Fundatia Ambasadorii Bibliei       

Aranyi László: Hinni vagy nem hinni? Mit hinni el?

Szociológiai tanulmány vallásokról, politika pártokról, titkos társaságokról, szektákról, spirituális iskolákról, ezoterikus közösségekről, csodatévőkről, mesterekről, tudományvallásról, a tudományról és a való világról „Azok, akik egyenjogúságot és igazságot követelnek, mindig gyengébbek; míg az erősebbeket ezek a dolgok nem nyugtalanítják.” – Arisztotelész

Nem feltétlen a tükör a hibás, ha torz az általa mutatott kép. © - Aranyi László Jelen kézirat egyetlen része-részlete sem használható fel, még hivatkozás céljából sem, a szerző személyes hozzájárulása nélkül! - 2015. Szentes - 

A hit rendkívül erős tud lenni, miként a tévhit is. Vajon mi készteti az embereket arra, hogy a valóságtól teljesen eltávolodva, vakon, hamis képzetekben, fantazmagóriákban higgyenek? Vajon miért adják fel embertársaink valóság-érzékelésüket, a valóság érzékelése utáni vágyukat, s kezdenek el követni – olykor – teljesen tébolyult eszméket?

Miként lehetséges az, hogy az atom- és űrkorszak embere időnként teljes egészében feladja gondolkodását, s veti alá magát egy bizonyítatlan és bizonyíthatatlan hitrendszernek? Sőt, olykor még az életét is képes érte adni!

Az ember sokszor már a saját szemének sem mer hinni, mert egy eszme a markában tartja. Csodálatosan kifinomult műszereink vannak. Miért hamisítják meg a mérési eredményeiket? Van szabadulás az ilyen helyzetből? Van megoldás? Mi a megoldás?

1. Társadalmi rendszerek Alapvetően háromfajta társadalmi formát figyelhetünk meg manapság, ha végigtekintünk a Föld országain. Természetesen, vannak átmenetek is, ami pedig még érdekesebb, előfordul, hogy egy-egy társadalmi berendezkedés nem az, aminek látszik, aminek mondja saját magát!

Az elsőt nevezhetjük teokráciának. Ismertetőjegye, hogy az adott ország valamilyen vallási eszmének van alárendelve, egyházi méltóság vezeti, az ország törvényei egyházi törvények.

Az ország tényleges vezetője lényegében maga az Isten, az általa kinyilatkoztatott törvényeket és magatartási formákat földi helytartója, a legmagasabb egyházi méltóság hirdeti ki, papjaival őrködik azok betartása felett.

A lakosság számára pedig ezek a törvények kötelező érvényűek. A hatalmi szervek is ezt az isteni rendet tartják fent.

A kihágást elkövetőket az egyházi törvények szerint ítélik meg, ezek mindenféle egyéb más törvényeknél magasabb rendűek, az ítéletet adott esetben a családfő is végrehajthatja, pl. saját kezűleg végezheti ki gyermekét, feleségét, rokonát, ha az súlyosan megszegte az egyház által kihirdetett isteni törvényeket.

Számos esetben azonban az adott közösség vezetőrétege az, amelyik istent kreál magának, akinek „nevében” majd később a többiekre kényszeríthesse a hatalmát. Jó néhány példát ismerünk erre. Sőt, egyes korokban és egyes népeknél maguk a királyok, a császárok, azonosak voltak istennel!

A másodikat diktatúrának nevezzük. Ebben az esetben az ország vezetője egyetlen ember, valamennyi területen legfelsőbb döntési joga van. Minden területen ő a legmagasabb rangú. Ő hozza a törvényeket, irányítja a hadsereget, a rendőrséget, a titkosszolgálatokat, stb. Többnyire valamilyen eszmét is hirdet, s bizony, aki nem fogadja el a diktátor eszméit, személyét, szerepét, irányítási módszereit, hatalmát, annak nagyon gyorsan és rövid úton súlyos büntetéssel kell szembenéznie.

Ezek a fajta állami berendezkedések esetenként családon belül öröklődnek, a diktátorok dinasztiákat alkothatnak. Nincsenek választások, vagy ha mégis, azokon nincs lehetőség másfajta eszmerendszer mellett dönteni

A harmadik gyakori forma a demokrácia. Ebben az esetben az uralkodó eszme: a pénz. Akinek a legtöbb a pénze, illetve a legtöbb pénzt tudja mozgósítani, az van hatalmon (esetleg, kényszerből, megosztozik néhány cimborával), ő jelöli ki azt, ki legyen az ország első embere, aki aztán az ő utasításait hajtja majd végre. Az általa kijelölt első embert fogja majd – időnként – megutálni a nép, de ebben az esetben legfeljebb a helyére tesz egy másikat, a hatalom tulajdonosa nem változik.

Igaz, időnként választásokat tartanak, ezek kimenetele a legtöbb esetben egyértelmű: a szavazókat megvásárolják.

Szavazatszámlálások esetén párhuzamos rendszereket futtatnak, ahol már előre készen van a „kívánt és elvárt” eredmény. Ha pedig egy ilyen előre elkészített választási sorrend idő előtt kiderül, a nyilvánosság felé azt hazudják, hogy kérem semmi másról nincs szó, mint a rendszer „próbafuttatásáról”, csupán az került ki a nyilvánosság elé gondatlanságból.

A választási törvényeket is úgy alkotják meg, hogy szinte lehetetlen legyen a más véleményűeknek győznie. A választásokat megelőző médiakampány is ennek a csalás-sorozatnak szerves része. A hatalmat névlegesen pártok és választott képviselők birtokolják, a valóságban azonban a parlamentekben a párttagok kötelesek párthovatartozás alapján szavazni (azaz, a pénzforrás igénye és elvárása szerint!), szó sincs egyéni vélemény megfogalmazásáról, ha mégis, az adott illetőt kőkeményen megbüntetik, akár a pártból is kizárják, vagyis a hatalomból… Annak minden velejárójával együtt.

Az alkotmányokban lefektetett nép képviseleti parlament elve nem érvényesül! A pártok lényegében gazdasági vállalkozások. Néha úgy tesznek, mintha a választók érdekeit is szolgálnák, mindez azonban messze eltörpül saját gazdasági fellendítésük mellett.

Uralják a bankokat is, a választópolgárok pénzével üzletelnek, ha nyereség termelődik, azt zsebre teszik, ha veszteség keletkezik, akkor emelik az adókat...

Ők soha és semmilyen körülmények között nem járhatnak rosszul, nem veszíthetnek.

Általában nagyon szűk kör kezében futnak össze a szálak. Mivel pedig a „népnek eszme kell”, hát adnak a számára. Olykor igen vonzó, szép és tisztességes eszméket. Ígéretekkel is megszórják a szavazókat, vonzóvá teszik a pártok magukat, hogy aztán annak a töredékét se tartsák be soha, mert hiszen már amikor ígértek valamit, akkor is pontosan tudták, hogy hazudtak...

Nem az ígéretek beváltása, nem az emberek jóléte a cél, hanem kihúzni a következő választási ciklusig, és addig is, folyamatosan gazdagodni és élvezni a hatalmat…

A törvényeket a saját gazdasági és hatalmi érdekeik szerint hozzák, saját magukra aztán nem tartják azokat kötelezőnek, hiszen „mentességet élveznek”…

A pártvonalon felkapaszkodott emberek agya jellemzően megzavarodik, folyamatosan elvesztik tisztességüket, becsületességüket, hitelességüket – már ha egyáltalán volt nekik. Bedarálja őket a rendszer. 

Becsületes ember – ilyen jellegű hatalmat – nem fogad el, legfeljebb kényszerből és csak meghatározott időre, hiszen pontosan tudja, mivé képes a hatalom eltorzítani az embert és kiforgatni önmagából.

2. Létezik-e Isten? Számos vallás, szekta, spirituális közösség hittételeiben, de még egyes pártok eszmeiségének meghatározásában is szerepel egyfajta „Legfelsőbb Lény”, egy „Mindenható Isten”, egy „Szuperintelligencia”, stb. aki köré az egész vallásuk, világnézetük épül.

Neki tulajdonítható, hogy „teremtés” útján hozta létre a világot, és azóta is felügyeli a legparányibb atomi részecskétől a leghatalmasabb szuper-csillaghalmazokig, beleértve az emberek sorsát is. Mielőtt ez a lény „megteremtette” volna az egész Világegyetemet, azelőtt semmi sem létezett, sem tér, sem idő, csak az istenség egymaga, s mivel „unatkozott” (Madách), hát megalkotta az Univerzumot.

Aztán, idővel, újra és újra, valami „hiba csúszott” az elképzelésébe, a földi emberek tekintetében legalábbis egészen bizonyosan (más bolygók civilizációinak történetét még nem ismerjük pontosan), ugyanis már többször is arra „kényszerült”, hogy szinte az utolsó szálig kiirtsa az embert a Földről.

Ezekből a történetekből azt lehet leszűrni, hogy bizony ez a teremtés „félresikerült”, az isteni lény „selejtet” alkotott, hiszen az ember nem hajlandó, vagy nem képes úgy viselkedni, ahogy azt az istenség elvárja tőle, ezért hát, időnként, eltakarítja szinte írmag nélkül a bolygóról. Természetesen az ártatlanokkal együtt. Ám ekkor sincs gond, hiszen majd az utolsó ítéletkor „szétválasztja őket”…

Ha létezne ilyen tökéletes Isten, akkor – létéből következően – csakis és kizárólag tökéleteset tudott volna alkotni, hiszen tökéletesből és tökéletes által csak tökéletes származhat. Egy tökéletes alkotásban nincs helye sem a malária-szúnyognak, sem a háborúknak.

Hiszen, ha valami tökéletes, abban a tökéletességben nem lehet jelen a rombolás, az értelmetlen pusztítás, halál.

Márpedig – ha körbenézünk – sok-sok szenvedést, pusztítást, rombolást láthatunk a Földön nap, mint nap. Következésképpen, e mögött a számtalan fájdalmas és kegyetlen dolog mögött nem állhat semmiféle – tökéletes, mindenható és jó – teremtő.

Súlyos bajok van ezzel a bizonyos teremtéssel és Teremtővel tehát. Vizsgáljuk meg a kérdést egy másik szempontból is!

Számos esetben hallhatjuk, hogy valami „Isten büntetése”. Természeti katasztrófákra, járványokra, különböző csapásokra vonatkoztatva. Nagyon könnyen odavetik bizonyos népeknél és kultúráknál ezt a sommás megállapítást akkor is, ha egy gyermek valamilyen születési rendellenességgel jön a világra. „Biztosan a szülei vétkeztek” – mondják, akkor is, ha ennek semmi valóságalapja nincs.

Az Isten egy újszülöttben „büntetné” a szülei valóságos vagy vélt „bűneit”? Az Isten valóban „büntet”? Ilyen jellegű tevékenységét akár „igazságosnak” is lehetne nevezni. És amikor egyértelműen 5 nem az? Akkor bizony azonnal egy szadista, bosszúálló és kegyetlen Istenség bontakozik ki előttünk.

A „Teremtő Istentől” pedig ugye nem ilyen viselkedést várnánk. Persze, fel lehet hozni gyakran az emberi gonoszságot, mint valamennyi romlás forrását, merthogy az is létezik, nagyon is, de ha létezik, márpedig létezik, akkor a Teremtő Istenben is kellett már eleve gonoszságnak (is) léteznie, hiszen az ismert történet szerint a „saját képére és hasonlatosságára teremtette” az embert, a „magáéból adott”.

Vagyis ismét valami nagyon nem stimmel ezzel a bizonyos „jó” Istennel. „Aki súlyos dolgot állít, annak komoly bizonyítékkal kell rendelkeznie.” Miként állunk ezzel? Isten léte nem bizonyítható. Sem közvetlenül, sem közvetve.

Az ellenkezője viszont igen: kizárásos alapon, ahogy fentebb is megtettük néhány gondolatban. További érvelésként elmondható, ha egy-egy eseményt minden lehetséges szempontból megvizsgálunk, és ha nem találunk mögötte teremtés-jellegű okot, „isteni beavatkozást”, akkor Isten szerepének feltételezése és emlegetése ugyancsak szükségtelenné válik.

Isten nem teremtette, nem teremthette, a világot, merthogy a világnak nem volt kezdete, sem teremtéssel, sem ősrobbanással nem „jött létre”, mindig is volt, mindig is létezett, miként mindig is létezni fog. Anyagot egyébként sem lehet sem létrehozni, miként megsemmisíteni sem.

Csakis és kizárólag átalakítani (energiával és/vagy tudattal). Minden, ami létezik anyag, és/vagy anyag által nyilvánul meg! Alapvetően két típusa van (ezek egymástól „függetlenül” szintén nem létezhetnek): térforrás és forrástér, azaz atomos- vagy térjellegű anyag. Térforrás: A „látható” világunkat a transzverzális elektromágneses hullámok uralják.

Az elektromágneses kölcsönhatás „szabályozza” a Világegyetem felépítését, az elemi részecskéktől a galaxis-szuper halmazokig. Az elemi részecskék nem mások, mint a Világegyetem rezgésterének csomópontjai, azaz térforrások – Aranylaci. Forrástér: A „nem látható” világunkat a longitudinális elektromágneses hullámok hatják át. „Befagyott” (kristály) állapotban tartalmazzák a Világegyetem teljes megnyilvánult és meg nem nyilvánult energia és információ-készletét.

Forrásuk maga a tér. Forrásterek - Aranylaci

Most közelítsük meg a kérdést a mozgás felől. Ha Isten létezne, tökéletesnek kellene lennie – ezt ugye már tudjuk. Ám emellett változatlannak, változhatatlannak, és megváltoztathatatlannak is. Tökéletes dolgok pedig nem léteznek – ezt beláttuk. Ami tökéletes, az nincs mozgásban, tehát holt, vagyis, „Isten halott” – mondta Nietzsche. (Bár ő teljesen más irányból jutott ugyanerre a következtetésre.)

Ami tökéletes, az végállapotot jelent. A természet pedig  irtózik a végállapotoktól. Már csak azért is, mert ha bármi is eljutna a végállapotba, az lényegében azt jelentené, hogy az adott dolog halott, nem lépne többé kölcsönhatásba semmivel, tehát mintegy „kiszakadna” a Világegyetemből, azaz megsemmisülne.

Ha viszont Isten mozogna, akkor egyben változna is, változhatna és változtatható lenne. Abban a pillanatban megszűnne a vélt tökéletessége, mihelyt megmozdulna, hiszen, ha megmozdulna, akkor egyenetlenségek, „hibák” lépnének fel benne. Azonnal odalenne a mindenhatósága is, hiszen nem tudná megakadályozni, hogy tökéletlenségek lépjenek fel benne.

Tehát innentől kezdve nem lenne „Istennek” nevezhető és tekinthető. Nevezhetnénk másként, pl. „Legfelsőbb Lényként”, de ennek sincs semmi értelme, merthogy a természetben nincs „legfelsőbb”, miként „legalsóbb” sem. A „Legfelsőbb Lény” ugyanis csak maga a végtelen Világegyetem lehetne (a „legalsóbb” pedig a tökéletes üresség, a semmi), egy egészen másfajta minőség, tehát ugyanott vagyunk, ahol az előbb. „Istennek nincs helye a Világegyetemben” – Steven Hawking.

A természetet a mozgás tartja fent. A mozgás (esetenként rezgés) végállapotok között zajlik. Ám soha nem éri el a végállapotokat magukat. Viszont, tetszőleges mértékben – egy ideig – megközelítheti azokat. A természetben nem léteznek örökkévaló (viszont a természet, a Világegyetem maga: örök!), tökéletes, mindenható, stb. azaz egyetlen olyan dolog sem, mely végállapotot tételezne fel.

Ha létezne, idővel maga a világ semmisülne meg azáltal, hogy ha bármelyik része végállapotba jutott, az kiszakadna belőle, lényegében megszűnne, és magával rántaná az egészet. A Világegyetemből viszont nincs „hova” kiszakadni, merthogy semmi sem létezik a Világegyetemen „kívül”.

A Világegyetemen „belül” pedig ugyancsak nem létezhetnek végállapotok. A Világ puszta létezése cáfolja végállapotok létezésének még a lehetőségét is! Mivel pedig a Világ örök idők óta létezik, ha bármilyen végállapot bármikor megjelent volna benne, az magával hozta volna az egész Világ megsemmisülését, de mivel ez nem történt meg végtelen idő alatt, és nem is fog, ezért kimondható: a természet „irtózik a vákuumtól”, azaz nem tartalmaz semmiféle végállapotot sem, tehát semmiféle „tökéletes”, „mindentudó” és „mindenható” Istennek nincs helye benne. Csak rajta kívül.

Viszont, semmi sem létezik a Világon kívül, merthogy Világ-egy-etem. Érdemes itt Giordano Brunót idézni, aki minderre tisztán logikai úton rájött: "Tehát az Univerzum egyetlen, végtelen és mozdulatlan... Nem, hozták létre, hiszen rajta kívül nem létezik más élet, amire vágyhatna, vagy amit elvárhatna, hiszen maga minden lét. Nem szűnik meg, hiszen nincsen semmi más, amivé változhatna, hiszen ő maga minden. Nem mehet össze, és nem tágulhat ki, hiszen végtelen, semmi nem közelítheti meg, s el sem szakadhat tőle semmi."

A fentiek alapján – is - elmondható, sokkal inkább az ember volt az, aki magának Istent teremtett - miként arról már korábban is szó esett -, hogy aztán annak nevében uralkodhasson másokon, leigázhasson, legyilkolhasson egész népeket, mondván, a „vadaknak nincsen lelke”.

Másokat pedig, akiknek esetleg jó földje volt, gazdasága, szép felesége/férje, stb. pedig „hitetlennek”, „pogánynak”, „eretneknek” bélyegezve ugyancsak megölhessenek, hiszen az ő meggyilkolásuk nem számít bűnnek.

Adott korokban és helyszíneken azonnali halált vont maga után, ha az adott illető pl. nem volt hajlandó megtagadni saját hitét és felvenni a keresztséget. Senkinek, a leghalványabb elképzelése sem lehet arról, hány élet esett áldozatul az ilyen jellegű vallási fanatizmusnak, a nagyságrend legalább százmilliós lehet.

Az egyházi vezetők erkölcstelensége kötetek százaira rúg, egyetlen példa a kétszínűségükre: Eckhart mester, Csehország fővikáriusa, dominikánus főpapként azt tanította a népnek, hogy „prostituálttal hálni nem bűn, mert az a test dolga.” Magyarán, a papok, püspökök, bíborosok, stb. innentől nyugodt lelkiismerettel járhattak a kuplerájokba… „Isten szava!” – mondják. Igaz, emberek által.

Kötelező mégis elhinni és megkérdőjelezhetetlen. A judeo-keresztény egyháztól nem állt távol sajátjainak lemészárlása sem, számos alkalommal rendezett közöttük valóságos népirtásokat. Amikor 1209-ben megkérdezték a pápai legátust, Arnaud Amaury (Amalric) cisztercita szerzetest, cîteaux-i főapátot, hogy miképpen különböztessék meg az ostromlott Béziers város katolikusait a katharoktól, ő jellemző módon ezt válaszolta:

"Caedite eos. Novit enim Dominus qui sunt eius", azaz "Öljétek meg mindet, Isten megismeri az övéit."

A katolikus enciklopédia tagadja ezt az esetet, de az tény, hogy a város teljes lakosságát (15 000 embert) lemészárolták, és Arnaud Amaury abbé nem tiltakozott, sőt a pápának ezt írta: "Sem kor, sem nem, sem rang nem mentett meg senkit".

III. Ince pápa 1208-ban így vélekedett: „Könyörtelenül el kell égetni minden olyan embert, aki megpróbál saját véleményt alkotni a hitről.” Keresztes háborúkat vívott keresztények ellen 1208-1229 között.

Miközben a papság azt hirdeti, hogy tűrj, szenvedj, majd a túlvilágon mindezekért megjutalmaznak és örök boldogságban fogsz élni a feltámadásodat követően a Paradicsomban, közülük jó néhányan meglehetősen türelmetlenek, ezért kissé „előrehozzák” dolgot, mintegy megelőlegezik saját maguk számára, és dőzsölésben, gazdagságban élnek, továbbá – ízlésüknek (vagy ízléstelenségüknek…) hódolva a bejárónővel vagy a ministránssal/kispappal teremtenek intim viszonyt…

A legmagasabb szintű egyházi méltóságok döntöttek úgy annak idején – természetesen a kérdés gondos mérlegelését követően -, hogy az indiánoknak, a feketéknek, az egyes 8 vidékek őslakosainak, nincs lelkük, ezért magántulajdonuk sem lehet és természetesen semmiféle joguk sem. Következésképpen, szabadok legyilkolhatók, rabszolgaként tarthatók, mondván, mindez nem bűn, hiszen csak „vadakról” van szó, azaz állatokról…

Összefoglalásképpen elmondható: a természet maga tiltja meg a végállapotok létezését, mert ha nem tenné, ő maga sem maradhatna fent végtelen idők óta és végtelen időkig. A Világegyetem puszta létezése cáfolja tehát valamely „felette álló végtelen Intelligencia” valóságosságát is.

A „teremtők” mi magunk vagyunk. „Teremtésünk” eredménye: életünk, otthonunk, gondolkozásunk, emberi viszonylataink, közösségeink, tetteink. Mi hoztuk és hozzuk létre folyamatosan mindezeket. „Saját képünkre és hasonlatosságunkra”. Ha pedig a létrejött kép hibás, kusza és torz, az bizony az „alkotója” lelkén szárad, nem a tükör tehet róla…

3. I.N.R.I. - IESVS·NASARENVS·REX·IVDÆORVM „Amit írtam, azt megírtam” – jelenti ki Pilátus. (Jn. 19,22). De mit is írt meg? Évszázadok óta a következő fordításokat ismerjük: „Ez Jézus, a zsidók királya” – Mt. 27,37. Vagy: „A zsidók királya” – Mk. 15,26. Míg Lukács szerint: „Ez a zsidók királya” – Lk. 23,38. János evangélista igyekszik a szöveg fordítását – legalább a szavak számát illetően – a legpontosabban visszaadni, ő így ír: „Názáreti Jézus, a zsidók királya” – Jn. 19, 19-21.

Ez utóbbi fordításra szoktak leggyakrabban hivatkozni, mint a Jézus kereszt feliratát a legpontosabban visszaadó idézetre. De mit is íratott valójában Pilátus Jézus keresztjére? A kérdést igen könnyű eldönteni, s belátni, hogy a Vulgata és a Septuaginta fordítói ez alkalommal sem álltak tudásuk magaslatán, netán a fordítás helyett a ferdítés volt az első számú feladatuk.

Nézzük meg először helyesen a latin szöveg fordítását, és majd csak utána vonjuk le a következtetéseket: Jézus Nagyúr, Júdea Királya. János evangélista által megadott „názáreti” kifejezéssel már eleve gond van. Az egyik legfontosabb, hogy Jézus korában egyáltalán nem létezett Názáreth nevű település. 300 évvel később alapították.

Ám ha netán mégis az akkoriban még nem létező település nevére utaltak volna, ezt írták volna: „Nazaretus”. De nem ezt írták! Okuk volt rá.

A szó valójában egészen más jelentésű, köze nincs egy Jézus korában nem létező településhez. Értelmezzük hát helyesen: nazar-naccer-nazír-naghar-nádor-nagyúr – a különböző nyelvi változatok. Magyarul olvasható mai is: nagyúr. A „nazarénusok” nem mások tehát, mint a nagyúr követői.

A nagyúr a lágy-zöngés kiejtés, a lágyítatlan zöngés változat is használatos manapság: a nádor. A folytatás is egyértelmű: Júdea Királya. Márpedig, aki Júdea Királya, az Nagyúr. Nem is lehet más. Lehet olvasni arról is, hogy Jézus a nazarenus és/vagy az esszénus szekta tagja lett volna. Úgy gondolom, a dolog fordított.

Mind a nazarenus (a Nagyúr követője), mind az ő esszénus (Issa - Esse – Jesse) Jézus nevéhez köthető, azaz nem ő lépett be ezekbe a csoportokba, hanem a Jézust követő különböző csoportokat nevezték más-más, de mégis jól felismerhető néven Jézusról. (Sőt, a Srinagarban, Jézus sírján található név az „Issa”, pontosan ugyanaz, ahogy a kelták is nevezik Jézust!)

Újabb nagyon fontos dolgot kell leszögezni: Jézus nem „Isten fia” volt. Önmagáról soha sem jelentett ki ilyesmit, e „címet” csak évszázadokkal később, szavazták meg számára, a Níceai Zsinaton, 325-ben.

Az arianizmus hívei szerint Jézus nem azonos Istennel. A rendelkezésükre álló - hiteles - iratokból semmi ilyesmi sem következik. Az ariánusok Pál rabbi tanításait nem fogadták el hitelesnek. A Pál rabbi, illetőleg a Jézus közvetlen követőinek tanítására vonatkozó döntő szavazáskor az ariánusok alulmaradtak, és innentől kezdve eretneknek nyilvánították és halálra üldözték őket.

Jézusból Níceában szavaztak Isten fiát! A „szavazásos” megoldás bevett gyakorlat volt a judeo-kereszténység korai szakaszában, közte a Niceai zsinaton is 325-ben, a csupán halálos ágyán megkeresztelkedett Konstantin utasítására folyt a voksolás, az ő személyes politikai-, katonai- és hatalmi céljainak megfelelően.

Aki nem a császár igényei szerint voksolt, azt gyakran összeverték, vagy még az is előfordult, hogy kidobták az ablakon. Ezen a zsinaton döntöttek Jézus „isteni mivoltáról” is.

A Jézus emberi természetét valló ariánusok pedig azon nyomban halálra üldözött eretnekekké váltak… Nagy Konstantin lényegében semmi mást nem tett, mint amit a Saulusból-Paulissá vált zsidó rabbi, azaz „Ha nem tudsz valamit kiirtani, állj az élére!”…

Mindezt ráadásul csupán néhány évvel ezt követően tette, hogy Aurelianus császár állami kultusszá nyilvánította a „Legyőzhetetlen Nap” kultuszát, azaz lényegében a perzsa eredetű Mithrász-kultuszt. A helyes kép kialakításához hozzátartozik még, hogy egyetlen nem kanonizált evangéliumban sem esik a leghalványabb utalás sem Jézus „isteni mivoltáról”, pedig a négy kanonizált mellett már több tucat evangélium áll teljes egészében, vagy töredékesen rendelkezésünkre.

Foglaljuk tehát össze: Jézus „isteni személy” mivoltáról egy pogány – korábban keresztényüldöző császár – által, szavazással kikényszerített döntés-sorozat rendelkezett. Ugyanezen a zsinaton „kanonizálták”, azaz döntötték el az ősi szövegekről, melyik számít „szentnek”, azaz tartalmukat onnantól kezdve kötelező módon „isten által ihletett” írásnak kellett elfogadni, s ennek szellemében kezelni; melyek „apokrifnek”, azaz „megtűrtnek”, de komolyan nem veendőnek; és végül határoztak, mely szövegek jussanak a „tiltott”, azaz üldözendő kategóriába.

Ma már tudjuk, hogy a kanonizált szövegekbe durván belejavítottak, átírták egyes részeiket, más részeket kihagytak belőle, illetve toldtak is bele rendesen – a pogány császár rendeleteinek megfelelően… A „tiltott” szövegeket igyekeztek megsemmisíteni, hogy nyomuk se maradjon. A teljes kanonizálás tehát politikai és hatalmi megfontolások alapján történt.

Próbáljuk most felkutatni Jézus valódi születési helyét!

Az iratok e tekintetben is ellentmondásosak. Az viszont nagyon könnyen és gyorsan belátható, Jézus nem születhetett a Jeruzsálem melletti Beth-lehemben, merthogy Jézus születése idején nem létezett Jeruzsálem mellett Beth-lehem nevű település. Annak neve ugyanis Beth-lomon volt, és csak kb. 300 évvel később változtatták nevét „Beth-lehem”-re.

Nagy Konstantin császár anyja, Konstantin Klorus első felesége, kereste nagy elánnal Jézus születési barlangját, szinte rögtön meg is találta (azaz talált egy barlangot, amit megfelelőnek gondolt…), s a település nevét is ekkor változtatták meg, igyekezvén megfelelni a császári elvárásoknak.

Templomot is építtetett ott, Jézus keresztjét is megtalálta, minden „bizonyíték” megvolt tehát. Gyorsan szentté is avatták. Az eredeti Betlehem viszont Galileában, tehát a „goiim”-ok (Galil of the gentiles), azaz a „nemzsidók-földjén” található. Ez akkoriban senkit sem zavart. Sajnos, ma is csak keveseknek tűnik szemébe. A „barlangban való születés” mondája is a szép tündérmesék kategóriájába tartozik.

Az evangélisták által megadott szó a „kataluma”, illetve a „pandocheion” a „vendégek számára fenntartott helyet” jelöli.

Köze nincs sem „barlanghoz”, sem „istállóhoz”! Olyannyira nincs, hogy ez utóbbi kifejezést Márk Evangéliumában az Utolsó Vacsora helyszínéül megadott nagyteremre vonatkozóan is olvashatjuk, márpedig senkinek soha eszébe nem jutott volna Jézus utolsó vacsorájának helyszíneként egy barlangot megjelölni…

(Ian Paul tiszteletes, Independent Magazin, 2014.12.24.) Következő kérdés, miként csináltak Jézusból, a párthus hercegből, názáreti ács fiát? (Ismétlem, Názáreth nevű település csak 300 évvel később jött létre Jézus korához képest!)

Ez bizony egy hosszú történet, és nem e tanulmány keretei között tárgyaljuk ki részletesen, jelen munkában csupán – a tényfeltárás mellett – a társadalmi események és –háttér bemutatása a cél, hogy az útkereső számára – a tudomány ma ismert leghitelesebb álláspontja szerinti – útmutatásul szolgálhassunk.

Jézus királyi családba született, az Arsakida uralkodóházból származó Adiabene Mária és Josef Pandar Magharet, azaz József, Magharet Pandúrja (Magharet - Magyarrét, Jeruzsálem mellett terül el, ma is ez a neve(!) Pandúr, azaz prokurátor – felügyelő) gyermekeként.

A „maghar” kifejezést torzították el a Talmudban (50.b. lap) „naggar” kifejezésre, ami „ácsot” jelent héberül.

A történet igen szövevényes, Megismerhetjük belőle, miként próbálták Máriát „Makkadesh házasságba” kényszeríteni, és még nagyon sok minden egyebet. A Talmud szerint Jézus a beth-lehemi királyi palotában született. (BER.II.5.)!

Természetesen a galileai Beth-lehemben, azaz a „nem-zsidók-földjén” található Beth-lehemben, merthogy akkoriban nem is volt másik.

Jézus tehát királyi sarj volt, Júdea trónjának várományosa. Ennek megfelelő nevelésben részesült. Legalább 6-7 nyelven beszélt, gyermekkorában megfordult Egyiptomban, Szíriában, (a mai) Irakban, Indiában, Tibetben és bizonnyal Nagy-Britanniában is.

Akkoriban bevett gyakorlat volt a királyi utódokat más királyi udvarokban felneveltetni, részben túszként a béke pecsétjeiként, de jól megfontolt érdekből is.

Pl. Atilla nagy királyunk Rómában nevelkedett fel. Ellenfele, Aetius pedig a nagy hun király, Ruga udvarában. Tegyünk néhány szó erejéig említést Jézus tanítványairól. A „kiválasztott tizenkettő” között a legfontosabb szerep Magdalai Máriának, Jézus feleségének jutott, ő volt a „szeretett tanítvány” is.

Mellette helyet kaptak Jézus öccsei, féltestvérei és barátai. Valamennyien igen művelt, írástudó, több nyelven beszélő emberek. Szó sincs tehát róla, hogy egyszerű halászok vagy bármi hasonlók lettek volna. Fontos tudni, Jeruzsálemtől csupán 20-30 kilométerre keletre húzódott a római és a párthus-hun birodalom befolyási övezetének határa.

A párthusok két római császárt is megöltek, amikor a rómaiak - Kis-Ázsiában -, keletebbre szerették volna tolni a Római Birodalom határait. Júda területén sem érezhették tehát magukat biztonságban, pláne úgy, hogy Jézus követőinek száma rohamosan növekedett.

A Római Birodalom júdeai bábkirályának, Nagy Heródesnek az utódai nem tudták fenntartani már a rendet. Pilátus komoly veszélyt érzett a római fennhatóság fenntarthatóságának tekintetében. Meg akart felelni Rómának, és saját előmenetelét is igyekezett megalapozni.

A heródes-párti zsidók a segítségére voltak, Jézust egyik tanítványa – Júdás -, elárulta, így el tudták fogni és elébe hurcolni. Nikodémus Evangéliumából Jézus peranyagát részletesen megismerhetjük. Pilátusnak esze ágában nem volt Jézust szabadon bocsátani, úgy érezte, bosszút állhat a párthusok által a csatákban megölt római császárok miatt, kíméletlenül kivégeztette tehát Jézust.

Aki aztán végül nem halt meg a kereszten, ugyanis az egyik igen befolyásos ember, a Nagy Szanheddrin tagja, Arithmateai József (valószínűleg brit származású) kikérte Jézus holtnak hitt testét és saját családi sírboltjába helyeztette. Jézus nem halt meg a kereszten, ezt egyértelműen alátámasztja a Torinói Halotti Leplen, azaz Jézus halotti leplén megfigyelhető friss vérfolyások nyomai! Amikor ebbe az anyagba betakarták, vert a szíve!

Később – a leírások szerint -, amikor felesége, Mária Magdolna, és édesanyja meg akarták nézni, már nem volt a sírban! (Onnan vagy Arithmateai József orvosai, vagy Jézus tanítványai már korábban elszállíthatták.) Amikor néhány embernek „megjelent”, azt hitték „feltámadt” és ezt is kezdték el róla terjeszteni. Tamás még a sebeit is megtapogatta, Jézus pedig együtt evett tanítványaival.

Ám Jézus megtapasztalhatta, nem maradhat Júdeában, mert halálra keresik. Menekülnie kellett tehát. Tamást küldte előre, aki Indiába, a hindukhoz ment, majd követte őt Jézus Mária Magdolnával együtt. Jézus Indiában van eltemetve, Srinagarban.

Mária Magdolna és a fiuk sírja ugyancsak Srinagarban található. (A kérdés rendkívül könnyen eldönthető lenne, a Srinagarban található sír csontváza és a Torinói- és/vagy az Ovideó Lepel DNS-tartalmának összehasonlításával. Még a kérdés felvetése is „istenkáromlásnak” minősül természetesen a  Vatikánban. Meggyőződésem, hogy ők pontosan ismerik a választ, még DNS-összevetés nélkül is…)

Nem mellékes dolog, hogy a legősibbnek tartott Márk evangéliumából teljesen hiányzik a feltámadás történet (pl. Sinai-kódex), az erre vonatkozó részt csak nagyjából 300 évvel később toldották Márk szövegébe, holott, amikor megírta, egyértelműen jelezte, hol a vége!

A többi kanonizált evangélium bizonyára Pál leveliből vette át az ötletet, s események ilyen jellegű értelmezését. Manapság – is – számos kísérlet történik arra nézvést, hogy Jézus eredeti származását meghamisítsák, holott a talmudi kort követő időkben született „Toledot Jézus” feketén-fehéren beszámol róla, miként kívánta Helene, az Adiabene királyi házból származó királynő megvédeni Jézust.

James Tabor régész pedig mindenáron szeretné Jézus dinasztiáját Dávid királytól származtatni, dinasztiájának sírját Talpiotban megtalálni. Mit is mond a Talmud Jézusról? Lajdi Péter összefoglalása: „Sok évszázadon keresztül a talmudista rabbik fanatikusan ellenezték Jézus zsidóként való elismerését, hiszen ők időben közelebb álltak az evangéliumi eseményekhez. Nem győzték kihangsúlyozni iránta érzett gyűlöletüket, s még a gyomrot felkavaró kifejezésektől sem tartózkodtak Jézus gyalázásában. Pártus mágusnak, Izrael félrevezetőjének, menstruációban fogant fattyúnak (sic!), az istentelen Nimrud fiának, egy prostituált fiának, akit a pokolban ’forró ondóban főznek’ stb. nevezték Urunkat.”

Mi mondható el a Tabor régész által a Jézus-dinasztiának tulajdonított talpioti sírról? Ezzel is akad néhány gond. Mindjárt az egyik, a Jakabnak Jézus testvérének tulajdonított osszárium (csontládika). Ugyanis, szerepel rajta a „Jakab, Jézus fivére” kifejezés.

Fontos tudni, egyetlen egy osszáriumon soha, de soha nem tüntették fel a „testvér” kifejezést, ez tehát már eleve gyanússá tette a dolgot.

Kiderült, a „Jézus fivére” kiegészítést a csontláda birtoklója, Oded Goland véste rá, abban a reményben, hogy a leletért sokkal több pénz fog kapni. A „Jézus fivére” kiegészítés 1976 előtt nem szerepelt még az osszáriumon! Ügyes történelemhamisítók aztán kaptak az alkalmon, visszavonatták a tulajdonossal a szöveg meghamisítására tett nyilatkozatát, a régészek által a hamisítást bizonyító vizsgálati eredményeket letagadták, és máris megtalálták Jézus családi sírboltját…

Vajon mi arra a garancia, hogy a talpioti sírban valóban azokat a csontládikákat találták meg, amelyekről ezt állítják, s hogy a többin lévő felirat nem ugyanúgy hamisított-e, mint a „Jézus testvére” kitétel? Erre bizony semmi, de semmi garancia nincs. A régészek követhették a régi „hagyományt”, miszerint, ha valamire nincs bizonyítékod, hát hamisíts!

Miként az tették Júdás evangéliumával is, és még nagy pökhendien a Spektrum  televízió képernyőjén el is dicsekedtek vele! A három meghívott izraeli régész leszögezte, senki a világon nem lenne képes ilyen hamisítványt létrehozni, csakis kizárólag ők!

No, éppen ekkor mondták ki az igazságot… Hajlamosak igen gyakran – szemrebbenés nélkül - más népek történelmét is átvenni.

Így lett Utnapistimből Noé, Ehnaton fáraóból Mózes (lásd. Ahmed Osman: Mózes, Egyiptom fáraója, valamint Kiűzetés Egyiptomból - című műveit). Israel Finkelistein, a Tel-Avivi egyetem igazgatója, Izrael létrehozása óta az ószövetségi iratok történelmi alátámasztására elköltött, nagyságrendileg 100 milliárd dollárnyi kutatás eredményeit sommásan így összegzi: „Az Ószövetség politikai megrendelésre készült irodalmi mű.” Ebben az összegzésben minden benne van. Egyetlen szót sem kell hozzáfűzni.

Végül pedig: mi köze Jézusnak a judeo-kereszténységhez (hiszen tudjuk, az Ószövetség és az Újszövetség alapvetően eltér szellemiségében és tanításában! – lásd az alábbi táblázatot? Azon kívül, hogy Jézus nevét felhasználják, nem sok.

A kereszténység egyértelműen Pál rabbi tanításait hirdeti, Pál rabbi tanításait fogadtatta el a pogány Nagy Konstantin a Níceai Zsinaton.

Jézus tanításait, testvére, Jakab által vezetett Jeruzsálemi egyház vitte tovább, ennek az egyháznak pedig lényegében vége lett Jakab, az Igazságos kivégzését követően, mely a jeruzsálemi felkelésbe torkollott, amit aztán a rómaiak vérbe fojtottak. Jézus még megmaradt követői keletre menekültek az események ilyen fordulata után.

Mindez pedig talán azért is történhetett így, mert Pál levelei már évtizedek óta közkézen forogtak, mielőtt egyáltalán az első evangéliumot megírták volna. Pál munkái 40-80 évvel előzték meg a kanonizált evangéliumokat! Adva volt tehát egy ismert keret, ehhez igazodtak a későbbi szerzők. Még a keresztvetés szokása is – legalább – Perzsiáig vezethető vissza. Összefoglalva: A Biblia nem Isten szava.

Sem az Ó- sem az Újszövetség. (A Sinai kódexhez képest a Jakab Király Bibliája pl. 35.000 változtatást tartalmaz!) Jézus nem volt Isten fia.

Az Adiabene uralkodóház hercege révén rendkívüli nevelést kapott. E során hatalmas tudásra tett szert, számos nyelven megtanult, számos országban és kontinensen járt. Hazaérkezését követően Júdeában tanítani kezdett. Egyre többen követték.

A Római Helytartó, Pontius Pilátus veszélyeztetve látta benne a Római Birodalom fennhatóságának fenntarthatóságát Júdeában, ezért elfogattatta és kivégeztette. A kereszten azonban nem halt meg. Túlélte a kivégzését. Lábadozása idején több alkalommal felkereste tanítványait és rokonait.

Végül, miután Tamás apostolt előre küldte, Indiába, Gondopher, hun királyhoz, végül ő maga is Indiába költözött feleségével, Mária Magdolnával és fiával.

A keresztény egyházak Pál rabbi tanításait hirdetik, aki Jézust és követőit halálra kereste, s az Újszövetség háromnegyedének szerzője. Pár rabbi tanítása éles ellentétben állt  Jézus követőinek, elsősorban Péter és az Igazságos Jakab által vezetett közösség tanításával.

Pál rabbi tette Jézust az „Isten bárányává, aki elveszi a világ bűneit”. Jézus soha, de soha ilyesmit önmagáról nem tanított. Pál rabbi tanításait a Níceai zsinaton kanonizáltatta a pogány Nagy Konstantin – politikai megfontolásokból. A Római (és a többi) keresztény egyház által bemutatott Jézus-kép tehát teljesen hamis.

 

4. Szabadkőművesek és illuminátusok A mára már igen sok ágra szakadt társaság kialakulásáról különösebben sokat nem tudunk mondani. A tények szintjén legalábbis. Saját maguk eredetét Salamon templomának építőiig viszik vissza, azaz kb. 3000 évre.

Ez a történet már eleve ezer sebből vérzik, hiszen Israel Finkelstein, a Tel-Avivi Egyetem régészprofesszora, aki évtizedeken át tanulmányozta ezt a kérdést, egészen döbbenetes összegzést tesz ebben a témában (Biblia és régészet 142.o.): „…Dávid városában, illetve a bibliai Jeruzsálem egyéb részein végzett terepmunka nem tárt fel szignifikáns bizonyítékot abban a tekintetben, hogy az i.e. X. században lakottak lettek volna ezek a városrészek.

Nemcsak monumentális épületek nyomai nem kerültek elő, de még csak egyetlen cserépdarab sem. Az i.e. X. századra más lelőhelyeken olyannyira jellemző edény- és épülettípusok nagyon ritkán bukkannak fel Jeruzsálemben. Egyes kutatók szerint a későbbi nagy építkezések a korábbi város minden nyomát eltörölték. Mégis, a Dávid városában végzett ásatások lenyűgöző középső bronzkori és vaskori leleteket tárnak fel – csak éppen nem az i.e. X. századból.

Ennek a negatív bizonyítéknak a legoptimistább értelmezése az, hogy az i.e. X. századi Jeruzsálem meglehetősen kicsi volt, talán nem nagyobb, mint egy jellegzetes felföldi falu.”

Nem ismerjük tehát a szabadkőművesek pontos eredetét. Sokkal inkább tartok elfogadhatónak egy „csupán” ezeréves múltat, s az alapítókat inkább azok között a „Templomos Lovagok” között keresném, akik Jeruzsálem lakosainak legyilkolásában is tevékenyen részt vettek 1099-ben, „Salamon kincsei” pedig nem mások – álláspontom szerint -, mint a halomra öldökölt lakosság kifosztása révén harácsolt tetemes mennyiségű vagyontárgy.

Ezek nagy részére tették rá a kezüket aztán a lovagok, és sajátjuknak tekintve gazdálkodtak vele. Bankárvilágot alapítottak. Olyannyira jól sikerült e tevékenységük, hogy a jelentős vagyonnal rendelkező tőkések közül számos a Templomos Lovagok közvetlen leszármazottai közül kerül ki ma is.

Az is tény, soha annyi kárt és szenvedést a világnak még társaság nem okozott, mint a szabadkőművesek és „fiókszervezeteik” (közte a rózsakeresztesek), valamint a szabadkőművesek legfelső rendje, az illuminátusok (fel- vagy megvilágosultak).

Az illuminátusok megalapítója az ingolstadti jezsuita-szabadkőműves Adam Weisthaupt volt, aki 1776. május 1-én hozta létre e titkos rendet.

Amschel Meyer Rothschild, a Rothschild bankdinasztia megalapítója kérésére, összeállított egy 25 pontból álló listát a Rothschild család hatalmának kiterjesztése céljából, ajánlás szintjén.

Aztán, az azóta eltelt 250 év történetéből azt láthatjuk, hogy bizony voltak és vannak, akik ezeket a pontokat szinte betű szerint be is tartják! A szabadkőműves-, rózsakeresztes-, illuminátus társaságok által mozgatott erőknek köszönhetően a kioltott életek száma – az elmúlt 1000 évben – már meghaladja a több százmilliót is.

Figyelemre méltóak az utóbbi 150 év jelentős személyiségei, többen közülük személyes ismerősei is voltak egymásnak.

Ismert szabadkőművesek/rózsakeresztesek tehát: Kossuth - Darwin – Marx - Blawastka - Crowley – Steiner - Yeats – Lenin - Hitler – Sztálin – Gurgyijev – Mao Ce-tung. (Az újabb korból néhány: George Bush, Tony Blair, 16. Benedek pápa, stb.) Hitler ugyan betiltotta a szabadkőműves társaságokat, ezt még akár jótéteményként fel is lehetne jegyezni a számára, ám valójában csak annyi célja volt ezzel a lépéssel, hogy ne jelentsenek konkurenciát a sajátja számára…

Ami Hitlert illeti, ő a Vrill-csoportnál kezdte (Haushofferel és Hess-szel), majd ebből alakult meg később a Thule-társaság. Mindeközben szoros kapcsolatot ápolt a Teozófus Társasággal is.

Hitler rendszeresen találkozott Leninnel a 20. század elején, az egyik sakkmérkőzésüket még rajzon is megörökítették. A kép hátoldalán mindkettőjük aláírása szerepel. A partira egy neves bécsi zsidó családnál került sor, 1909- ben. Ugyancsak szabadkőműves volt Lenin mellett Trockij és Kerenszkij is, míg Sztálin (33. fokozatú mester), rózsakeresztes-szabadkőműves, tagja volt a Blavatsa-féle Teozófiai Társaságnak is az 1800-as évek végén. A Blawatska-féle, lényegében szabadkőműves közösség, használta először a jelképei között a svasztikát, azaz a horogkeresztet.

Sztálin végül aztán váltott, otthagyta őket, átment a testvérszervezethez, a rózsakeresztesekhez. Mindannyiuk munkássága „eredményét” jól ismerjük.

A külvilág felé úgy állítják be, mintha a szabadkőművesek valamiféle „titkok őrzői” lennének. Beavatások sorozatát hajtják végre a belépők esetében, e „beavatások” révén egyre szorosabban és szorosabban kötik önmagukhoz, mind elkötelezettebbé teszik, és természetesen egyre jobban meg is ismerik.

Mire a legmagasabb szintekig eljut, már lehetetlen a kiszállás. Ezen a szinten a tag megismeri a „nagy titkot”, vagyis azt, hogy lényegében semmiféle titok nincs...

Az újabb és újabb beavatási fokozatokkal egy időben a jelölt saját fontosságát és jelentőségét is egyre jobban érzi, másnak, különbnek, „titkok tudójának” tartja magát, azaz egyre inkább magasabb rendűnek.

Éppen ezek a szabadkőműves/rózsakeresztes/illuminátus eszmék vezettek népirtásokhoz, amikor egyes népcsoportok és/vagy közösségek vezetői kinyilvánították önmagukról „magasabbrendűségűeket”. Ennek estek és esnek áldozatul indiánok, feketék, ausztrál őslakosok, palesztinok, magyarok….

A legmagasabb szintű szabadkőműves szervezet az illuminátus, azaz „megvilágosult”. Igen ám, csakhogy ez a „fény”, amely őket „megvilágosítja” luciferi, azaz sátáni fény. És menynyi, de mennyi keresztény egyházi méltóság is tagja valamelyik szabadkőműves szervezetnek!

Gazdasági, politikai, kulturális, tudományos, vallási, stb. világuralmi törekvéseik egyértelműen és jól beazonosíthatók.

A tőzsdén pl. a következőképpen ténykednek: létrehoznak egyféle fiktív vállalatot, abba némi pénzt pumpálnak, aztán egy csomó embert megvezetnek, tegyenek ők is hasonlóképpen. Jól felverik a részvények árfolyamát, de semmiféle tényleges termelés nincs az egész mögött. Amikor aztán már jó sok embert megtévesztettek, akkor szépen kiveszik az emberek által befizetett összegeket, meglépnek vele, és csődöt jelentenek…

Aztán, pár hónap eltelik, és ugyanezek az emberek ismét egy vállalatot alapítanak, és részvényeseket pénzét kezdik gyűjtögetni… A tudomány szinte ugyanez. Előállnak valamilyen téves elmélettel, újabb és újabb hazugságokkal fújják egyre nagyobbra, adnak meg egyre frissebb „részleteket”, reklámozzák, könyvek és tanulmányok tömegeit adják ki a témában - eközben semmilyen hamisítástól nem riadnak vissza -, aztán, amikor az egész lufi szépen kidurran, és az adott tudományos területet tönkre vágták úgy 150-500 évre, odébb állnak, és egy másik tudományterülettel teszik ugyanezt. Pl. Ősrobbanás-tan, standard modell, evolúció, relativitás-elmélet, honfoglalás, finnugor rokonság, Apolló-holdprogram, marskutatás, stb.

A gazdasági kifosztás, a rabszolgatartás, népek gyarmati sorba taszítása mögött ugyanez a „logika” rejlik.

Az őslakosokat szolgasorban tartják és/vagy elűzik földjeikről, ezzel párhuzamosan megfosztják őket történelmüktől, szokásaiktól, és tesznek a helyére valami egészen mást, mostanság a 3D-vel jelzett „liberalizmust”, s vele erkölcsi szennyet és kultúrmocskot. A népirtások „helyett” olykor „csak” az adott népcsoport történelmét hamisítják meg, azonosságtudatát rombolják, ami ugyancsak az adott népcsoport kihalásához, beolvadásához vezet.

Ugyanaz a szabadkőműves kaptafa az élet szinte minden területén. Az egyik legismertebb és legtermékenyebb szabadkőműves, Rudolf Steiner gondolatai, írásai fontos forrásul szolgálnak ennek az egész társaságnak a mikéntjére, céljaira.

Feltétlen ismerni kell valamennyire gondolkodását, műveit, ha meg akarjuk érteni a szabadkőművesség lényegét. Steiner - a saját állítása szerint legalábbis -, képes volt olvasni az „akasha krónikákban”, azaz lényegében mindent és mindenkinél jobban tudott a világról, a mezőgazdaságról, a történelemről, a méhek életéről. Mármint őszerinte.

Felmerül a jogos kérdés: hogyan jön, hogyan jöhet bárki is ahhoz, honnan merészelne bátorságot venni, hogy bármelyik kinyilatkoztatását is megkérdőjelezze?...

Az a tény, hogy Steiner ezen állítólagos képességeit soha sem bizonyította, hogy akkora butaságokat hordott össze, mint a Csomolungma, ugyan kit érdekel?...  Steiner kijelentette, hogy ha egy eszmét helyesnek ítél meg valaki, akkor ahhoz körömszakadtáig ragaszkodnia kell, nem szabad hagyni semmi módon eltéríteni magát attól.

Azaz, teljes mértékben elhárítja magától a kritika, a bizonyítás, a felülvizsgálat és az önellenőrzés lehetőségét is. Vagyis, egyfajta gőgös beképzeltséget ölt magára, jellemző vonás a szabadkőművesekre…, s lényegében ugyanazt jelenti ki önmagáról, mint Jehova: „Én vagyok az egy, igaz Isten…”, stb.

Hol vannak a Descartes-i, a tudományos megismerésre vonatkozó elvek? Sehol. De hát kit érdekel? Az „Isten” szavát, nehogy már tudományos eszközökkel vizsgáljuk!

Ugyancsak ő írta le a következőket: „a Szent Grál nem más, mint a Lucifer koronájából kiesett smaragd kő”. Bizonyíték? Hát persze, hogy nincs. Az örökkévalósággal kábítja az embereket, ahogy a keresztény egyházak is.

Hogy ez utóbbi esetén hány tízmillió embert gyilkoltak le a „hitben való megmaradás” szellemében? Nincs pontos válasz.. Jól látható, a dogmatikus hit, bármire irányuljon is, mindig öl. Eleinte „csak” a lelket, ám utána a testet is. A köntös esetleg más, ám a lényeg ugyanaz.

Steiner legalább akkora kárt okozott a tudat megismerésének területén, mint Einstein a fizikában...

Eközben folyamatosan hangoztatta, hogy amit mond, az nem kórtörténeti eset, holott ennek éppen az ellenkezője az igaz!...

A Kelet a Nyugat fényében, 53.o., idézem: „Azt mondjuk: mielőtt még a Föld kialakult, egy ősi planetáris alakzat volt jelen, amit régi Szaturnusznak nevezünk. Ezen alakultak ki mai fizikai testünk legelső kezdeményei…. Azt is mondhatjuk, hogy a Szaturnusz átalakult régi Nappá, aztán az, az ős-Holddá, - még ha ennél maradunk is, mert ez megközelítőleg helyes a mi viszonylataink számára, akkor sem maradhatunk meg ennél a Hold-fejlődést illetően, amely a mi Földünket közvetlenül megelőzte. …”

Ha ezt a szöveget egy négyéves mondja, akkor rendben. Ha egy felnőtt, az bizony kóreset, úgy hívják, skizofrénia. Nagy valószínűséggel a hebefrén fajtája.

És ez az az ember, aki vallásalapítóvá lépett elő a 20. században. No comment. Újabb idézet, 112.o.: „A szellemtudománynak eszköznek kell lennie az evangéliumok interpretálásához, és az evangéliumokban akkor válik majd láthatóvá a nagy, az erőteljes, a lényeges, ha a luciferi birodalom fénye a rózsakeresztes misztériumok által megszerzett kerülő úton rávetődik az evangéliumokra.

A szellemtudományos munkához tartozik, hogy a Lucifer birodalmából vett fényt egyesítse a keresztény létszubsztancia örömhíreivel, hogy a fényt, amely a rózsakeresztes beavatásból 20 származik, rávetítse az evangéliumokra. …

Krisztus megmagyarázása a Lucifer által felfokozott és megvilágított szellemi képességekkel: ez annak a szellemi áramlatnak a legbelső magva, amelynek bele kell áradnia a Nyugatba! Ennek megvalósítása pedig, ahogy mondtam, a rózsakeresztesség jövőbeni küldetése.” Ezek a szavak – a keresztény felfogás szerint – lényegében sátánimádásnak felelnek meg.

Ebből az idézetből világosan kiderül, miért tekintettek a szabadkőművesekre, mint sátánistákra. Máris ott vagyunk ugyanis a nyíltan sátánista, szabadkőműves-rózsakeresztes Aleister Crowleynál. Ezt a hitrendszert kívánja Steiner a nyugati világban elterjeszteni. Így már rögtön érthetővé válik, hogy a szabadkőművesek, az illuminátusok, a rózsakeresztes csoportok életre keltői, és maguk a rózsakeresztesek, miért törekednek a világ elpusztítására, hogy ahol megjelennek, ott miért üti fel a fejét a rombolás, a destruktív, deviáns és depressziós magatartás.

Soros György is pl. néhány hetente III. Világháború rémével fenyegeti a Föld országait. A szabadkőművesekhez és a rózsakeresztesekhez csatlakozók gyakran évekig rosszul vannak a szellemtudományi eszközökkel „lehívott energiáktól”. Ezen semmi csodálkozni való nincs, az emberek többsége zsigerből tiltakozik ez ellen a behatás ellen.

Pedig még a hipnózist is bevetik az „energiák helyes fogadása” érdekében… „Megoldásként” a tagok különböző drogokkal kezdenek élni szervezetük reflexszerű reakciójának tompítására, azaz alkoholistákká, súlyos dohányosokká válnak, vagy egyéb függőségek uralkodnak el rajtuk.

Aleister Crawley a Keleti Templomos Rend (O.T.O.) szabadkőműves közösség angliai, legmagasabb rangú (Mysterica Mystica Maxima) vezetője, illetve az Arany Hajnal rózsakeresztes rend – ugyancsak - Angliai vezetője kezdte el a szexuális perverziókat, a drogozást, gyakorlatként alkalmazó ténykedését.

Persze, mindehhez „beavatás” szükségeltetett… A szexuális mágiát használta fel ehhez, ezen „energiákat” kívánta alkalmazni. Ennek érdekében külön közösséget hozott létre Cefaluban, Szicíliában, Thelema néven, az általa elképzelt tökéletes társadalom megvalósítására, másrészt spirituális szent iskola is volt, „Collegium ad Spiritum Sanctum” néven.

Amikor aztán már kezdett nagyon feltűnővé és az olasz kormány számára kellemetlenné válni a helyzet, gyorsan ki is utasították.

A szabadkőműves rendekbe csak férfiakat vesznek fel – a legtöbbjükbe legalábbis. Ezen társaságok működésének egyik fontos eleme a szexuális mágia.

Stanley Kubrick egy ilyen alkalmat meg is jelenített a „Tágra zárt szemek” – című filmjében. A főszereplő Tom Cruise, a szcientológia egyház második embere. (Kubricknak ez volt egyébként az utolsó filmje.

Elkészülte után nagy hirtelenséggel és váratlanul elhalálozott, 1999-ben… Nem mellesleg, Kubrick rendezte az Apolló Hold-csalást is, a NASA megrendelésére, miután belátták, képtelenek eljutni a Hold felszínére – a nyilvánosság számára beadagolt technikával -, és 21 Kubrick 2001.

Űrodüsszeia filmje kapóra jött, legalábbis a technikai háttér. A Tágra zárt szemek viharos fogadtatását követően, igaz, bő tíz évvel, 2013. szeptemberében, a michigani rendőrség a valóságban is megtapasztalhatta, miként történnek az „ilyesmik”…

A 60-as évek elején a Kennedy fivérek is rendszeresen résztvevői voltak a Frank Sinatra maffia-vezér által szervezett „estélyeknek”, ahol a fő szám többnyire Marilyn Monroe volt, de megjelent Sammy Davis Jr. és Patricia Kennedy is…

Ezek az esetek a jéghegy csúcsát képezik természetesen a szabadkőműves orgiák tekintetében. Ezeket már végképp nem lehetett eltitkolni. Az adatok azonban gyülekeznek.

A világ legjelentősebb szabadkőművesek-vezette állam az USA. Szabadkőművesek alapították lényegében.

Szeretnek egyfajta „világ-felszabadító” szerepben tetszelegni, ami azt jelenti, hogy az általuk „demokratizálásnak” nevezett politika a következő: kinéznek maguknak egy független államot, ott háborút szítanak, vagy egyszerűen – valamilyen mondvacsinált okkal – lerohanják. Utána, a szétrombolt, lepusztított, tönkrevert országnak segélyt és hitelt kínálnak, hatalmas kamatokkal. Nem elég az adott ország lakosságának, hogy egy nagyhatalom szétrombolta infrastruktúráját, államgépezetét, legyilkolta sok-sok honfitársukat, a számlát még ráadásul velük fizettetik meg, kamatostul…

„Jogukban áll” a lakosoknak megtéríteti a legyilkolásukhoz és szétverésükhöz felhasznált fegyverek árát. Olykor az atomfegyverekét is természetesen…

Az eredmény? Új gyarmat, a befolyási övezet növelése. Lehetőleg az oroszokhoz minél közelebb, de szerepel a célok között egy-egy „ellenségesnek” nevezett ország elszigetelése is. Csak az USA mai területén – nagyságrendileg - 100 millió indiánt gyilkoltak le. Az őslakosság 95%-át.

Az USA első elnöke, a szabadkőműves George Washington, az egykori alapító atyákkal közösen (az 56 alapító atya közül 52 volt szabadkőműves!), törvénybe foglalta a népirtást. Menet közben rájöttek, az indiánok egyéb módon is „használhatóak”, elsősorban rabszolgáknak, a kislányoknak pedig, hároméves koruktól, személyi igazolványt adtak a pedofil állatok kiszolgálására…

Az is tény, hogy az USA – fennállása óta -, több ország ellen vívott háborút, mint ahány ellen nem… Tekintve, hogy bő 200 ország van a világon, ez azért igencsak tekintélyes szám.

Ez jelenti a szabadkőművesek által meghirdetett „Új világrendet”, s azt, hogy tevékenységük mennyire „építő” és „karitatív” jellegű – miként az állítják magukról.

Az USA azonban csak egy a szabadkőművesek által vezetett államok sorában. Lehetne a listát még hosszan folytatni, bár tény, „eredményeik” korántsem ennyire „látványosak”... Miért gondolnánk hát, hogy a többi, szabadkőművesek által vezetett állam más politikát folytat? Királyai, miniszterelnökei, bankárai, tudományos akadémiái, stb. máson munkálkodnának, mint háborúk szítása, népek kiirtása vagy gyarmati sorba züllesztése, kultúrák lerombolása, a világ békéjének folyamatos fenyegetése, a hazudozásra, a félrevezetésre, pusztításra, rombolásra irányuló különböző törekvések?

A szabadkőműves csoportokkal kapcsolatban gyakran elhangzik még az ember-, illetve a gyermekáldozat vádja is – a fekete misék mellett. Ezzel kapcsolatban is számos forrást találhatunk. (Munkácsy vászonra is vitt egy ilyen eseményt.)

Ted Gunderson, az FBI volt kaliforniai vezetője, részletesen beszámolt az USA-ban történtekről, arról, hogy óránként 83 gyermeket rabolnak el átlagosan, közülük jó néhányan a Fehér Házban kötnek ki „játékszerként”.

Magyarországon, éves szinten, 200 körül van a soha elő nem került, azaz véglegesen „eltűnt” gyermekek száma. Amíg a szabadkőművesekre a katonai, pénzügyi uralom jellemző inkább (az általuk kiszemelt országokat vagy pénzügyileg teszik tönkre, vagy katonai támadást intéznek ellenük valami mondvacsinált ürüggyel, addig a „testvérszervezeteik” inkább szellemi befolyásolással igyekeznek tért hódítani, „transzfigurációról”, „mikro- és makrokozmosz egyesítésről”, „alkímiai menyegzőről” s egyéb dolgokról beszélnek.

Beszélnek. Ehhez eskütételt, fogadalom-tételt és titoktartást követelnek meg, miként a „nagytestvér”. Honnan ismerni fel a szabadkőműveseket? 1. Nehéz őket igazmondáson tetten érni - bármilyen témáról is legyen szó. 2. Meghamisítják a tudományt. 3. Minden erejükkel igyekeznek megakadályozni a fejlődést és/vagy az igazság kiderülését. Ez utóbbi érdekében a merényletektől sem riadnak vissza. 4. háborúkat provokálnak ki, illetve kezdeményeznek. 5. „Kiszivárogtatókat”, „tanítókat”, „mestereket” küldenek az emberek közé, akik „térítő” tevékenysége 3D-s, azaz destruktív, deviáns és depressziós. A halálról prédikálnak, nem az életről. A „kiszivárogtatók” többsége állami ügynök, akik a „leleplezés” címszó alatt a hivatalos hazugságok helyett, más jellegű hazugságokat gyártanak.

Ám, szerencsére, 3-4 mondatukból fel lehet őket ismerni, könnyedén leleplezhetők – legalábbis ha valaki ismeri a módszereiket. Pl. Sitchin, Icke, stb. . „Művészetek” és „kultúra” címszó alatt erkölcsi rombolást és fertőt zúdítanak a világra.

A szabadkőművesek társszervezetei az illuminátusok és a rózsakeresztesek. A többszörös tagságnak semmi akadálya nincs és nem volt, ezek a szervezetek egymásba alakultak, egymástól gyűjtötték tagjaikat, s nyilván, adott esetben – sok esetben – szorosan együttműködtek.

Hatalmi befolyásukat folyamatosan terjesztették és terjesztik ki. A legerősebb, általuk közvetlen irányítás alatt álló - és általuk alapított - ország az USA.

Az évszázadok alatt befolyásuk alá vonták a politikai-, a gazdasági (bankok!)-, és a katonai erőket. Természetesen uralják a médiát, a tudományos intézmények legtöbbjét, mellette gyáraik és iskoláik is vannak. A gyűléseiket számos országban már nem kell „titkos” módon és helyen összehívni, elég, ha elmennek az adott ország Parlamentjébe, Szenátusába, stb. Továbbá, jól hangzó megfogalmazásban, magas rangú nemzetközi összejöveteleket szerveznek.

Adam Weisthaupt - Meyer Rothschild kérésére - összeállított 25 pontja, az alábbi:

1. Tudományos viták helyett alkalmazzatok erőszakot és rémuralmat.

2. „Liberalizmusról” papoljatok a politikai hatalom birtoklása céljából.

3. Kezdeményezzetek osztályharcot.

4. A politikusoknak ravaszoknak és megtévesztőeknek kell lenniük – bármiféle erkölcsi kódex a politikusokat sérülékennyé teszi.

5. Romboljátok le a jelenleg létező rendfenntartó erőket és a szabályozási rendszert. Építsétek újjá valamennyi létező intézményt.

6. Maradjatok láthatatlanok mindaddig a pillanatig, amíg össze nem gyűjtöttetek annyi erőt, amelyet sem ravaszság sem hatalom nem képes immár kikezdeni.

7. Használjátok a csoportlélektant, hogy irányítsátok a tömegeket. Abszolút egyeduralom nélkül nem irányíthattok hatékonyan.

8. Bátorítsátok a fiatalok alkohol- és drogfogyasztását, taszítsátok őket erkölcsi romlásba és bűnözésbe, használjatok „agitátorokat” a fiatalság romlottá tételére.

9. Ragadjátok magatokhoz a hatalmi eszközöket bármilyen módszerrel, ezzel biztosítsátok a felétek való engedelmességet és saját felsőbbrendűségeteket.

10. Szítsatok háborúkat és irányítsátok a béketárgyalásokat úgy, hogy egyik fél se nyerjen területeket, ezáltal eladósodnak, és így a hatalmatokba kerülnek.

11. Szolgalelkű, a parancsaitoknak engedelmeskedő jelölteket válasszatok a közhivatalokba, így könnyen használhatjátok majd őket gyalogokként a játszmáitokban.

12. Használjátok a sajtót propaganda-célokra, hogy valamennyi, a nyilvánosság felé jutó információ irányítás alatt álljon, miközben a háttérben maradtok, hogy senki se vádolhasson benneteket.

13. Hitessétek el a tömegekkel, hogy bűnözők áldozatai. Aztán állítsátok helyre a rendet, mint egyfajta megváltók.

14. Keltsetek pénzügyi pánikot. Használjátok az éhínséget a tömegek leigázására.

15. Szivárogjatok be a szabadkőművességbe, hogy élvezhessétek a Nagy Keleti Páholy kiváltságait, hogy lelepleződjön számotokra az emberszeretet terén végzett munkájuk valódi tartalma. Terjesszétek el az ateista-materialista ideológiát a gojok (azaz nem-zsidók) körében.

16. Amikor elérkezik az idő, hogy legfőbb vezetőnk az egész világ megkoronázott ura legyen, hatalmunkban áll majd elűzni mindenkit, aki az útjában áll.

17. Rendszeresen alkalmazzátok a megtévesztést, használjatok jól hangzó mondatokat és népszerű szlogeneket. „A megígért dolgok ellenkezője mindig megtehető később… Semmi következménye nem lesz.”

18. A rémuralom a leggazdaságosabb módja az emberek gyors alávetésének.

19. Öltöztessétek álruhába politikai, üzleti és gazdasági tanácsadóitokat, hogy megszerezzék a szükséges szavazatokat diplomáciával és erőszakmentesen, a nélkül, hogy kiderülne „titkos hatalom áll a nemzeti- és a nemzetközi ügyek mögött”.

20. A végső cél a világkormány megteremtése. Hatalmas monopóliumok alapítása a cél, hogy még a legnagyobb vagyonra szert tevő gojok is oly mértékben függjenek tőlünk, hogy együtt bukjanak meg a kormányukba vetett bizalommal a nagy politikai tisztogatás napján.

21. Alkalmazzatok gazdasági hadviselést. Raboljátok el a gojok földjeit és iparát magas adókkal és tisztességtelen versenyhelyzet kombinációjával.

22. Vegyétek rá a gojokat, hogy egymást pusztítsák, így már csak a proletáriátus marad a világban, valamint néhány milliomos, aki a mi ügyünknek szenteli magát; rendőri és katonai erő elegendő megvédeni a javainkat.

23. Nevezzétek el ezt az egészet Új Rendnek. Jelöljetek ki egy diktátort.

24. Tévesszétek meg, zavarjátok össze, züllesszétek le a fiatal generáció tagjait azzal, hogy olyan elméleteket és elveket tanítotok neki, melyekről eleve tudjátok, hogy hamisak.

25. A nemzeti és nemzetközi jogszabályokat csavarjátok ki, tegyétek ellentmondásossá, így először is homályossá válnak, utána pedig teljes mértékben érvénytelenné. Felhatalmazott bíróság majd utat mutat.

 

5. Rózsakeresztesek Misztikus vallási- és hitrendszer.

Spirituális és alkímiai célokat fogalmaz meg, ezek többsége okkult, valamint keresztény gnosztikus eredetű. Azonban, ha történetükön végigtekintünk, gnosztikus tanításuk jelentős csavart szenved, ugyanis egyáltalán nem vetik meg az evilági anyagi gazdagodást és a hatalmat.

A rózsakeresztesek, avagy misztikus keresztények Titkos Tanítása arra irányul, hogy az egyén, lelki erejének használatával, képes legyen uralni saját, illetve mások tudatát.

Az ember a másik tudatának irányítása révén egyesíti a két személy lelki energiáit, bár, bizonyos negatív érzelmek is átjöhetnek így, mint például a bűntudat, ezek elkerülhetetlen következményei az ilyen próbálkozásoknak.

A Titkos Tanítás a tanulót azzal biztatja, hogy e hatások kikerülése érdekében polarizálja magát az érzelmi állapot pozitív pólusára, s így segíthet önmagán a kellemetlen hatások elkerülése érdekében, nehogy átlendüljön a negatív pólusra.

A filozófiájuk azonban még messzebb megy. Azt állítják, nincs különbség a két pólus vagy ellentét között, s így a negativitás vagy sötétség, felfogható, mint pozitivitás vagy fény. A mester megtanulta, miként erősítse saját akaratát, és irányítson másokat, közvetlenül, úgy, hogy eközben elnyomja a saját érzelmeit.

A kezdő rózsakeresztes tehát úgy tekint a fájdalomra és a szenvedésre, hogy az lényegében nem különbözik az ellentétes pólustól, a békétől és a boldogságtól, sőt, igazából meggyőződésévé válik, hogy az egyik nem létezhet a másik nélkül. Ezért, ha az egyik országban béke van, akkor a másikban háborúnak kell kitörnie; ha az egyik országban gazdagság és bőség van, akkor a másikban szegénységnek és éhínségnek kell lennie.

Misztikus elméleteik keleti gnosztikus eredetűek, az emberi energiák kettős természetével foglalkoznak, mely metafizikai formában a szexuális egyesülés révén kerül kifejeződésre.

Szexuális rituálék és szexuális fogalmak központi szerepet játszanak az Alkímiai Titkos Tanításban, vallják, ezt a hatalmas energiát kell felszabadítani az ellentétes neműek nemi egyesülése révén. „A szex a teremtés oka, az újabb és újabb nemzedékek létrehozása mögött mindig szexuális tevékenység állt.”

Habár ezek a szavak az indiai tantrikus hagyományokhoz köthetők, a rózsakeresztesek ezeket a gondolatokat a pogány termékenységi szertartásokkal is öszszekapcsolták.

A rózsakeresztesek célja mágikus erők összegyűjtése - szemben az indiai céllal -, a megvilágosodás elérése, Isten szeretetének megtapasztalása. „Valemennyi Rózsakeresztes Nagymestere”, Paschal Beverly Randolph dolgozta ki részletesen a szexuális mágia gyakorlatát a rend tagjai számára.

Neves követője – többek között - Aleister Crowley, akit Mussolini éppen ennek gyakorlása miatt tiltott ki Olaszország területéről… Manapság pl. az „alkímiai menyegzőben” szereplő „menyegzői szobát” úgy próbálják beállítani, mintha az „csupán szimbolikus jelentéssel bírna”…

A rózsakeresztesek küldetése – dogmáik szerint – az emberi tudatosság fejlődésének segítése. Evolúciós elképzeléseik azonban alapvetően rasszisták. Elképzelésük szerint, az egyes rasszok magasabb vagy alacsonyabb szintjén állnak a tudatosságnak.

Csak egyetlen faj képes magasabb szintre jutni, míg az legalacsonyabb szinten lévő megsemmisül – akármit is jelentsen ez, kénytelenek szerencsétlen „sorsuk” elviselésére.

A reinkarnáció ugyancsak fontos szerepet tölt be a rózsakeresztesek hitrendszerében, viszont, a faji jelleggel történő népirtások szerintük nem tekintendők negatívnak, sőt, azok valójában pozitív cselekmények. „Bármely alfaj tagjait tekintve, akik társaikat megelőzték a spirituális fejlődésben, megkötve maradnak a testvéreik által, addig, amíg az egész alfaj nem lép feljebb, az adott egyének szintjére…

A természet hatalmas katasztrófák során pusztítja el az előző civilizációk nyomait, alig hagyva túlélőket.” (Magus Incognito: The Secret Doctrine of Rosicrucians) Az egyes szintekre történő „beavatással” a rózsakeresztesek pontosan ugyanazt a vonalat és pszichológiát követik, mint a szabadkőművesek.

Nézzük, miként ír és vélekedik erről a folyamatról Szerb Antal: „…Ebben a különös világban támad új életre a rózsakeresztesek társasága.

Törvényeiket 1767-ben állapították meg, és 1777-ben tökéletesítették. A rózsakereszteseknek nyolc fokozatuk volt. A négy alsóbb fokozatot követte a tulajdonképpeni felavatás, amikor a jelöltet hatásos szertartások közt, erdő mélyén vagy sötét teremben, melyet csak a Hold világított meg, mellének szögezett kardok közt felvették az adeptusok közé.

Ekkor közölték vele kíméletesen, hogy a Iegfelsőbbek határozata értelmében ebben az évtizedben nem foglalkoznak a szellemvilág titkaival, hanem csak az ásványokkal.

A négy adeptusi fokozatot követte a magister, majd a mágus fokozata. Hogy a mágust micsoda titokba avatták be, nem tudjuk. Valószínűleg abba, hogy nincsenek titkaik.”

A gazdag és hatalommal bíró emberről úgy gondolják, lelkileg és genetikailag is magasabb rendű a szegény embernél. „Az újjászületés törvénye és ennek következménye az egyetlen törvény, mely beteljesíti igazságérzetünket.

Megtudjuk általa, miért születik valaki gazdagnak vagy szegénynek, vidámnak vagy szomorúnak, békeszerető vagy bajkeverő embernek.” A világ őslakos népei „emberi lények leromlott maradványai, évezredeken át inkarnálódnak, ugyanis az ő lelkeik nem eléggé fejlettek ahhoz, hogy egy új faj megteremtésére alkalmasak legyenek.

Ilyen maradványnépek az ausztráliai barbárok, az afrikai busmanok, az indiánok és más, a fejlettség igen alacsony szintjén álló népek.” A magasabb rangú szabadkőművesek az exkluzív rózsakeresztes rendek alacsonyabb rangú tagjai.

A Máltai Lovagok, a Templomos lovagok, a Sion Rend, stb. valamennyien ezeket  az okkult tanokat vallják; vagyis jelentős számú, hatalommal bíró ember tette magáévá ezeket az ember-ellenes, erkölcstelen tételeket.

Első ránézésre úgy tűnik, hogy a katolikus szerzetesrendek felfogása ellentétben áll a rózsakeresztesekével, azonban, a jezsuiták történelmi „civilizációs” és „oktatási” küldetése ugyanebben a hitben gyökerezik.

Kutatók úgy tartják, hogy a jezsuiták belső körének misztikus tanításai lényegében megegyeznek a rózsakeresztesekével. II. János Pál pápa azon kijelentése, miszerint az „Isten egy felsőbbrendű lény, férfi és női tulajdonságokkal egyaránt”, ami ellentmond a hagyományos katolikus tanításnak, lényegében rózsakeresztes (szabadkőműves) gnosztikus megfogalmazás.

Az is tény, hogy a Római Katolikus Egyház mindig is alapvetően kapcsolódott a Rózsakeresztes Titkos Egyházhoz (azaz – rajtuk keresztül és általuk - a szabadkőművességhez). Egyes információk szerint, XXIII. János pápa, uralkodása alatt – nagymestere volt a Sion Rendnek, továbbá, a Cisztercita Rend megalapítója, Szent Bernát, részt vett a Templomos Lovagok megalakításának közösségében.

A rózsakeresztesek hite szerint: „Krisztus titokban megismertette tanítványaival a reinkarnációra vonatkozó törvényeket és azok következményeit, ám azt kérte tőlük, ezt a két törvényt ne hozzák nyilvánosságra 2000 évig”.

A hagyományos katolicizmus kényszerképzetei a szexualitással kapcsolatban, a Vatikánnak, ugyancsak a Titkos Tanításokkal kapcsolatos, ismereteivel függ össze.

Sir Laurence Gardner, főúri történész szerint, aki a Brit Birodalmi és Királyi Sárkányrend, a „Szent Antal templomosai”, valamint az „Angol Rózsakeresztes Testvériség” tagja, felfedte, hogy a „Sátánizmus és a rózsakeresztség nem távoli unokatestvérek, ellenkezőleg, közeli rokonok”.

Talán éppen ez ad némi magyarázatot arra, hogy a Templomos Lovagok katolikus rendje, miért imádott egy „Baphomet” nevű bálványt – egy kecskefejű és körmű androgín alakot, női mellekkel és merev férfi nemiszervvel, valamint a pentagram jelével a homlokán.

A rendkívül gazdag Templomosok (az egyik szabványos aranyrúd a megalkotója nevét viseli: Godfroi de Bouillon), elterjedten működő bankrendszert hoztak létre, hatalmas tőkével, ezek lényegében vállalati modellként szolgáltak az utókor számára, az egyház és az uralkodók azonban féltékenyek lettek rájuk, üldözni kezdték őket az inkvizíció segítségével, a megkínzottak pedig állítólag „gyermekgyilkosságokat, szodómiát és boszorkányságot” is beismertek.

Bár, végleges felszámolásuk érdekében az egyház és a főnemesek közbeléptek, azzal a feltétellel, ha visszafizetik Európa hatalmas adósságát.

Az üldözések időszakában sokan közülük Angliába és Skóciába menekültek, ahol létrehozták a szabadkőműves társaságokat.

Miként a Katolikus Egyházon belül számtalan szerzetesi és teológiai felfogás található a judeo-kereszténység kapcsán, igaz ez a Rózsakeresztes Titkos Egyházra és a Nagy Fehér Testvériségre is: habár kifelé egységesnek mutatkoznak, nyilvánvalóan régen nem egységesek már, feltöredezettek.

Az „egyén tetteiből fakadó negatív érzések” elnyomása és tagadása a bűntudat és a társadalmi felelősségvállalás elkerülésére tett kísérlet.

A rózsakeresztesek fordított gondolkodása tisztán történelmi ideológia, a gazdagok és hatalmasok hozták létre, éppen ezen eszme alapján törekednek újabb és újabb hódításokra. Végső soron nincs pszichiátriai különbség a pszichopata és a szociopata között a pszichológiai meghatározás tekintetében.

A sorozatgyilkos mentális profilja mindig egy spirális mintázatot követ, lelki gyengeséggel küzdenek, ezt másokon való uralommal próbálják leküzdeni, ami az ő esetükben újabb és újabb gyilkossághoz vezet.

Ezek a fantáziálások megszállottsággá válnak, kényszeres cselekedetekké, s a pszichopata többé már nem képes ellenállni ezeknek. A kezdeti lelkesedést bűntudat váltja fel, aztán következik a lelki gyengeség elhatalmasodó érzése, de már erősebb mértékben.

A spirál folytatódik, a fantáziálások még több kétségbeesést hoznak, újabb kegyetlen tettek következnek. Minden egyes hitrendszer hasonló spirálban működik: elnyomja a természetes emberi erkölcsi érzéseket, esetenként kényszeres szociopata működésekhez vezet. (Súlyos esetben emberáldozatokig, sőt, akár a tömeggyilkosságokig, teljes népek kiirtásáig.)

Ez a logika a modern világban szemmel láthatóan belsővé vált, s mint „vállalati értékek”, vagy „nemzetbiztonsági értékek” jelennek meg, elsősorban kapzsiság és hódítás formájában.

Henry Kissinger szavai jól példázzák ezt a felfogást: „Azért bombázzuk őket, hogy megmentsük őket saját maguktól”.

A rózsakeresztesek modern kori felfogásának alapjait a teozófiai mozgalmon belül találjuk, az élén Steinerrel, az ő mozgalma tehető elsősorban felelőssé a náci eszmék kialakulásáért, és a Világégések bekövetkeztéért.

Természetesen vannak szabadkőműves és rózsakeresztes szervezetek, melyek mélyen felháborodnak, ha az említett nevekkel hozzuk kapcsolatba őket, a nevezett személyek által megfogalmazott elvekkel és irányvonalakkal, valamint a tetteikkel, illetve a tetteik következményeivel. Ha szembesítjük őket az „elődökkel”, akkor más neveket adnak meg, más forrásokat, más szertartásrendet.

Ez eddig rendben is lenne. Viszont, amennyiben az önmagukat „másnak”, „különbözőnek” valló szabadkőműves és rózsakeresztes szervezetek valóban mások, mint a Steiner, Crowley, Lenin, Hitler, Sztálin, stb. társaságai, tehát ha tényleg mások és tényleg különböznek, akkor vajon miért viselik továbbra is a szabadkőműves, illetve a rózsakeresztes elnevezést?!

Könnyen belátható, ebben a kérdésben nagyon nem stimmel valami. Ha a Barcelonának szurkolok, akkor nem ülök be a Reál Madrid táborába, és amikor megkérdezik, mit keresek ott, nem kezdek el magyarázkodni, hogy tetszik tudni, én igazából Barcás vagyok, csak ide szólt a jegyem…

Álláspontom szerint, ezek a „másságra” és „különbözőségre” vonatkozó állítások üres szóvirágok csupán.

Ha tényleg mások, ha tényleg különbözőek lennének, nem viselnék a becstelen és bűnöző elődök által létrehozott társaságok nevét!  Azon emberek fémjelezte szervezetek nevét, akik százmilliók haláláért felelnek - közvetlenül vagy közvetve. Ennyire egyszerű. 

 

Szcientológia

A szcientológia egyház gyökerei L. Ron Hubbard életmódjavító filozófiai munkássága, a „Dianetika” című könyvében összegződnek.

Habár lényegében filozófiai megközelítésnek indult, Hubbard ebben a könyvben mégis számos, úttörő jellegű orvosi, biológiai, fiziológiai és pszichológiai jellegű megállapítást tesz. Az ember viselkedését és működését korábban soha nem látott módon veszi szemügyre.

A könyv alapműnek tekinthető sok tekintetben. Ám az az egyház, amelyet Hubbard erre a munkájára épített, már egy egészen más műfaj. Viszont ha Hubbard filozófiáját vesszük szemügyre, máris érthetővé válik. Azt vallotta ugyanis: „Ha sok pénzt akarsz keresni, akkor írj könyvet. Ha nagyon sok pénzt akarsz keresni, akkor alapíts egyházat!”

Számos ország vezetése felismerte ezt a mögöttes szándékot, különböző korlátozó intézkedéseket hozott a szcientológia egyházzal szemben, betiltva – egyelőre csak – Görögországban van. Az Egyesült Államokban egyházként elismert szervezetről az HBO készített 2015-ben dokumentumfilmet, „Clearré válni” – azaz „Tisztává válni” - címmel.

Ebből a filmből részletesen megismerhetjük történetüket, és valós mivoltukat. A szcientológusok esetében a mézesmadzag az, hogy a belépő számára megcsillantják a lehetőséget, miszerint, „különb lehet, mint Jézus”, szuperhatalmat kap, akár a tér és az idő felett is.

Természetesen, az egyre magasabb szinteket fokozódó titoktartás is övezi. Lezárt táskában lehet tartani csak az anyagokat, mert „ha nyilvánosságra kerülne, az sokat árthatna az emberiségnek” – vagyis, a szokott szöveg.

Ám, aki az OT szintekig eljut, s eléri az OT 8-at, a legmagasabb szintet, döbben rá, hogy az egésznek lényegében semmi, de semmi értelme nem volt!

A nagy titok tehát az, hogy nincs semmiféle titok. A kaptafa ugyanaz, csupán a köntös más. De legalább Hubbard kézírásával olvashatták mindezt néhány százezer dollár befizetését követően a legmagasabb szintekre eljutók…

A különbség a többi szektával, ezotérikus társasággal, szellemi iskolával, stb. szemben az, hogy a mind magasabb és magasabb szintre emelést nem néhány tíz- vagy százezer forintért végzik, hanem dollár százezrekért.

Az „auditálásnak” nevezett folyamat, melynek végén a jelölt elérheti a „clear” azaz tiszta állapotot, akár 500-1000 órát is igénybe vehet. Ez pedig hatalmas összegekkel csökkenti az érdeklődő pénztárcája tartalmát. Egyébként pedig, ha valaki Hubbard könyvét alaposan tanulmányozná, akkor maga is rájöhetne arra, hogy az auditálási folyamatot teljes egészében végigcsinálhatná egyedül is!

A szcientológiai egyház – saját állítása szerint – „clear” emberek tömeges képzése révén kíván segíteni a világ problémájának megoldásán. Ám ha visszatekintünk működésük nagyjából 60 évére, és körbetekintünk a világon, illetve megvizsgáljuk azon emberek tevékenységét, akik ebben a foglalatoskodásban jelentős szerepet játszanak és játszottak, nem igazán látunk semmiféle gyökeres változást a világ és/vagy a kormányzatok munkájának erkölcsösebb, tisztességesebb irányba való haladása terén.

Már Hubbard is felismerte annak idején, hogy hatalmas pénzeket lehet keresni egyházalapítás révén. Ő pedig hatalmas mennyiségű pénzt akart. Később már maga is elhitte és elfogadta a saját maga számára teremtett, már-már isteni nimbuszt. Amikor pedig több százmilliós vagyona után az Egyesült Államok hatóságai is érdeklődni kezdtek, egész egyszerűen hajóra szállt, s mintegy törvényen kívülinek nyilvánította magát.

A szcientológiai egyház tagjai is elképesztően sokra tartják magukat, a gőg, a hatalom, az arrogancia a tárgyalási módszereik alapeszközei közé tartoznak. Nagyon gyorsan kiosztják a súlyosabbnál-súlyosabb fenyegetéseket is, ha az illető nem nyűgöződik le az általuk kínált „fantasztikus lehetőségektől”.

Ha valaki úgy dönt, kilép kötelékeikből, éveken át zaklatják, üldözik, fenyegetik, zsarolják, fizikailag terrorizálják, olykor megkínozzák, stb. A legkülönbözőbb eszközöket vetik be az „eltévedt bárány” visszaszerzése érdekében. De ezen nincs is mit csodálkozni, rájuk is érvényes ugyanaz, ami a többi vallásra, szektára, stb. hogy „akinek megszerezted a lelkét, annak a pénztárcája is a tiéd”.

Jelen esetben viszont nagyon sok pénzről van szó, tehát „megéri” a „visszatérítési” kísérlet.

Az emberek többsége becsületes és tisztességes, valóban szeretné, ha a világ sorsa, a saját élete, helyzete jobb lenne, ha munkahelyét nem kellene féltenie, ha nem kellene agyondolgoznia magát mások gazdagodása érdekében, stb. Sok a kétségbeesett, a magányos, a segítségre szoruló ember, és egyre több lesz – ha nem változik meg alapjaiban a rendszer.

Ideális célpontul szolgálnak a kiszolgáltatott társaink az egyházaknak, vallásoknak, stb. Nagyon még keresni sem kell ilyen embereket, hiszen tele van velük az utca. A valamilyen problémával küszködő ember nem tudja saját sorsát irányítani, kiszolgáltatott valamilyen szinten, ezek az egyházak és különböző szervezetek lelkiismeretlenül ki is használják, az adott egyén problémájában számukra rejlő „lehetőséget”. És igyekeznek minél szorosabban magukhoz kötni.

Természetesen ők is megpróbálják a lehető legfiatalabb korú leendő tagjaikat beszervezni, miként mások is teszik. Elsősorban a tizenéves drogosokat célozzák meg különböző tanfolyamokkal és beszélgetésekkel, úgymond „tanácsadásokkal”. Sajnos ez a terep igencsak gazdag „aratást” biztosít számukra, hiszen a tizenéves fiatalok többsége lényegében drogosnak tekinthető.

A szcientológusok e tevékenységük támogatására mára már hatalmas gazdasági hatalmat és pszichológiai tudást is felhalmoztak. Rendkívül képzettnek kell lennie ahhoz valakinek, hogy szándékaikon átlásson, észrevegye a csapdákat és a valótlanságokat szavaik mögött. Ugyanazt láthatjuk náluk is, mint amit már a korábban megismert társaságoknál, fényűző elemeket bemutatva próbálják azt sugallni, hogy ezt bárki elérheti, aki csatlakozik hozzájuk.

Persze, aki valóban csatlakozik hozzájuk, annak még annak a töredéke sem marad a bankszámláján, mint amennyi egyébként lehetett volna, de ez csak évekkel, évtizedekkel később derül ki számára, amikor már nincs menekvés, vagy alig van. A belépővel ugyanis szerződnek, potom egymilliárd évre… (Sea Organisation) A befolyásolásuk mértékét igyekeznek ismert és népszerű színészekkel – azaz reklámarcokkal - erősíteni, mint pl. Priscilla Presley, John Travolta, Tom Cruise, stb.

Ez utóbbi az egyház jelenleg második embere, és szent meggyőződése, hogy majd ő fogja megmenteni a Földet az idegenek támadásától… 1993-ra a Szcientológia vallás kihasználván az USA adóügyi hivatala egyes dolgozóinak korruptságát, elérte, hogy egyházzá nyilvánítsák. Az egyházzá nyilvánítást az említett adóügyi hivatal adta ki…

Ez körülbelül olyasmi – hogy pontosabb fogalmunk legyen a helyzetről -, mintha csecsemőgondozók döntenének a peronoszpóra elleni helyes permetezőszer kiválasztásáról. Nagyjából egymilliárd dolláros adóhátralékot engedtek el számukra a döntés következtében.

Hubbard írásai vallásos könyveknek számítanak innentől kezdve, forgalmazásuk ugyancsak adómentessé vált. Az adóhivatal biztosát, Fred Goldberget - lényegében megzsarolták. Habár tényleges dokumentumok eddig még nem kerültek elő az L. Ron Hubbard szabadkőműves tagságára vonatkozóan, az érintettsége kétségtelen tény. Legjobb barátai között megtaláljuk Jack Persons, aki az O.T.O. szabadkőműves-rózsakeresztes társaság Agapé Páholyának vezetője volt Los Angelesben, s egyben a Pasadénai O.T.O. (Keleti Templomos Rend) vezetője is.

A téma szakértő kutatói arra a következtetésre jutottak, hogy maga Aleister Crowley volt az, aki meghívta Hubbardot az O.T.O. tagjai közé 1944-ben, azonban Hubbard nem vált a rend jelentős személyiségévé, az önálló utat választotta, mint annak idején Steiner. Hubbard, Persons asszisztensévé vált, tehát ez a kapcsolat már túlmutat a barátságon.

Persons az antikrisztus megfogantatását tűzte ki maga elé szent küldetésnek, a szexuális mágia, mint központi elem döntő szerepet kapott tehát az összejövetelein, ahol végül meg is találta a célra megfelelő nőt, Marjorie Cameron személyében. Marjorie várandós is lett Personstól. Persons és Crawley személyén keresztül máris elérkeztünk tehát Hubbard, a szcientológia egyház alapítójának szabadkőműves-rózsakeresztes kapcsolataihoz, s vele a sátánkultusz és a szexuális mágia témaköréhez.

 

 Szekták

Mi vezetett az egyház szakadásokhoz, a szektásodáshoz, az újabb és újabb egyházak és/vagy vallási közösségek színre lépéséhez?

Mindenekelőtt az egyházi személyek erkölcstelensége és romlottsága, egyes – egyébként hívő emberek – számára elfogadhatatlan egyházi törvények és szokásrend bevezetése, a felett folytatott vita, mi számít az adott egyházban elfogadott és alapvető fontosságú iratnak, a hozzájuk való viszonyulás, és nem utolsó sorban a dogmarendszer.

Az egyházak, szekták, spirituális közösségek parancsolatokat írnak elő híveiknek, azok betartását kötelezővé teszik számukra. Ha mégis vétenének, meg kell gyónniuk „eltévelyedéseiket”. Vagyis, az egyházi elöljáró a hívek közösségének magánéletét teljes egészében ismeri.

Számtalan esetben használták már ezt a lehetőséget ki az egyházakba és a szektákba beépített kémek, ügynökök… (Az egyházi elöljárók – egymás között – már korántsem veszik ennyire szigorúan a parancsok betartását… )

Aki teljes egészében ismeri a hívek között zajló történéseket és viszonyukat, tökéletesen képes irányítani, vezetni őket. Egyébként, mi értelme lenne az egésznek? A szekták, kis létszámú vallási közösségek, gyakran sokkal zártabbak a nagyobb egyházaknál, esetenként vallási, dogmatikus, életmódbeli megkötéseik is sokkal szigorúbbak.

A legtöbb esetben valamiféle esküt, fogadalmat, nyilatkozatot, szigorú titoktartást követelnek meg a tagjaiktól, következésképpen, az adott közösség vezetője vagy vezetősége biztosítja önmaga számára a visszaélés lehetőségét. Gyakran éppen ez a cél!

A nagy egyházak is gyakran élnek a lelki nyomásgyakorlás fegyverével, a kisebb csoportok esetében ez a módszer is jóval fokozottabban jelentkezik. Ha ugyanis bármi rossz történik veled, az azért van, mert az adott vallás vagy szekta előírásait nem tartottad be, eszmeiségét megkérdőjelezted, netán „bűnös” gondolataid támadtak.

Ha viszont bármi jó történik veled, az természetesen azért van, mert elfogadtad az adott vallás vagy szekta elveit és aszerint cselekedtél és/vagy gondolkodtál!

A közösségi tagok is egymást győzködik e tekintetben, ami viszont már a csoportnyomás kategóriába tartozik. Hiszen kihez fordulhatna a „megtévedt” lélek, mint a közösségbeli társaihoz? Ha pedig netán elhagyod az adott vallási közösséget, akár házasság révén is, azt megjárod! Rossz fog veled történni.

Ha pedig valaki elhagyja az adott közösséget, azaz kilép, és tényleg történik vele valami rossz, már siet is vissza. Az a tény már nem jut el a tudatáig, hogy felfogja és megértse, hogy olykor bizony történnek velünk rossz dolgok is. Kivétel nélkül, mindenkivel…

Minden ember életében akadnak válságos időszakok. Az emberek „arcára van írva”, ha valami nehézség terheli életüket, azaz igen könnyű észrevenni az ilyesmit, pláne, nagyon  sokan járnak ebbe a cipőbe. Ilyenkor keresik meg az elesetteket, megfáradtakat, vagy ők maguk fordulnak bizonyos szervezetekhez, vallásokhoz, mintegy minden-mindegy alapon. Aztán – ha nem eléggé körültekintőek – ott is ragadnak, s természetesen, az adott szervezetnek is éppen ez a célja.

Ha egy hamis állítást sokszor ismételnek, az emberek elhiszik azt igazságnak, pláne, ha gondjaik lévén, nincsenek a józan ítélőképességük birtokában. Végül aztán már az is elhiszi, aki ezt újra és újra elmondja…

Ha többen teszik ezt, jelentősebb létszámú társadalmi közösség teszi magáévá az adott hitrendszert, belép a társadalmi tehetetlenség jelensége, a tömeghatás, a sodródás. Ha pedig ez előáll, hihetetlenül nehéz megállítani, letéríteni a vakvágányról az embereket. Megesik időnként, hogy egyes csoportok valami romantikus megközelítést választanak.

Ebbe a kategóriába sorolható az angyalok szerepe, bár, velük az ezoterikus közösségek esetében is találkozhatunk, ők már egyenesen angyal-mágiát alkalmaznak. Kihasználják, hogy az ember valamiképpen ösztönösen vonzódik az angyalokhoz, az ideálisan széphez és jóhoz, hajlamos ezt mintegy megtestesíteni és megszemélyesíteni. Csak azután, később, belemélyedvén az angyalok idézgetésébe és a tőlük való tanácskérésbe az illető szép lassan felhagy a cselekvéssel és a gondolkodással, mondván, az angyalok majd megteszik helyette. És már ki is alakult egyfajta függőség, amiből borzasztóan nehéz kitörni.

Olykor a legelképesztőbb „párosítások”alakulnak ki, miközben egy-egy vallási közösség további belépőkkel szeretné taglétszámát bővíteni.

Az ufókutatás kezdetén, úgy bő fél évszázaddal ezelőtt, hallani lehetett már különböző egyházak részéről a kinyilatkoztatást, miszerint az „ufók a sátán művei”.

Természetesen, ugyanúgy nem voltak hajlandók a kérdéskört megvizsgálni, tapasztalatokat gyűjteni, mint ezelőtt bő 400 évvel Galilei távcsövébe belenézni.

Álláspontjuk szerint, ugyanis az egész Világegyetemet az Isten az ember számára teremtette, nincs tehát hely benne semmiféle kis szürke lényeknek vagy akárki másnak!

A dolog odáig fajult, hogy bizonyos egyházak és vallási közösségek az ufó-horrorregények témakörét felhasználva, megoldást igyekezett kínálni a megfélemlített emberek számára.

Már a hatvanas években megjelent az a törekvés, miszerint a földönkívülieket úgy állították be, mint akiktől rettegni kell. Lebénítják és elrabolják éjszaka az ártatlan embereket, mindenféle megalázó, fájdalmas és gusztustalan kísérleteket végeznek velük, mint holmi laborpatkányokkal. Az ember pedig tehetetlen, nem tud védekezni ellenük.

Ezrével gyűjtötték össze a hipnózis révén szerzett ismereteket, és igyekeztek minél nagyobb pánikot kelteni. Persze, arról mélyen hallgattak, hogy a legtöbb ilyen hipnózist még csak nem is képzett hipnotizőr alkalmazta, ráadásul, a körülmények sem feleltek meg a törvényesen előírtaknak. Budd Hopkins például festőművészként lett nagy hirtelen a regressziós hipnózis szakértő alkalmazója…

Azt kell észrevenni, hogy ilyen esetekben a hipnotizált alany egyfajta megnyilatkozási kényszert él át, hiszen a tudata magyarázatot keres a szokatlan élményre, a hipnotizőr pedig azt táplál bele, amit csak a lelkiismerete és tisztessége enged, az pedig elég sokat megenged… Pláne, igen jó bevételi forrás is mindez, hiszen felmérések által bizonyított, az emberek legalább 10%-a személyesen érintett idegenekkel való találkozásban.

Üzletnek sem tossz a dolog, meg persze egyéb célokból sem… Ahogy egyre több és több ember kezdett el rettegni, és nyilván, ezek az esetek kapták a legnagyobb rivaldafényt, hiszen „szenzációsnak” számítottak, márpedig a lapot el kell adni, beindult a média, hiszen a műsornak nézettség kell, és ugyan kinek számít, hogy e történetek legnagyobb része teljességgel kitaláció, vagy pedig hamis sugallat.

Olyan módszeresen és ügyesen kivitelezett hamis szuggesztió, amit az alany később már saját élményként kezel. Hiába jelentkeztek már a kezdetekkor figyelmeztető hangok, egész egyszerűen elsöpörték azokat. Rontották az üzletet.

Ha pedig bárkivel bármilyen szokatlan éjszakai esemény történt, máris küldték valamelyik „mesterhez”, aki percek alatt kész volt a diagnózissal: „ön kérem ufóeltérítés áldozata lett.” És máris kezdetét vehette a terápia, horribilis összegekért természetesen, ami messze több kárt okozott, mint amekkora már volt, és később, a valóban képzett pszichiáter nem győzte eltüntetni a „mester” által okozott károkat és személyiségzavarokat, már ha egyáltalán sikerült neki.

Megjelentek természetesen a zavarosban halászó potyalesők is. Joseph Jordan, a MUFON-csoport egyik vezetője, odáig jutott, hogy az idegenek által végrehajtott „elrablásokra” egyéni módszert dolgozott ki, miszerint „Jézus nevét használva” el lehet őket űzni.

Később Guy Melone is társult hozzá ebben a „misszióban”. Ehhez hathatós segítséget kapnak a tekintélyében ugyancsak megtépázott keresztény egyháztól, azt hívatván bizonyítani, hogy Jézus nevének kiejtése még az idegenek elűzéséhez is elegendő, vagyis, ha valaki el akarja kerülni az idegenek látogatásait, az egyháznak megvan erre is a maga módszere, jelesül, az ördögűzés… Démonizálni a földönkívülieket, hogy rettegjenek tőlük az emberek. Miféle álságos dolog ez!

Gondoljuk csak meg: leszáll egy idegen űrhajó, felkeresnek bizonyos embereket. Nem „kínozzák” őket, ezeket az élményeket a hipnotizőr ülteti el bennük! Tehát, meglátogatnak embereket, hogy megfigyeljék, segítsék őket. Az emberek pedig mit tesznek? Ördögűzési technikákat alkalmaznak! Szenteltvízzel locsolják őket. Erre már mondani sem lehet mit.

Annak a témának az elemzése, hogy vajon a földönkívüli intelligenciák mit gondolnak a velünk való kapcsolatteremtésről, amikor egyes emberek a hozzájuk való közeledésüket és tanításukat ördögűző módszerekkel fogadják – nos, az már egy egészen másik téma. Ám tény, üzletileg tökéletesen megfelel, s az sem hátrány, hogy amíg az emberek rettegnek a földönkívüliektől, igencsak sok pénzt megadnak azok részére, akik „megszabadítják” őket tőlük.

Természetesen, a földönkívüli intelligenciáknak van annyi sütnivalójuk, merthogy intelligenciák,  hogy az embereknek az ő irányukban mutatkozó ellenállását ne törjék meg, mert az az adott személy személyiségbeli (esetleg agyi) károsodásához vezethetne. Ehhez elég egy közönséges „nemet” kimondani, gondolni, semmiféle hókuszpókusz és mágia nem szükségeltetik. Ők nem akarnak ártani nekünk. Megfigyelnek és segítenek minket. Ennyi. És nem több. De nem is kevesebb. Ugyanis semmiféle „konkrét fizikai beavatkozás” nem szükséges részükről, hogy akár sok-sok kilométeres távolságból megvizsgálhassanak bennünket. Több ezer éve ezt teszik.

Ha pedig az emberek tömegesen ismernék fel az idegenek jó szándékát, vagy – a legrosszabb esetben – egyes fajok irántunk való közömbösségét, akkor fuccs, az üzletnek, vége a hisztéria-keltésnek, más terület után kell nézni… És most tegyük fel a kérdést: változott valami az elmúlt több száz, több ezer évben? Amikor az „Úr nevében” parancsoltak rá a vulkánra, hogy ne törjön ki, az esőre, hogy ne essen, a „boszorkányokra”, hogy „tisztuljanak”. Ha én földönkívüli lennék, ezeket a dolgokat látván, úgy elhúznék innen, hogy Picard kapitány sem érne utol az Enterprise-szal!

Nem hagyhatjuk említés nélkül a másik végletet: a földönkívüliekre sok esetben, mint „új evangéliumot hozókra” tekintenek, míg mások a „sátán követeit” látják bennük.

Ufonauták, mint hittérítők? A felvetésnek némi alapja azért van, előfordul olykor ugyanis, hogy egy-egy vallásos jellegű élmény teljes egészében megkülönböztethetetlen az idegenekkel való találkozástól. Mások szerint az ufonauták irányítják a reinkarnációt… Ők tuszkolják bele a nem megfelelően viselkedő lelkeket emberi testbe, büntetésként. A paletta rendkívül szerteágazó, és a legtöbb esetben mélységesen sötét színeket tartalmaz.

Összegyűjtöttem egy csokorra valót a legeltorzultabb szekták és szektavezetők köréből, a tevékenységük egyéni- és csoportos tragédiákhoz vezetett. A Népek Temploma szektának 1978-ban 900 tagja lett öngyilkos, Jim Jones „atya” a szekta vezetője hajszolta bele őket. A szekta tagjaitól teljes engedelmességet várt el- nőket és gyermekeket kényszerített perverziói kiszolgálására.

Ha ellenkeztek, áramot vezetett beléjük. Jézus reinkarnációjának tartotta magát, később pedig egyenesen az Istennek. Ugandában, a Mennyország Kapuja” nevű szekta legalább 500 tagja követett el öngyilkosságot a szekta vezetőjének parancsára. Felgyújtották magukat. Az akkoriban a Föld közelében járt Hale-Bopp üstökös szolgáltatta minderre az okot, ugyanis azt találta ki, hogy az üstökös csóvájában egy űrhajó közelít, és az szállítja majd el a lelküket…

1987-ban Svájcban, Luc Jouret megalapította a Nap Templomának Rendjét. Mottójuk a „pénz, szex és élvezet” volt. Számos vagyonos követűjük akadt, a szekta vezetője azért erőltette a tagok öngyilkosságát, hogy a Szíriuszon születhessenek újjá.

1993-ban David Koresh rockénekes vált az ítéletnap prófétájává. Az FBI számolta fel végül a személyében újjászületett Jézus Krisztus szektáját. Az 51 napos ostrom 86 halottat vont maga után. A szekta a „szex, a szabadság és a forradalom evangéliumát” hirdette. Az Isteni Tízparancsolat Helyreállítása szekta vezetője 2000-re világvégét jósolt. Annak idején templomukban kb. 400 hívő égette el magát elevenen, de több száz holttestet találtak még egyéb központjaikban is. Összesen mintegy 1000 embert.

Gurmeet Ram Rahim Singh, indiai „mester” követői közül legalább 400-an kasztráltatták magukat a „mester” kérésének megfelelően, természetesen a „mester” kórházában…, a 2000-es évek elején. Singh önmagát illetően másként gondolkodott, bár az általa elkövetett szexuális bűncselekményekért a felelősségre vonást egyelőre megúszta. Nyilván ehhez segítségére volt 87 millió dolláros vagyona és ismert popsztár, író, filozófus, stb. mivolta.

Nézzünk néhány további nevet a magukból kivetkőzött perverz bűnözőkre: Jung, Osho, Sai Baba, stb. „Érdekes” módon, nagyon sokan megúszták, évtizedeken át, az erkölcsi fertő bűntetlenségét, valahogy a nyomozati szervek nem érdeklődtek különösképpen utánuk, vagy pedig nem elég határozottan tették. Vajon mi az oka ennek?

Amikor megkérdezünk valakit, aki már rendesen belemerült valamelyik szekta agymosásába, hogy miért van ott, miért csinálja, miért nem látja a valós történéseket?

Sokszor már az illető maga is szégyelli, amiben részt vesz, és mégis. A legtöbb esetben kifogásokat hallunk csak, nem magyarázatokat. Azért hiszem el, mert…Azért követem, mert… Azért teszem tönkre az életem és másokét, mert… Nincs magyarázat. És nem is lehet.

Spirituális/ezoterikus közösségek, spirituális „mesterek” Nehéz megfogalmazni, igazából mit is „tanítanak” a „spirituális mesterek” és az ezoterikus közösségek. A legtöbb esetben ugyanis saját maguk sem tudják ezt megfogalmazni, pláne meghatározni. Valamiféle ködös homályba burkolóznak. Általános állításokat tesznek, többnyire olyan állításokat, melyeket a létő világon semmire sem lehet használni. Szinte semmi konkrétum, s mindez miért?

Mert ebben az esetben a szavukon sem lehet fogni őket. Idéznék Oshotól egy gondolatmenetet, de bárki mástól is megtehettem volna, semmitmondóságban nem lehet közöttük győztest hirdetni: „Légy bolond a taoista értelemben, a zen szellemében. Ne építs falat magad köré a tudásból. Akármilyen élmény ér, hagyd, hogy megtörténjen, azután hagyd magára.

Mindig tisztítsd ki az elméd, újra meg újra. Halj meg minden pillanatban a múlt számára, hogy a jelennel, az "itt és most"-tal maradhass, mint egy  újszülött csecsemő. Az elején nagyon nehéz dolgod lesz. Mindenki ki fog használni... de hadd tegyék. Szegény fickók... Még ha megtévesztenek is, becsapnak, kirabolnak is... hagyd, hogy megtörténjen, mert az, ami tényleg a tiéd, soha nem lehet másé. Azt, ami valóban a tiéd, senki nem rabolhatja el tőled. Ha nem hagyod, hogy ezek az élethelyzetek beszennyezzenek, akkor megjelenik számodra a lehetőség, hogy legbelül eggyé válj önmagaddal. A lelked mindinkább kikristályosodik.”

Nincs mit különösebben hozzáfűzni ezekhez a gondolatokhoz. Felelősségtartalmuk lényegében nulla. Nem a cselekvésről szólnak, hanem a passzív beletörődésről. Nem az elesettet bátorítják, hanem a kifosztókat. De már ebből is látszik, Osho melyik csoportba tartozik. Természetesen nála is megtaláljuk a 3D-s szemléletmódot. Érdekes látni, mennyi mazochista van embertársaink között, akik ilyen elképzelésekre gerjednek. Felfoghatatlan.

Az ezoterikus/spirituális gondolkodók és közösségek az élet nagy területeit ölelik fel, mindenről van véleményük és álláspontjuk, a lehető legkülönbözőbb dolgokkal állnak elő, talán annyiban közösek, hogy az emberi élet eredetéről, értelmessé tételéről, „lelki fejlődésről” beszélnek, ám eközben képtelenek meghatározni, mi is az a „lélek”, ami fejlődik - vagy sem. Egyáltalán, mit jelent az, hogy „fejlődés”.

Az ezotéria valamiféle rejtett tudást jelent, és ezekben a közösségekben valóban alaposan elrejtették a tudást, hiszen nagyon nehéz, vagy csaknem lehetetlen rábukkanni.

A vallásokkal ellentétben ők nem a világvége és az utolsó ítélet hírnökei (bár kétségtelen, világvégével éves szinten legalább kétszer-háromszor azért csak-csak riogatnak), hanem valamiféle tudati „felemelkedést”, egyfajta gondolkozásbeli „felébredést”, vagy ahogy ők mondják „dimenzióváltást” hirdetnek. Természetesen ezeket a fogalmakat sem képesek definiálni.

A helyzet könnyebb megérthetősége végett, alább definiálom a tudatot: "A tudat: érzékelésre, értelmezésre, ismeret-felhalmozásra és visszacsatolásra képes információs mező. Emlékezettel rendelkezik. Szintjei vannak (felső, normál, alsó), rétegei (öntudat, éntudat, család-tudat, nemzetség-tudat, fajtudat), megnyilvánulási módjai (éber-, álom-, mélyalvás-, hipnotikus-, "látó-", stb.). Más tudati formákkal kapcsolódik.

A tudat forrásterek és térforrások révén nyilvánul meg. Tudatot csak tudat, illetve tudatok hozhatnak létre. " - Aranyi László

A fenti meghatározás abban is segít, hogy birtokában kijelenthessük, egy robot, sohasem lesz képes ténylegesen mesterséges intelligenciává válni, mindaddig megmarad gépnek, amíg csupán vezetőkből és félvezetőkből álló áramkörökkel és memória-elemekkel rendelkezik. Soha nem lesz képes ilyen hardveres alapokon tudatmezőt generálni, azaz valóban élő és érző lénnyé alakulni!

Ám a helyzet gyökeresen megváltozik, ha a robot áramköreibe biológia jellegű anyagot, azaz pl. biocsipeket is felhasználunk. Egy ilyen robot igenis képes lehet öntudatra ébredni és érzelmekkel rendelkezni, azaz kifejleszteni a biológiai alapú rendszerei révén saját tudatmezejét! Nem létezik test és tudatmező (lélek) külön! Nincs olyan, hogy az egyik meghal, és a másik „tovább él”. Nem létezik test lélek nélkül, miként lélek sem test nélkül. Együttlétezés van! Súlyos hibát követ el tehát az az orvos például, aki hosszú távon csak a testet gyógyítja. Kudarc.

Éppen így súlyos hibát követ el az a vallás, szekta, spirituális iskola, stb., mely nem foglalkozik a testtel, mondván, hogy az valami „szükséges rossz”, a „lélek börtöne”, „le kell építeni”, „meg kell szabadulni tőle”, és csak a lélek létezik, semmi más. Nem igaz. Olyannyira nem, hogy ez kérem egyenesen hazugság. Úgy lehet valahogy elképzelni az egész rendszert, mint egy kifinomult készüléket (test) és az őt működtető energiát (elemet).

Az elem elég gyakran lemerül, ilyenkor tölteni kell, a test pedig „tartalékon” fut, lecsökkentett energia-felhasználással, azaz alszik.

Az elem újratöltésekor a test „felébred”, és képes teljes kapacitással működni. Idővel azonban a készülék „elhasználódik”. Ha az elem bírná is esetleg még, hiába, a készülék már nem alkalmas teljes kapacitással működni. Tönkremegy, használhatatlanná válik, azaz meghal. Ugyanez történik, ha hirtelen „leejtik”, és összetörik. Az elem hiába lenne képes még működni, már nincs amit működtessen. Persze, lehetne azt mondani, hogy akkor tegyük át másik készülékbe! Igen ám, de mindegyik készülék csak a saját elemével képes működni, azzal „kompatibilis”, ráadásul, nem is áll rendelkezésre „új készülék”, merthogy azokat elemekkel együtt gyártják.

Az elem tehát nem képes más szerkezetben „újjászületni”. Az ilyen jellegű társaságokhoz csatlakozni kívánók számára a reinkarnációs tantételt vezetik elő, hogy azért mégis legyen valami „vonzó” a szemük előtt, valamiféle „igazságtételben” való hit, mint a keresztényeknél az utolsó ítélet. Ám ahogy a feltámadás lehetőségét nem sikerült 2000 év alatt sem igazolni, úgy a reinkarnációs tantételt sem kb. 5000 év alatt.

Viszont mindezek ellenére, tömegével hisznek még mindig benne emberek. Ám tegyék, ha ennyire szeretik saját magukat becsapni. Hirdetik a meditációs gyakorlatok alapvető fontosságát. Akad ezzel a módszerrel némi probléma. Aki ugyanis "befelé fordul" süketté és vakká válik a világ dolgai iránt... Ez természetesen valahol a cél is, hiszen a befelé forduló ember nem foglalkozik azzal, mi történik körülötte, a problémákkal, és igazságtalanságokkal. Azaz, közönyössé válik irántuk, nem érdekli őket.

E viselkedésével lehetővé teszi a szabadrablást..., és egyenes utat kínál a depresszióba. Ezt hozza a "belső út". Beszélnek ezek mellett az emberi test mindenféle rétegéről (éter, asztrál, mentál, kauzál), csakrákról, meditálnak az élet problémáin, kúrákat tartanak, energiákat sugároznak,  még felsorolni is nehéz. Mindezt a legkisebb eredmény nélkül, kivéve természetesen a placebo-hatást, ami valóban működik.

Szívesen élnek a paranoia- és/vagy a hisztéria-keltés eszközével. A megrémült ember kevésbé képes racionálisan gondolkozni, és az ilyen esetek mindig újabb lehetőséggel szolgálnak a közösséghez csatolásra. Az egyházak, szekták, spirituális közösségek minél korábbi életkorukban igyekeznek magukhoz kötni az embereket, lehetőleg még olyan korukban vagy állapotukban, amikor nem képesek racionális döntéseket hozni. Ilyen a gyermekkor is. Beszivárognak tehát az iskolákba, a felnőttek behálózását követően a gyermekeikre is „igényt tartanak”, biztosítani szeretnék hosszú távra a lelkeket és a pénztárcákat…

Az egyházak, szekták, spirituális közösségek, stb. megvetik az anyagot, amikor a híveik felé prédikálnak, amikor azonban a vezetőség tagjairól van szó, akkor ugye már nagyon is ragaszkodnak hozzá. Az anyaghoz, mint hús-vérhez, és az anyag(i)hoz, azaz a pénzhez… Egyes – rámenősebb - vallások, szekták, spirituális közösségek általában az egész családot célozzák meg, ha pedig ez nem megy, akkor a (lelkileg-tudatilag) leggyengébb, illetőleg a legerősebb tag beszervezésével próbálkoznak.

Később, majd „tudatosítják” vele, hogy a családja immár akadályozza „vallási fejlődésében” és egyebekben, tehát szembefordítják hozzátartozóival, elszakítják tőle. Olyan egyházzá emelt szekta is van, amely, ha valaki kilép a keretei közül, a következő aktuális szertartás folyamán nyilvánosan és közösen megátkozzák.

21. század. A vallások, egyházak, spirituális közösségek aztán addig-addig ismételgetik saját dogmarendszerüket, míg aztán végül maguk is elhiszik őket. Fogadalmat, esküt, engedelmességi- vagy alávetettségi nyilatkozatokat tetetnek a tagokkal, hogy még erősebben kötődjenek. Ezen lépések végrehajtását követően, ha az illető mégis a kiszállás mellett döntene, zsarolhatóvá és felelősségre vonhatóvá válik. Éppen ez a cél.

A „spirituális tanítókra” konkrét példaként felhozhatjuk Eckhart Tollét, vagy Oshot, ám mellettük persze számos más „tanító” is már évtizedek óta egyfajta „ébredésről” beszél, az emberi faj „átalakulásáról”, egy másik, „spirituális emberi” fajjá. Ám ezeknek a tanításoknak köze nincs a valósághoz ugyancsak. Szerintük mit jelent ugyanis ’”felébredni”?

Azt jelenti, hogy azt az elképzelhetetlen mennyiségű, gyakran meglehetősen „nyálas” fantazmagóriát, amit előadnak, azt fogadja el valóságnak a hallgatóság, mint egyfajta „spirituális drogot”, eközben pedig a híveik folyamatosan megtagadják a valóságot és az nem is érdekli őket.

Amit ezek az emberek csinálnak, az lényegében pontosan ugyanaz, mint amikor egy számítógépes függő a fejére húz egy virtuális valóság sisakot, a végtagjait különböző tartozékokba bújtatja, és máris teljes valójában belekerül az adott játékba, helyzetbe, csak később aztán ez annyira jól sikerül, hogy szép sorban meg is halhat, mert a virtuális valóság által sugárzott csoda következtében elfelejt enni és inni.

Tolle és a többiek által prédikált szellemi valósághoz még sisakot sem kell felvenni, megteszi a „szemellenző”, azaz az illető feladja a gondolkodási- és mérlegelési képességét, beilleszt helyére valami spirituálisnak mondott fantáziavilágot, és máris „jól érzi magát tőle”.

Csakhogy, ebben a „jól érzem magam” állapotban ugyancsak elfelejtkezik az evésről, és szépen éhen is hal. Szellemi és tudati értelemben. Azaz, a „spirituális út” egyenesen a zombiállapotba vezet. Nyílegyenesen. Már az ezoterikus kérdésfeltevések is hibásak. Hibás kérdésre pedig – ha a kérdésből indulunk ki – csakis téves válasz adható.

Tény viszont, ezeket a gondos koreográfiával megtervezett előadásokat, könyveket, DVD-ket, termékeket, stb., jól el lehet adni mindazoknak, akik nem látnak túl ezeken a szándékokon. Pedig nagyon könnyű át- és mögé látni a „spirituális mesterek” törekvéseinek. Az úgymond „spiritualitás” semmi más, mint a megtévesztés magasiskolája.

Ha ugyanezeket az előadásokat a tévképzeteiket hangoztató neurotikus betegek körében adná elő a „mester”, felismerhetetlen lenne a különbség. Ráadásképpen elmondható, semmi – lényegi - eltérés nincs a „spirituális tanítók” használhatatlan és tudati nyomort hozó „tanításai” és az ezoterikusok által hangoztatott agymenések, mint pl. „fotonöv”, a „dimenzióváltás”, „korszakváltás”, indigógyerekek, kristálygyerekek, csakrák, plusz DNS-szál, stb. stb. között.

Valami mélységes döbbenet támad minden racionálisan gondolkodó emberben, ha végigtekint azokon a gigászi tömegeken, melyek a megvezetett és félrevezetett emberekből állnak össze. És nem érti, nem képes megérteni, hogy az intelligensnek született, és gyermekkorában még zseni Homo sapiens, miként ülhet fel átlátszó, bár olykor egészen jól tálalt hazugságoknak. Vajon miért?

Azt kellene látni és végre megérteni, hogy ezek a „spirituális tanítók”, a legtöbb esetben, gátlástalan üzletemberek. Gyakran használnak hipnotikus eszközöket, szubliminális érzeteket is céljaik elérése érdekében. Igyekeznek magukhoz kötni embereket, hiszen azok addig sem gondolkoznak… A bevétel garantált. Igaz, mindig újabb és újabb hazugságokkal kell előállniuk a korábbiak felülírása érdekében, erre évtizedekig olykor képesek is. Aztán a lufi kipukkad, mert kiderül, mindig kiderül, semmiféle komoly és valós ismeret nem áll mögötte. Ám addigra már tekintélyes méretű tömegek életét tették tönkre, évtizedeken át. A felelősségre vonás többnyire elmarad.

Az embereket „magasabb szintre” akarják hozni, „új emberi fajt” teremteni, és akik hozzájuk járnak, őket hallgatják, máris „magasabb rendű embereknek” képzelik magukat, és úgy is viselkednek. Természetesen, ezt a fajta tudatot és viselkedést ismételten sulykolják is beléjük. És máris ott vagyunk a szabadkőműves fajelméletnél, azaz Steinernél, Leninnél, Hitlernél, Sztálinnál…

Nézzünk néhány manapság elterjedt „nagy átverést”. Divattá vált manapság a nanotechnológia. Ezzel a megjelöléssel árulják egyre többen és többféle termékeiket. Ismervén a gyártási technológiákból elérhető információkat, könnyen  belátható, az ég adta világon semmi köze ténylegesen a dolognak a nanotechnológiához, de egy újabb terület, ahol hatalmas pénzeket lehet kaszálni, mert olyan „jól hangzik”.

Ténylegesen azonban közönséges növényi kivonatokat árulnak. Aranylemezek: John Smith és a mormon vallás, Móricz János és a Tayos-barlangok, Izsáky László és az ufonauták. Megannyi párhuzam. Urantia könyv, az „Arany bolygó üzenete”, stb. Access Bars és testkezelés. Még magyar fordítással sem vergődtek a csodakezelés hirdetői és végzői. Ám annál jobban megkérik az árát. Deeksha. Buddhizmus treffben. TV-jósok. A fülükre mondott szöveget olvassák be a – többnyire - kamutelefonálóknak. Amulettek, Grabovoj-számsor, mandala, reiki szimbólumok, kristályok, orgonit, Kolcovenergialapok, Reiki szimbólumok, stb. Mágnesterápiás készülékek.

Extrém erős mágneses tér keltése, illetve pulzáló mágneses tér alkalmazásával. Többszörös hivatalos bevizsgálások alkalmával még egyetlen egyszer sem sikerült kiállniuk a kettős vak próbát.

Csak úgy nyüzsögnek a „fény-küldöttek”, az „angyal-mágiát” alkalmazók, Asthar kapitány követői, merkaba-várók, táltosok, szellemi beavatottak, médiumok, áldás-osztók, természetgyógyászok, radioesztéták, parapszichológusok, pszichotronikus szakemberek, csakragyógyászok, auragyógyászok, pszí-sebészek, füvesemberek, a Galaktikus Föderáció követeinek érkezésére várók, stb. Felsorolni is képtelenség valamennyiüket. Kicsit durvább terület: Drogok, varázsgomba használata „energiák” közvetítése, hipnózis, stb.

A fent felsorolt dolgok egy része – legalábbis részben és elméletileg -, akár még működhetnének is. Ám azok, akik ezeket alkalmazzák és üzletelnek velük, meglehetősen távol állnak a fizika alapkérdéseinek ismereteitől is… Miért burjánzottak el ilyen hihetetlen mértékben ezek a „mesterek” és ezoterikus közösségek? A tudomány lejáratta magát, nem az emberek szolgálatában áll, hiszen tíz tudósból kilenc a haditechnikában dolgozik, azaz mások minél tökéletesebb legyilkolására fordítja idejét…

A maradék egytized rész pedig általában valamelyik nagyvállalat kiszolgálója. Nem független gondolkodó. A betegségügyi rendszer olyan, amilyen, a kórházban elhalálozottak fele nem abban a betegségben hal meg, amellyel bekerült, hanem abba, amit a kórházban szedett össze! Az emberek már betegek sem mernek lenni, mert az sok esetben állásvesztő hatályú.

Néhány tucat család birtokolja a Föld lakosságának, azaz 7.5 milliárd ember által megtermelt javaknak a 90%-át! Ők pedig még többet szeretnének birtokolni. Mindenáron. Mit tegyen tehát egy szenvedő, kiszolgáltatott, problémákkal küzdő ember? Mit tehet egyáltalán? Megkeresi valamelyik egyházat, szektát, ezotérikus társaságot, csodadoktort, stb. Vagy éppenséggel az említettek kutatják fel őket.  A végső kétségbeesésükben a csodadoktorokhoz fordulóknak akár a harmada is meggyógyulhat! Placebó-hatás.

A gyógyulásába vetett hite gyógyítja meg az illetőt. Kaphatna krétaport, porcukrot, tök mindegy, akkor is meggyógyulna. Tehát valóban történnek gyógyulások a legnagyobb sarlatánok „közreműködése” mellett is. A maradék kétharmad is kiüríti a pénztárcáját, aztán megy a következő csodadoktorhoz. Nyilván, az ő gyógyulása azért nem sikerült, mert nem követte megfelelően a csodadoktor utasításait, tehát az ő hibája… A csodadoktor a pénzt – nem is keveset – azért a biztonság kedvéért elteszi…

A betegségügyi ellátásban nem hívő ember aztán még betegebben, csalódottabban, megszégyenülten és sokkal szegényebben – eltávozhat… A természet- és különböző gyógyászok külön is megérdemelnek néhány mondatot. Honnan veszik ezek az emberek a bátorságot, hogy gyógyítsanak? Energetikailag, emberileg, szakmailag, akárhogy?

Honnan ez az elhivatottság (már ha nem üzletről van szó…)? Egy másik ember életébe - egészségébe-betegségébe -, beavatkozni hatalmas felelősség! Tudás és tapasztalat kell hozzá, és nem is kevés! Attól, hogy valaki „beavat” valakit valamibe, persze sok-sok pénzért…, az illető holnap már képzett orvos lesz? A hangszeres zene jut eszembe példának. Látványosan, helyesebben jól hallhatóan eldönthető, hogy az adott illető annak a bizonyos hangszernek mestere-e vagy csak tanítványa.

Ha odamegy egy zeneművészhez valaki, elvégez nála hatalmas összegért egy kétnapos tanfolyamot, a zeneművész pedig „beavatja”, akkor ez azt jelentené, hogy az illető onnantól kezdve az adott hangszernek mesterszintű kezelője? Korántsem. Legfeljebb azt, hogy meg tudja különböztetni az üstdobot a zongorától. Nos, nagyjából ennyi tudással rendelkeznek a „beavatott mesterek” is…

Másik példa: „Ön sebész?” „Nem.” „És ha elvégez egy tanfolyamot nálam 100.000 forintért egy hétvégén, és én „beavatom”, akkor már az lesz?...” Sokan vallják magukat radioesztétának is. Természetesen a bizonyító erejű – kettős vak próbára épített kísérletektől elzárkóznak, mondván, hogy ők nem „parafenomének”.

Ennek ellenére, szemrebbenés nélkül nyitnak és csuknak „dimenziókapukat”, űznek el „szellemeket”, helyeznek át „térkapukat”, „rontást” vesznek le, és még ki tudja, mi mindent kínálnak szolgáltatásaik körében, persze sok-sok tízezer forintért, merthogy nekik is élni kell valamiből. De hogy éppen ebből, amikor dolgozni is lehet? – ezt már én teszem hozzá. A fentebb említett szervezetek ideálisak pénzmosási célokra. A recept igen egyszerű: hozz létre egy egyesületet, és mellé alapítványt.

Töltögesd a pénzt egyikből a másikba, s az máris „megtisztul”. Van még néhány ok, ami miatt felkeresik a felsoroltakat: a próba-szerencse elv: mi van, ha éppen ez segít? Kíváncsiság: tudom, hogy butaság, de látni akarom, meg akarom tapasztalni személyesen. És hasonlók. Engels azon a véleményen volt, meggyőződéssel vallotta, hogy „Minden babona közül a spiritualizmus a legvadabb”.

Nem maradhatnak ki a sorból az ugyancsak divathullámnak megfelelő Gnosztikusok.

Állításuk szerint: az ember összekapcsolódhat Istennel és maga is istenné válhat. Nagyra törő elképzelés… Sok-sok lelket meg lehet ezzel is vásárolni. Közel szcientológus szintű ígéret. Azért alakulnak tömegével a gnosztikus szekták és csoportok, mert ez egy nagyon jól hangzó felhívás. Persze, nem ingyen adják, és nem is garantálják a végeredményt. Az pedig már „mellékes”, hogy a gnosztikus szervezetek többsége nem is ismeri a valóban gnosztikus írásokat, azokat nem tanulmányozza, sőt, olykor olyan, gnosztikusnak mondott, szövegeket használnak, melyeket rajtuk kívül senki sem ismer, pláne, nem ismer el – hitelesnek.

Életünk kapcsán fontos kérdés mindenki számára, vajon ki az, aki irányít? Én irányítom a saját sorsom, vagy „Isten kezében vagyunk”? Ha ez utóbbi a helyzet, akkor bármit teszek is, tök mindegy, ha az isteni szándék más, mint az enyém, az akkor úgysem fog sikerülni, merthogy „meg van írva”! Ezáltal persze a teljes felelősséget is elhárítom magamtól, „kívülre helyezem”, mondván, tehetek bármit is, úgyis az lesz, ami előre elrendeltetett.

Másik lehetőség: én irányítom a sorsom. Bármit teszek is, én vagyok az oka és a felelőse. Ezek a kijelentések, legalábbis így és ebben a formában, ugyancsak tévesek. A természetben különböző folyamatok vannak, ezeket lehetetlen függetleníteni. Ha kizárnám az életemből a természeti folyamatokat, rövid időn belül halott lennék. Az ember viszont jelentősen képes befolyásolnia a környezetét! Az illető tudata hat pl. az általa végzett kísérletre.

A tudós gondolkodása és hozzáállása befolyásolja a Petri-csészében szaporodó baktériumok tulajdonságait. A kísérleteknek a „hogyanra” kell tehát irányulnia! Manapság bárki megteheti, ha lelkiismerete nem tiltja, hogy „csodadoktorrá” avanzsálja saját magát, és milliókat keressen, vagy amennyit nem szégyell… Fantasztikus célokat kitűző, rendkívül vonzó „spirituális” egyházat alapíthat bárki, olyan repertoárral, amilyen másnak még a fantáziájában sem fogant meg. (Nem adok tippeket…)

Miért nem teszem meg akár én is ezt? Mert számomra mélységesen etikátlan és becstelen mások kiszolgáltatottságából nyerészkedni. Miért teszik ezt mégis mások? Kitalálható a válasz… Egyes „gondolkodók”, nem átallják azt állítani, hogy az anyagi világ a sátán teremtménye. Talán a saját lelkiismeretlenségük, a saját romlottságuk mondatja ezt velük, más „forrás” ugyanis ezt nem támasztja alá természetesen. Már csak azért sem támaszthatja alá, merthogy nem volt kezdet, miként vég sem lesz, másrészt pedig, minden, ami létezik anyag, illetve anyag által nyilvánul meg.

Vannak „férfiak”, szívesebben nevezném őket inkább „hímeknek”, akik úgy tudnak csak maguknak nőt szerezni, ha „mesterré”, „egyházi méltósággá” kiáltják, kiáltatják ki magukat, netán megvásárolták az adott posztot…, és aztán „beavatják” a hölgyeket a „magasabb misztériumokba. Kézenfekvő, a hölgyekkel, azaz az úgynevezett „hívekkel” engedelmességi fogadalmat, esküt tettetnek le, és persze hallgatási fogadalmat. A „biztonság kedvéért” természetesen.

A nők pedig újra és újra belesétálnak ebbe a csapdába. Hány ezer éve is? Hölgyeim talán ideje lenne kicsit átformálni gondolkodásukat az alfahímekkel kapcsolatban (is), ám lehet, csak én gondolom így, és Önöknek ez a helyzet tökéletesen megfelel…

Ha Önöknek ilyen „férfiak” kellenek, hát csatlakozzanak a különböző szektákhoz és spirituális közösségekhez. Tényleg ilyen „férfiak” kellenek Önöknek? Akkor ne tétovázzanak! Tényleg azt gondolják, hogy ezeknek a perverz és beteges embereknek a „beavatása” révén jutnak el a „szellemi magasabbrendűség” állapotába? Ha igen, akkor tényleg nagyon nagy a baj. Azok a férfiak, akik így cselekszenek, nem férfiak. Még embernek sem igazán nevezném őket…

Összegzés. Ebből a fejezetből azt láthattuk meg, milyen hihetetlenül sokrétű ez a terület. Olyannyira, hogy még a különböző ezoterikus és/vagy spirituális tanításokat felsorolni is lehetetlen, nemhogy részletesen kielemezve pontos képet adni róluk. Hatalmas a káosz, a versengés, az egymáson való felülkerekedésért – az emberi lelkekért és pénztárcákért. A kép folyamatosan változik is, újabb és újabb, a valóságtól elrugaszkodott dolgokkal jelennek meg - ami természetesen gazdag bevételt ígér -, amikor aztán a piac kezd alábbhagyni, azonnal kitalálnak valami mást, az emberek ugyanis alapvetően hiszékenyek, mindig nagyon sokan vannak közöttük, akik kiszolgáltatottak, vagy a végső kétségbeesés határán tengetik napjaikat, valamiféle csodára vagy megváltásra várva, ráadásul, még gyorsan felejtenek is.

A „mesterek” és az ezoterikus szervezetek azért tehetik meg mindazt, amit megtesznek, mert az emberek általános tudásszintje rendkívül alacsony, és egyre alacsonyabb. Tömegesen válnak manapság az emberek kiszolgáltatottakká és elesettekké. Hatalmas üzletágak épültek ki az emberi nyomorra. A tudomány sem tölti be a szerepét, merthogy éppenséggel elárulta és elárulja eredeti rendeltetését.

Cselekvő, gondolkodó, tudatos és bölcs emberekre lenne szükség. Nem úgy tűnik, mintha tömegesen állna belőlük rendelkezésre, az pedig főleg nem látszik, hogy a döntéshozó helyzetben lennének. Miért nem ott vannak? Mert az emberek inkább hisznek a szép szavaknak, mint a bölcseknek és igazaknak. Inkább veszik meg a szépen csomagolt ám romlott árut, mint a „szépséghibásat”, de egészségeset. Ám ez az út téves, és leépüléshez vezet. Persze, ez is döntés kérdése, mint minden más.

9. Tudományvallás

Mit kezdjen az ember egy olyan világban, ahol maga a tudomány tagadja ki sorai közül azokat, akik a valóság megismerésén fáradoznak – mint pl. Brunót, Galileit, Cuvier-t, Teslát, Arpot, stb. -, és kezd el olyan elméleteket, tanokat és dogmákat hirdetni, mint az ősrobbanás, az evolúció, a honfoglalás, a fénysebesség abszolút mivolta, az Apolló-holdprogram?

Mellette meghamisítják a holdfotókat, a marsfotókat, és ott van az állítólagos Higgs-bozon, stb. Mi van, amikor a tudomány nem tölti be a szerepét, sőt, antitudománnyá válik?  Időnként azt is megfigyelhetjük, hogy mindig akad valaki, aki előáll egy hatalmas ostobasággal. Származása, rangja, vagy egyéb okok miatt nem merik kétségbe vonni a kijelentéseit. Elemzik megállapításait, vizsgálják azokat, tanulmányokat, könyveket írnak róla, hihetetlenül okosnak képzelik magukat a hozzá nem értők, és még meg is magyarázzák!

Egyedül az „udvari bolond” az, aki ki meri jelenteni: a király meztelen! Pl. a Piltdowni ember. Teljesen tehetetlen az olyan régészeti leletekkel szemben az evolúciós tanra - azaz a folyamatos fejlődésre alapozott - tudomány, mint például a Baalbeki-terasz, a maja sugárhajtású repülőgép, az Irakban talált galvánelemek, a kristálykoponya, az abüdoszi ltemplom helikopter-, tengeralattjáró rajza, stb.

Hát inkább nem beszélnek erről, vagy egyenesen letagadják a létüket is. Netán, háborúkat provokálnak azért, hogy megsemmisíthessék a dokumentumokat, épületeket, szobrokat, régészeti emlékeket… Darwin győzött, Cuvier-t, a katasztrófa-elmélet megalkotóját, igyekeztek mellőzni, sőt, elfeledtetni. Einstein győzött, Teslát nélkülözésbe kényszerítették. Hubble elméleteit elfogadták (bár eredeti képletét meghamisították!), Arpot kitiltották a csillagvizsgálókból és megvonták publikálási jogát 10 évre.

A vallás beszűkíti a hívő gondolkozását. Ez egyben elvárás is vele szemben, hogy ne gondolkozzon a hívő, vagy ha mégis megteszi, akkor azt csak nagyon szűk keretek között tehesse meg. Köteles tanulmányozni a „szentnek” nevezett iratokat, ám megkérdőjelezni azok tartalmát szigorúan tilos. Másként értelmezni is.

A vallási hittételeket, azaz dogmákat, igyekeznek tudományos elméletekkel „alátámasztani” mostanság. Ezzel a törekvéssel két nagy gond van. Egyrészt képtelenség, mert a tudomány fejlődik, a dogma viszont merev. Másrészt, a tudomány ily módon a „vallás eszközévé” süllyed le, azaz, a hittételek igazolására használják fel, eközben viszont éppen saját mivoltát tagadja meg, és maga is merevvé, hamissá, hazuggá válik.

Aki nem az ilyen formán megszületett tudományvallás felfogását követi, tudós létére, az megnézheti magát. Elbocsátják, eltiltják a publikációs lehetőségektől, nevetségessé teszik, stb. A tudományt a vallás szintjére degradálják. Lealacsonyítják a hit szintjére az igaz valóság eseményeit, s hogy ezt megtehessék, folyamatosan tagadják a valóságot, s olyan fantázia-elképzelésekkel állnak elő, amihez valóban hit kell.

Olykor valóban találhatunk párhuzamokat a tudomány és a vallás között, ez is annak a törekvésnek a része, miszerint a vallásokat szalonképessé kell tenni, azaz a tudomány segítségével igyekeznek vallásos hittételeket bizonyítani. Ami természetesen lehetetlen, de a törekvés ez. Így szeretnék azt elérni, hogy az emberek tömegei a vallásokat komolyabban vegyék. Pedig ez nem más, mint tudomány alapvető törekvéseinek kiforgatása, lényegében a klasszikus értelemben vett tudomány meggyalázása.

Egyre többet használnak vallásos jellegű kifejezéseket a tudományos életben. Ez a törekvés a 19. század végén erősödött fel ilyen mértékben, mintegy „ellencsapásként” szánták a marxizmus materializmusával szemben. Egyébként, azt a fajta materializmust tökéletesen  félreértették, de ez már egy másik téma.

Egy anyagelvű világot (mely nélkülözte az intelligenciát, a véletlent hozta be vezérelvnek), felcserélték egy hitelvű világgal, ami pedig éppen a valóságot nélkülözte. Csöbör-vödör. Ilyen, teljesen hitelméleti tanoknak tekinthető elképzelések az ősrobbanás (ami lényegében a teremtés enyhén módosított formája), az evolúciós tan, ez utóbbi most már vatikáni berkekben is elismert és elfogadott, csupán a „természetes kiválasztódás” kifejezést kicserélik „isteni elrendelésre”, vagy „intelligens tervezésre”.

A speciális relativitás-elmélet melletti kardoskodással tönkrevágják már 120 éve a fizika fejlődését, Tesla munkásságát zárolják, annak a Teslának, aki az istenített Einstein fantáziálgatásiról a következőképpen nyilatkozott: ...[egy] nagyszerű matematikai öltözékbe bújtatott hulladék, amely elkápráztatja, meghökkenti és elvakítja az olvasót a benne rejlő logikai hibák felismerésében.

Az elmélet egy koldushoz hasonlítható, akit rózsaszínű ruhájában a tájékozatlan és buta emberek királlyá koronáztak..., kiagyalói ragyogó elmék, de inkább metafizikusok, mint tudósok...” (New York Times, 1935. július 11., p23, c.8) „…azt gondolom, a teret nem lehet görbíteni, azon egyszerű oknál fogva, mely szerint a (matematikailag definiált) térnek nincsenek tulajdonságai.

Tulajdonságokról csak akkor beszélhetünk, ha ezt a térdefiníciót kitöltöttük anyaggal, és ezzel az anyaggal foglalkozunk. Azt mondani, hogy nagy testek jelenléte hatására a tér meggörbül, egyenértékű azzal az állítással, hogy valami hatással volt a semmire. Én elutasítom az ilyen nézeteket.,.” (New York Herald Tribune, 1932. szeptember 11.)

A fentiekben láthattunk néhány példát a tudományvallás hittételeire, ezek elfogadásához bizony kőkemény hit kell, mert bizonyíték rájuk egy fikarcnyi sincs – és nem is lesz. De kitaláltak már „isteni részecskét” is, meg aztán a „mindenség elméletét”, és további hasonló, vallásos áhítatot idéző, a valóságtól teljesen elrugaszkodott agyszüleményeket.

Néhány gondolatot feltétlen szólni kell a mennyei magasságokba emelt, „isteni egyenletnek” nevezett, Einstein nevéhez köthető e=mc2 képletről is. (Einsteint „elméleti fizikusnak” nevezik, a valóság ezzel szemben az, hogy műszaki főiskolát végzett. Ennyi erővel bárkit lehet „elméleti fizikusnak” nevezni, aki a fizikai egy adott területen elkezd fantáziálni.) A tömeg-energia ekvivalencia egyenletét Newton ½ mv2 mozgásegyenletének átalakításával hozta létre. Teljesen önkényesen elhagyva az ½-es szorzótényezőt, a „v” sebességet pedig egyszerűen kicserélte a „c”-vel jelzett, a vákuumban mért, kb. 300.000 km/s fénysebesség-értékkel. Az egyenlet már a felírásakor is ezer sebből vérzett, de ez sem akkor, sem azóta különösebben sok embernek nem számított.

Az előbb említett lépéseken túl, ott a kérdés, vajon mi köze a  fénysebességnek a tömeg-energia ekvivalenciához? Természetesen, az ég adta világon semmi. Sajnos, igazából még az sem jutott az eszébe sok embernek, hogy egyáltalán utána számoljon a dolgoknak. Aki Einsteint meg meri kérdőjelezni, azt gyorsan lehülyézhetik, mint annak idején Max Planckot vagy éppenséggel magát Teslát. Ám, szerencsére akadnak kivételek.

A képlet ellenőrzését gyorsan megtehetjük, hiszen ismerünk egy másik energiaképletet is, nevezetesen, Planckét. Így szól: e=hv (ahol h a Planck-állandó, v a frekvencia). Semmi más dolgunk nincs, mint a két egyenletet összekapcsolni és feltenni a kérdést: vajon egyenlő-e a hv=mc2 -tel? A válasz nagyon egyszerű és világos: nem!

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy bizonyos energiatartományokban a két érték közel áll egymáshoz. (Ám sehol nem egyezik!) Míg más energiatartományokban a különbség már hangsúlyos és egyre nagyobb. (Hogy mennyivel, arról megrázó elbeszéléseket tudnának mesélni az első néhány hidrogénbomba felrobbantói!

A H-bombák robbanási energiája ugyanis többszöröse volt az Einstein képlete alapján számoltaknak.) Az sem zavart senkit sem – sajnos! – hogy a fény sebességének semmi köze a fény energiájához! A képlet tehát javításra szorul, meg kellene keresni azt az állandót, mely a fénysebesség helyett áll. Ehhez természetesen kísérletek kellenének, a hit édes kevés, és ráadásul nem is pótolja a méréseket.

Az eddigiek alátámasztásául szolgáljon még egy tény: a fény lényegében megállítható, csapdába zárható. Hogyan beszél erről Murguly György? (Gondolatait akár Descartes is megfogalmazhatta volna): „A valóságot tehát előbb megfigyeljük, értelmezzük, majd mérjük, és csak utána tudjuk egzakt módon modellezni, matematikailag kifejezni. Ahhoz egy végeredménynek előzetes kísérletek által, vagy ezekre épült más, idevágó eredményekben ismertnek és konkrétnak kell lennie, hogy az az újrainduló megismerési folyamat alaphelyzeteként – mint a levezetések adta lehetőségeket is magában foglaló, induló feltételként értelmezett „hipotézis” – a majdani, már minőségileg új, végeredmény elvárt konkrétságának megfelelhessen.” Mi a valóság?

A jel külső, a döntés, a tapasztalat viszont belső. Ahogy az értelem, a tudás és az érzelem is. Minden, amit érzékelek, az a korábbi élményanyaghoz kapcsolódik. Ha a dolog teljesen új, akkor igyekszem valamihez kötni. Megvizsgálom, megtapogatom, stb. Tehát: az ismeret, a jel, az érzék külső, a megértés, a tapasztalás, a gondolkodás belső folyamatok. Miközben saját szervezetünk is jelez, agyunk, tudatunk számára. Így működünk. Csodálatos műszerek mellett hivatalnokok ülnek, nem tudósok. A számítógép képernyője előtt billentyűket nyomkodnak, és nem néznek távcsőbe. Ezek a hivatalnokok állami,vállalati, katonai „érdekből” meghamisítják a műszerek által megfigyelt világot.

Pl. a NASA kutatói… Ha valaki mégis a valós adatokat nyilvánosságra meri hozni, az repül. Első körben a kutatócsoportból, aztán eltiltják a komolyabb műszerek használatának lehetőségétől, s megakadályozzák tanulmányai publikálásában. Így járt pl. Halton Arp amerikai csillagász, aki egyértelműen és feketén-fehéren bebizonyította, a Hubble-féle vörös-eltolódás egész egyszerűen nem létezik! A Világegyetem tehát nem tágul. Következésképpen, nem is jöhetett létre sem ősrobbanás sem teremtés által.

Nem járt jobban az az olasz kutatócsoport sem, melynek tagjai bizonyítani merték – többszörösen is! -, hogy a neutrínónak egyrészt tömege van, másrészt sebesebben halad az Einstein által abszolútnak deklarált fénysebességnél!

A tudományvallás sem szereti az eretnekeket. Igyekszik azonnal kiközösíteni és/vagy száműzni őket. De legalább a máglyák manapság már nem égnek… Ha az embereknek az életük minőségének javítása terén komoly igényeik vannak, akkor vissza kell adniuk a tudósoknak a kutatás, a kísérletezés és a valóság nyilvánosságra hozatalának lehetőségét, jogát és kötelességét.

10. A megoldás Elhozta-e az emberiség számára bármelyik vallás, szekta, párt, ezotérikus vagy spirituális közösség, mester, stb. - akárcsak egy országot tekintetbe véve is – a békét, nyugalmat, becsületességet, tisztességet, biztonságot, az élhető világot? Hova tartozzunk? Ha sem egyházhoz, sem szektához, sem spirituális közösséghez, párthoz, stb. nem érdemes, akkor végül is hova? A válasz nagyon egyszerű: tartozzunk egymáshoz! A hit – illúzió, virtuális. Tárgya nem létezik. Egyfajta virtuális valóság tehát.

Csakhogy, abból a virtuális valóságból rettentő nehéz felébredni! Egyébként pedig nagyon egyszerű vallást és/vagy spirituális közösséget létrehozni. Íme, a recept: Menj jó messze a múltba (vagy válaszd ki a Föld egy meglehetősen távoli és nehezen megközelíthető pontját), találj ki valami ellenőrizhetetlen, lehetőleg minél fordulatosabb cselekménysort, legyen benne egy kis misztikum, és máris kész a vallás.

Térben jó távol legyenek a gyökerei, hogy egy átlagember ne juthasson el oda, ha pedig mégis valakinek ez sikerül, addigra az adott dolgok – természetesen – már megsemmisültek, de „szavahihető tanúk állításai egyértelműen alátámasztják az egykori dolgok hitelességét”. Legyen pár rejtélyes könyv, ezek eredetije természetesen elérhetetlen, és az sem árt, ha valamilyen titkos szervezethez kötődnek. Minden kész. Be lehet jegyeztetni.

Amíg csak egy-egy embert visznek félre vallások, szekták, spirituális közösségek, stb. tévképzetekkel és fantáziavilágokkal, addig az az egyén személyes problémája. Elszakad  ugyanis a valóságtól, sem saját, sem környezete helyét és szerepét nem képes reálisan értékelni, életében – előbb-utóbb – súlyos problémákkal kell szembenéznie.

Ezeken a súlyos problémákon a bigott vallásosság és a kőkemény dogmatikus hit átvezetheti, de ezáltal elszigeteli önmagát a külvilágtól és embertársaitól. Ha azonban a félrevezetés tömegesség válik, az már társadalmi probléma, a teljes társadalomra rányomja a bélyegét, és mindenféleképpen beszélni kell róla. Elfogadható, hogy valaki végső kétségbeesésében, adott helyzetben, csatlakozik valamelyik vallási- vagy egyéb szervezethez. Ám abban a pillanatban, mihelyt megtudja, hogy az adott szervezet, vagy annak tagjai mit követtek el, és nem lép ki azonnali hatállyal, akkor bizony az adott vallási vagy egyéb szervezetnek magára veszi a bűneit is! Erre pedig már sem mentség, sem magyarázat nincs.

Amíg az eszme erős és kizárólagos, az adott társadalom rendkívül sikeres is lehet. Akkor hullik szét, amikor az emberek „felébrednek”, illetve, ha sokféle téves elképzelés üti fel a fejét. Különösen veszélyes ez akkor – azaz manapság… -, amikor a tudomány is feladja önmagát, korrumpálódik, behódol hatalmi elvárásoknak, elüzletesedik, vagy önmagát rendeli téveszméknek. Egyenes út a káoszba.

Nincs szükségünk igazából sem pártokra, sem vallásokra, sem szektákra, sem spirituális iskolákra, sem semmi ilyesmire. Mindezek helyett, és elsősorban: egymásra van szükségünk!

Ott vétettünk végzetes hibát, amikor átadtuk a szellemi, eszmei és a tudományos vezetést hozzá nem értőknek. Olyanoknak szolgáltattuk ki magunkat, akik érdekből, egyéni megfontolásból, stb. teszik és mondják azt, amit tettetnek és mondatnak velük.

Az embereknek vissza kell szerezni az önálló gondolkodás, döntés- és felelősség-vállalás képességét. Együtt és közösen kell határozni saját dolgainkban, hiszen rólunk van szó! És vajon kinek vagyunk-lehetünk fontosabbak mi magunknál? Tényleg azt hiszik, tényleg elhiszik, hogy másnak fontosabbak vagyunk saját magunknál? Óh, nem. Az nagyon, de nagyon ritka, ha mégis.

Ha valaki mindenáron hinni akar valamiben, ez esetben hitének egyetlen értelmes tárgya lehet, mégpedig a valóságban való hit. Ha tartozni is akar valahová, akkor meg lehet alakítani a Valóságban Hívők Közösségét. E közösségnek egyetlen vezérelve lehet: a Descartes által leírt út, a tudományos megismerés módja.

Természetesen, ez az út mindenki számára, egyénileg is rendelkezésre áll. Aki képes arra, hogy gondolkozását függetlenítse vallásoktól, szektáktól, ezoterikus társaságoktól, spirituális mesterektől, stb. az lényegében a Descartes által leírt úton jár még akkor is, ha erről mit sem tud. Ha a tapasztalást helyezi előtérbe, a tapasztalás újra és újra való megismétlését, a tapasztaltakra sémát építve újabb tapasztalásokba, vagyis kísérletekbe kezd, és ezek alapján kiigazítja a korábbi sémákat – ez a Descartes-i módszer, a valóság megismerésének egyetlen helyes útja.

Pontosan ezen az úton járt a kísérletező ember a 19. század végéig, habár az egyház minden erejével és hatalmával igyekezett ebben megakadályozni, gátolni, és akár elpusztítani is! A 19. század vége óta pedig a tapasztalni-kísérletezni vágyó ember munkásságát maga a hivatalos tudomány igyekszik minden erővel megakadályozni. A módszer ugyanaz, bizonyára a mögöttes hatalom is. Gyakran fordul elő, hogy politikai döntéshozók tudományos kérdésekben hoznak törvényeket. Képtelenség.

Az ember számára az egyéni, független gondolkodás ad igazi szabadságot és lehetőségeket. Én felelek a döntéseimért, nem az egyház, nem a párt, nem a szekta, nem a „mester”, hanem csakis és kizárólag én. A balhét is én viszem el…

Ám ha ez így van, már pedig így van, akkor ne próbáljanak döntéseimben befolyásolni, ne próbálják megkaparintani a lelkem, hogy a pénztárcám is az övék lehessen!…

Térjünk vissza a „Cogito, ergo sum” állapothoz (netán még soha nem is értük azt el?...), a szabad, független, emberi létállapothoz. Minden egyéb csak szolgaság és függőség. Nem intelligens embereknek való létállapot.

Ne adjuk el a lelkünket sem az ördögnek, sem másoknak, mert csak egy van belőle, és nekünk van a legnagyobb szükségünk rá.

A szeretteinket tegyük az első helyre, mert ők vannak az első helyen! Minden és mindenki más csak utánuk jön, utánuk jöhet. Alázatos, gondolkodó, felelősségteljes, intelligens lényekként éljünk, s akkor még az igaz valóság is elérhető és megérthető lesz számunkra. Addig nem. Mindent egységben és együtt kell kezelni és vizsgálni.

Ki kell dolgozni, illetve nyilvánosságra kell hozni a skalár-jellegű (tér-forrás) anyagra vonatkozó fizikát teljes egészében, melynek alapjait Nikola Tesla és Antoine Prioré rakta le. Olyan tudósok, kutatók kellenek, akik többsíkúan képesek gondolkozni, akik átlátják és megértik az anyag kettősségét, képesek szintézisre, az „egyben való” gondolkozásra.

Őket kell a műszerek mellé ültetni és a szaklapokban megjelenő tanulmányok szerzőivé tenni. Amíg ez nem történik meg, addig a vallások, a szekták, a spirituális közösségek, pártok, bankszövetségek, mindenféle csoportok, csodadoktorok, stb. - miként a tudományvallást hirdető hivatalos tudomány is -, elsősorban üzleti és lélekrabló politikát folytató, a testet kihasználó, pénztárcaürítő tevékenysége marad elterjedt és általános, és lesz is. Fel kell tenni a kérdést: merjük-e vállalni, képesek vagyunk-e felelősségteljesen élni a gondolkodási képességünkkel, ennek minden következményével együtt, vagy továbbra is engedjük, hogy könyörtelenül és kíméletlenül kihasználjanak bennünket ezek az emberek és társaságok? A legnemesebb emberi törekvések is káoszba torkollnak, ha nincs mögöttük alázat, megértés, megérteni vágyás és szeretet.

Ezekre az alapokra kell visszahelyezni az életünket, s akkor annak értelmet és gyümölcsöző folytatást adunk. Egyébként, a jelen helyzet fog folytatódni és súlyosbodni. A döntés ismét csak a miénk. Jómagam ebben a kérdésben is döntöttem. És Önök?

 

HOME

 

FORRÁS : http://aranylaci.freeweb.hu/hinni/hinni.pdf

 

 

 

 

FEL