Fundatia Ambasadorii Bibliei       

Reneszánsz képes biblia Michelangelo stílusban 

Reinkarnáció , Újjászületés

ELTŰNŐDTÉL már azon, hogy ki vagy valójában? Gondoltál már arra, hogy korábban is éltél?

Ha igen, ezzel nem vagy egyedül. Ezek a kérdések már régóta foglalkoztatják az embereket,

tartozzanak akár a keleti, akár a nyugati kultúrákhoz. Miközben válasz után kutatnak, néhányan a reinkarnációhoz fordulnak.

E tan szerint, ha valaki meghal, akkor egy láthatatlan „lélek” elhagyja a testét, és egy másik testben újraszületik .

 

Lássuk mit találunk a bibliában

 

Máté 16.13.Engemet, embernek Fiát, kinek mondanak az emberek? 

14. Ők pedig mondának: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek; némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül. 

 

Máté 17. 10. Ezután a tanítványok megkérdezték tőle: »Miért mondják akkor az írástudók, hogy Illésnek előbb el kell jönnie?«

11.Ő ezt felelte: »Illés valóban eljön, és helyreállít mindent, 12. De mondom nektek: Illés már eljött, s nem ismerték fel őt, hanem azt tették vele, amit csak akartak.

Éppígy az Emberfia is szenvedni fog miattuk.« 13.Akkor megértették a tanítványok, hogy Keresztelő Jánosról beszélt nekik.

 

Van élet a halál után?

 

1.Sámuel 28.7. Végül Saul így szólt a szolgáihoz: „Keressetek nekem egy asszonyt, aki szellemidéző, én pedig elmegyek hozzá, hogy kikérjem a tanácsát.” A szolgái ezt válaszolták neki: „Van egy asszony Én-Dórbanb, aki szellemidéző.”
8. Így hát Saul elváltoztatta a külsejét, másik ruhát vett fel, és két emberével elment az asszonyhoz éjjel. Így szólt: „Kérlek, jósolj nekem szellemidézéssel,c és idézd meg nekem azt, akit mondok neked.” 9 Az asszony azonban ezt mondta neki: „Biztosan tudod, mit tett Saul, hogy hogyan távolította el az országból a szellemidézőket és a jósokat.d Akkor miért próbálsz csapdát állítani nekem*, hogy halálra juttass?e” 10. Saul akkor megesküdött neki Jehovára, ezt mondva: „Nem fognak emiatt megbüntetni. Olyan biztos ez, mint hogy Jehova él!” 11 Az asszony erre így szólt: „Kit idézzek meg neked?” Ő ezt válaszolta: „Idézd meg nekem Sámuelt.” 12. Amikor az asszony meglátta „Sámuelt”*f, teli torokból felkiáltott, és ezt mondta Saulnak: „Miért csaptál be? Hiszen te vagy Saul!” 13. A király így szólt hozzá: „Ne félj! Mondd, mit látsz!” Az asszony így válaszolt Saulnak: „Valami istenhez hasonlót látok feljönni a földből.” 14. Saul rögtön megkérdezte tőle: „Hogy néz ki?” Ő ezt válaszolta: „Egy idős ember jön fel, és ujjatlan köpenyt visel.” Saul akkor felismerte, hogy „Sámuel” az, majd mélyen meghajolt, arccal a föld felé, és leborult.
15 „Sámuel” ezután így szólt Saulhoz: „Miért háborgattál azzal, hogy megidéztettél?” Saul ezt válaszolta: „Nagy bajban vagyok. A filiszteusok harcolnak ellenem, Isten pedig eltávozott tőlem, és nem válaszol már nekem sem a próféták által, sem álomban. Azért fordulok hozzád, hogy tudasd velem, mit tegyek.i”
16. „Sámuel” így szólt: „Miért kérdezel engem, ha egyszer Jehova eltávozott tőled,j és az ellenséged lett? 17. Jehova úgy fog cselekedni, ahogy megjövendölte általam: Jehova kiszakítja kezedből a királyságot, és valaki másnak – Dávidnak – adja.k 18 Mivel nem hallgattál Jehova szavára, és nem semmisítetted meg az amálekitákat, akik miatt Isten haragra gyúlt, azért teszi ezt veled Jehova a mai napon. 19. Jehova megengedi a filiszteusoknak, hogy Izraelt is, és téged is legyőzzenek, és holnap a fiaiddal együtt velem leszel.

 

4 Mózes 31.1. És szóla az Úr Mózesnek, mondván:  2. Állj bosszút Izráel fiaiért a Midiánitákon, azután a te népeidhez takaríttatol.

Lukács 23.39. A felfüggesztett gonosztevők közül pedig az egyik szidalmazá őt, mondván: Ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat, minket is! 40. Felelvén pedig a másik, megdorgálá őt, mondván: Az Istent sem féled-e te? Hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy!  41. És mi ugyan méltán; mert a mi cselekedetünknek méltó büntetését vesszük: ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett. 42. És monda Jézusnak: Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljössz a te országodban! 43. És monda néki Jézus: Bizony mondom néked: Ma velem leszel a paradicsomban. 

 

 

      Home

FEL