. Ettől születik Vilmos (William) nevű fia, aki anyja halála után átadja a Templomos Lovagrendnek a Szent Leplet, miután ő is közéjük tartozott. Így viszik a „templomosok" Párizsba. III. Béla királyunknak tehát látni kellett a Szent Lepelt leánya kezéből. Csakis így kerülhetett az uralkodása alatt készült „Pray Kódex"-be.

 

 

 

A Turini Lepel negatívja alapján készült festmény. Alkotója Aggémian örmény festőművész. A leghitelesebb Jézus-ábrázolásnak tekinthető.

 

Források:

Badinyi Jós Ferenc: Jézus, a Pártus herceg

Ian Wilson: The Blood and the Shroud

http://www.shroudstory.com/faq-sudarium.htm

 

Home

FEL