Jakab evangéliuma

Jakab írja: A Béke békessége, a Szeretet szeretete, a Kegyelem kegyelme, a Hit hite, és a Szentlélek élete legyen veled!

Mivel kértél, hogy küldjem el a titkos könyvet, amit az Úr Péternek és nekem adott, nem tudtam sem elutasítani, sem elmondani neked, de leírtam héber betűkkel, és elküldtem neked,és csak neked.

De mivel te a szentek megváltásának szolgája vagy, komolyan törekedj rá,hogy ezt a szöveget ne oszd meg túl sokakkal – mert a Megváltó nem akarta elmondani mind a  tizenkettőnknek.

De áldottak, akik megmenekülnek az írásban foglalt hit által.Szintén elküldtem tíz hónappal ezelőtt egy másik titkos könyvet, amit a Megváltótól kaptam.

A körülményeket figyelembe véve azonban, mivel a másikat nekem, Jakabnak nyilatkoztatták ki, ezt viszont (olvashatatlan töredék)… a tizenkét apostol mind együtt ült, és felidézte, hogy mit mondott a Megváltó nekik, akár nyíltan, akár titokban, és könyvekbe foglalták – de ezt leírtam a könyvemben

– íme, a Megváltó megjelent, miután eltávozott közülünk, míg mi őt figyeltük.


És ötszáz és ötven nappal azután, hogy feltámadott a halálból, megkérdeztük tőle: „Eltávoztál, és elköltöztél közülünk?”

De Jézus így válaszolt: „Nem, de el kell mennem arra a helyre, ahonnan jöttem.Ha velem akartok jönni, gyertek!”


Mindannyian válaszoltak, és ezt mondták: „Ha meghívsz, jövünk”. Azt mondta: „Bizony mondom nektek, senki sem fog belépni a királyságomba az én hívásomra, hanem csak ha elteltetek.

Hagyjátok Jakabot és Pétert, hagy töltsem el őket.” És odahívta magához ezt a kettőt, maga mellé húzta őket, a többieknek pedig meghagyta, hogy foglalkozzanak azzal,amivel tették, mielőtt ő megjelent .


A Megváltó azt mondta: „Irgalmat találtatok… (7 sor hiányzik) Nem vágytok arra, hogy elteljetek? És ha a szívetek megrészegedett, nem vágytok rá, hogy kijózanodjatok?

Szégyelljétek tehát magatokat! Mostantól akár ébren vagytok, akár alszotok,emlékezzetek, hogy láttátok az Emberfiát, és személyesen beszéltetek vele, és hallgattátok őt.

Akik látták az Emberfiát, szomorúak lesznek, de boldogok azok, akik nem látták őt, ők, akik nem érintkeztek vele, akik nem beszéltek vele, és nem hallgatták őt: övék az élet.

Ezért tudd,hogy ő gyógyított meg, amikor beteg voltál, így uralkodhattál. Jaj azoknak, akik meggyógyultak a betegségükből, mert ők újra betegek lesznek.

Boldogok azok, akik nem voltak betegek, és ismerték az enyhülést, mielőtt megbetegedtek volna: övék az Isten országa.

Ezért azt mondom nektek: Teljetek el, és ne maradjon bennetek üresség, ahol ő, aki eljön be tud titeket csapni.

Akkor Péter így válaszolt: „Íme, már háromszor mondtad nekünk: Teljetek el!, de mi már elteltünk.

A megváltó így válaszolt: Azért mondtam nektek, hogy teljetek el, hogy ne ürüljetek ki. Azok, akik kiürülnek, nem lesznek megváltva.

Mert jó teljesnek lenni, és rossz kiürülni, ezért aki tele van, kiürül, és az, aki kiürül, nem lesz tele, de aki kiürül, tele lesz, és aki megtelt, viszont aki teljes, elnyeri méltó végét.

Ezért kiürültnek kell lennetek, amikor el tudtok telni, de tele kell lennetek, ha lehetséges, hogy kiürültök, mert így tudtok leginkább betelni.

Ezért teljetek el a Lélekkel, de legyen üres az elmétek, mert az elme a léleké, és lélek.

De én feleltem, és így szóltam: „Uram, engedelmeskedünk neked, ha kívánod, mert megtagadtuk apáinkat, anyáinkat és szülőföldünket, és követtünk téged.

Ezért add meg nekünk, hogy ne kísértsen meg a gonosz ördög.”

Az Úr válaszolt, és ezt mondta: „Mi az érdemed, ha megteszed az Atya akaratát, és ezt nem ajándékba kapod, miközben megkísért a Sátán?

De ha a Sátán nyomorgat, és gyötör, és te mégis megteszed az Atya akaratát, mondom neked, hogy szeretni fog, és egyenlővé tesz velem, és számon tartja, hogy a saját akaratodból váltál szeretetté az ő birodalmában.

Ezért ne szeresd a tested, és ne félj a szenvedéstől! Vagy nem tudod, hogy igazságtalanul fognak vádolni és bántalmazni; börtönbe zárnak és törvénytelenül halálra ítélnek, ok nélkül keresztre feszítenek, és eltemetnek, mint engem a gonoszok által?

Mered védeni a testedet, te, akit a Lélek falként vesz körül? Ha megfontolod, hogy milyen régen létezett a világ előtted, és milyen sokáig fog utánad létezni, rá fogsz jönni, hogy az életed csak egy nap, és a szenvedéseid csak egy óra.

Mert a jó nem fog belépni a világba. Ezért vesd meg a halált, és gondolj az életre! Emlékezz a keresztemre és a halálomra, és élni fogsz!

Erre én ezt mondtam neki: „Uram, ne említsd nekünk a keresztet és a halált, mert ezek már messze vannak tőled”

Az Úr így válaszolt: „Bizony mondom nektek, senki nem menekül meg, ha nem hisz a keresztemben. De akik hittek a keresztemben, azoké az Isten országa.

Ezért keressétek a halált, mint a halott, aki az életet keresi; mert amit keresnek, megtalálják. És mi van ott, ami miatt aggódniuk kellene?

Ami titeket illet, ha megvizsgáljátok a halált, az megtanít titeket választani.

Bizony mondom nektek, senki azok közül, aki féli a halált, nem lesz megmentve,mert a királyság azoké, akik odadobják magukat a halálnak.

Váljatok jobbá, mint én; legyetek olyanok, mint a Szentlélek fiai!”

Akkor megkérdeztem tőle: „Uram, hogyan leszünk képesek prófétálni azoknak, akik azt várják tőlünk, hogy jósoljunk nekik? Mert sokan kérnek erre, és azért keresnek minket, hogy jóslatot halljanak tőlünk.”

Az Úr így válaszolt: „Nem tudod, hogy a prófécia feje Jánossal le lett vágva?”Én így feleltem: „Uram, lehetséges megölni a prófécia fejét?”

Az Úr ezt mondta nekem: „Amikor megtudod, hogy mit jelent a „fej”, és hogy a jóslat a fejből származik, akkor megérted, miért mondtam, hogy „meggyilkolták a fejét”.

Először példabeszédekben beszélten nektek, és nem értettétek, most nyíltan szólok, és még mindig nem fogjátok fel. Mégis te szolgáltál nekem, mint példázat a példabeszédekben, és te voltál a látható abban, ami nyitott.

Siessetek, hogy megmeneküljetek, anélkül, hogy kényszeríteni kelljen. Ehelyett legyetek buzgók a saját elhatározásotokból, és ha lehetséges, érkezzetek előttem, mert ezért az Atya szeretni fog titeket.

Gyűlöljétek a képmutatást, és a gonosz gondolatokat; mert a gondolatból születik a képmutatás; de a képmutatás messze áll az igazságtól.

Ne engedjétek, hogy a mennyek országa elsorvadjon, mert olyan az, mint a pálmaág, ami elhullajtotta a gyümölcsét. Azok leveleket hajtanak, és miután kicsíráztak,kiszárad a méhük.

Ugyanígy van azzal a gyümölccsel, ami ebből a gyökérből származik;mikor megérett, sokan jönnek learatni. A gyökér bizonyosan jó volt, és ha lehetőségetek lenne új növényeket növeszteni, megtalálnád.

Mivel már megdicsőültem ezen a módon, miért tartasz vissza buzgóságomban, hogy menjek?

Mert a munka után arra kényszerítettetek, hogy még tizennyolc napig veletek maradjak a példabeszédek kedvéért.

Ez elég volt néhányatoknak, hogy meghallgassák, és megértsék a pásztorokról, a magvetőről, a házról, a lámpás szüzekről, a munkások béréről, a két fillérről, és a nőről szóló tanítást.

Legyetek buzgók az ige felé! Mert az ige első része a hit, a második a szeretet, a harmadik a munka; mert ezekből jön az élet.

Mert az ige olyan, mint a búzaszem, amikor elvetették, hittek benne, amikor kicsirázott, szerették, mert sok búzaszemet láttak az egy helyett.

És mert dolgoztak, megmenekültek, mert ételt készítettek belőle, és tettek félre, hogy újra elvessék.

Így tudtok ti magatok is eljutni a mennyek országába, de ha nem tudáson keresztül kapjátok,nem találjátok meg.Ezért azt mondom nektek, legyetek mértékletesek, és ne tévedjetek meg!

És sokszor mondtam mindnyájatoknak, és csak neked Jakab, hogy „Menekülj meg”.

És megparancsoltam neked,hogy kövess engem, és megtanítottalak rá, hogy mit mondj a főpapok előtt.

Lásd, én alászálltam, és tanítottam, és keresztülmentem a megpróbáltatásokon, és elnyertem a koronámat, miután megmentettelek titeket.

Mert azért jöttem le, hogy veletek legyek, és így ti is velem lehettek.

És ha tető nélkül találtam a házat, olyan helyen laktam, ami be tud fogadni,mikor újra eljövök.

Ezért bízzatok bennem, testvéreim, értsétek meg, mi a nagy fény.

Az Atyának nincs szüksége rám, mert egy apának nincs szüksége fiúra, a fiúnak van szüksége apára, habár hozzá megyek.

Ezért a Fiú Apjának nincs szüksége rátok.

Figyeljetek a világra, értsétek meg a tudást, szeressétek az életet, és senki nem fog üldözni titeket, sem nem fognak elnyomni jobban, mint ahogy ti elnyomjátok saját magatokat.

Ó ti nyomorultak, ó ti szerencsétlenek, ó ti, akik tettetitek az igazságot, ó ti, akik meghamisítjátok a tudást, ó ti, akik vétetek a Lélek ellen: még mindig nem figyeltek, pedig először nektek beszéltem.

Még mindig alszotok, pedig először titeket ébresztettelek fel, hogy a mennyek országa befogadjon titeket?

Bizony mondom nektek, ha azokhoz küldtek volna,akik hallgatnak rám, és akikkel beszéltem, soha nem jöttem volna le a földre. Ezért szégyelljétek magatokat.

Ezért eltávozom tőletek, és elmegyek, és nem akarok tovább maradni veletek, ahogy ti sem akarjátok.

Most ezért kövessetek gyorsan. Ezért mondtam nektek: „A ti kedvetekért jöttem le”.

Ti vagytok a szeretettek; ti vagytok azok, akik miatt sokan élni fognak. Hívjátok az Atyát,kérjetek Istentől gyakran, és ő adni fog nektek.

Boldogok, akiket Vele látnak, amikor eljön az angyalok között, és megdicsőül a szentek között, a tietek az élet.

Örvendezzetek, és legyetek boldogok, mert Isten fiai vagytok.

Tartsátok meg az akaratát, hogy megmeneküljetek;fogadjátok el az intésemet, és mentsétek meg magatokat.

Én közbenjárok értetek az Atyánál,és ő sokat megbocsát nektek.”

És mikor hallottuk ezeket a szavakat, örvendeztünk, mert az előtte lévő szavakon elbúsultunk.

De mikor látta, hogy örvendezünk, így szólt: „Jaj nektek, akiknek nincsen szószólótok!

Jaj nektek, akik kegyelemre szorultok! Boldogok akik kérték, és elnyerték maguknak a kegyelmet. Olyanok vagytok, mint az idegenek, a milyennek látja őket a ti városotok?

Miért zavarodtok meg, amikor száműzitek magatokat a saját békétekből, és elhagyjátok a városotokat? Miért hagyjátok el a békétek lakhelyét, átadva azoknak, akik el akarják foglalni?

Ó ti száműzöttek és hontalanok, jaj nektek, mert elfognak titeket. Vagy talán azt hiszitek,hogy az Atya az emberiség szeretője, vagy hogy győzedelmeskedik imák nélkül, vagy hogy megbocsát valakinek a másik kedvéért, vagy hogy elfordul valakitől, aki kér?

Mert tudja, mi a nyomorúság, és tudja, hogy mire van szüksége a testnek.

Vagy azt hiszitek, nem a testnek van szüksége a lélekre?

Mert a lélek nélkül a test nem vétkezik, ahogy a lélek sem menekül meg a szellem nélkül.

De ha a lélek megmenekül, ha nincs benne gonoszság, és a szellem is megmenekül, akkor a test szabad lesz a bűntől.

Mert a szellem emeli fel a lelket, de a test megöli, így igaz, és a lélek öli meg saját magát.

Bizony mondom nektek, semmi esetre sem fogja megbocsátani a léleknek a bűnöket, és a testnek a vétkeket, mert azok, akik elhasználják a testüket, nem lesznek megmentve.

Gondoljátok, hogy olyan sokan jutnak el a mennyek országába?

Boldog, aki látta magát, mint negyediket a mennyekben.

Amikor meghallottuk ezeket a szavakat, elcsüggedtünk. De mikor látta, hogy csüggedtek vagyunk, ezt mondta: „Ezért azt mondom nektek, amit magatoktól is tudtok.

Mert a mennyek országa olyan, mint egy búzaszál, miután kihajtott a mezőn. És miután megérett, szétszórta a termését, és a mező a következő évben is megtelt kalászokkal.

Siessetek ti is learatni az élet kalászát magatoknak, és akkor elteltek a mennyek országával.

És amíg én veletek vagyok, figyelmezzetek rám, és engedelmeskedjetek nekem, és amikor eltávozom, emlékezzetek rám.

És emlékezzetek, mert amikor veletek voltam, nem ismertetek engem. Boldogok azok, akik ismertek engem, jaj azoknak akik hallgattak, de nem hittek!

Boldogok, akik nem láttak, de mégis hisznek!És újra uralkodni fogok rajtatok, mert azért nyilatkoztattam ki nektek, hogy olyan házat építsek, ami nagy értéket jelent nektek, hogy menedéket találjatok benne, ami akkor is áll,amikor a szomszédotok háza összeomlott.

Bizony mondom nektek, jaj azoknak, akikért le lettem küldve erre a helyre, boldogok azok, akik felemelkednek az Atyához.

Újra megrólak titeket, akik vagytok, váljatok olyanokká, akik nincsenek, és így azokkal lehettek.

Ne hagyjátok, hogy a mennyek országa kiszáradjon bennetek.

Ne legyetek büszkék a fény miatt, ami világit, de magatok miatt, hogy én magam is büszke vagyok rátok. Miattatok vetettem alá magamat az ítéletnek, hogy megmeneküljetek.

”Péter erre ezt mondta: „Egyszer sürgetsz minket a mennyek országa felé, aztán visszafordítasz, Uram, egyszer győzködsz, és a hitre buzdítasz, és életet ígérsz nekünk, aztán kivetsz minket a mennyek országából.”

De az Úr így válaszolt: „Sokszor adtam nektek hitet, mi több kinyilatkoztattam magam neked, Jakab, és ti nem ismertetek meg engem.

Most ismét sokszor látlak titeket örvendezni, mikor fellelkesültök az élet ígéretétől, és mégis szomorúak vagytok, és panaszkodtok, amikor az országban tanítalak?

De ti, a hiten és a tudáson keresztül elnyertétek az életet. Ezért vessétek meg az elutasítást, ha halljátok, de annál inkább örvendezzetek az ígéretnek.

Bizony mondom nektek, aki megkapja az életet, és hisz az országban, soha nem hagyja el, még ha az Atya ki is akarja vetni.

Ezeket a dolgokat kellett elmondanom nektek, de most fel kell mennem oda, ahonnan jöttem.

De ti, amikor menni akartam, kiűztetek, és ahelyett, hogy csatlakoztatok volna hozzám, üldöztetek.

De figyelmezzetek a dicsőségre, ami rám vár, és nyissátok meg szíveteket,hallgassátok a himnuszokat, amik rám várnak a mennyekben, mert ma el kell foglalnom helyemet az Atya jobbján.

De elmondtam az utolsó szavaimat nektek, és el kell válnom tőletek, mert egy tűzszekér visz föl, és mostantól le kell vetnem magamat, hogy újra fölvehessem.

De figyelmezzetek, boldogok, akik hirdették a fiút, mielőtt alászállt, így mikor eljöttem, újra felemelkedhetek. Háromszorosan boldogok, akik hirdették a Fiút, mielőtt elváltoztak, és nektek is örök részetek lesz közöttük.

Ezek után a szavak után eltávozott.

De mi térdre borultunk Péterrel, és hálát adtunk, és felemeltük szívünket a mennyek felé. Hallottuk a fülünkkel, láttuk a szemünkkel a háborúk zaját, a trombitaszót, és egy nagy zűrzavart.

És ahogy elhagytuk azt a helyet, még feljebb küldtük az elménket, és láttuk a szemünkkel, és hallottuk a fülünkkel a himnuszokat, és az angyalok imádatát, és örvendezését. És a mennyei felségek dicséretet zengtek, és mi velük örvendeztünk.

Ezután azt kívántuk, hogy a szellemünk a Felséges előtt álljon, és miután felemelkedtünk,nem láttunk, vagy hallottunk semmit, mert a többi apostol hívott, és megkérdezték:
„Mit hallottatok a Mestertől? Mit mondott nektek? És hová ment?”Mi így válaszoltunk:

„Felment, és megígérte, hogy élni fogunk mindnyájan, és gyermekeket mutatott, akik utánunk jönnek, miután megparancsolta, hogy szeressük őket, mert miattuk lettünk megmentve.

És mikor hallották, hittek a kinyilatkoztatásban, de elégedetlenkedtek azok miatt, akiknek meg kell születniük. És így, mivel nem akartam, hogy megsértődjenek, mindegyiküket máshová küldtem.

De én felmentem Jeruzsálembe, és imádkoztam, hogy örök részem legyen a szeretettek között, akik tanúságot tesznek. És imádkoztam, hogy a kezdet jöjjön tőletek, mert így leszek képes a megváltásra, mert ők rajtam, a hitemen keresztül fognak megvilágosodni – és mások hitén, ami erősebb az enyémnél, mert azt kívánom, hogy az enyém legyen a legkisebb.

Komolyan törekedjetek,hogy olyanná váljatok, mint ők, és imádkozzatok, hogy örök részetek legyen velük, Mert amint elmondtam, a Megváltó nem miattuk adta a kinyilatkoztatást.

Mi valóban hirdetjük az örök részt azoknak, akiknek az örökség készült, azoknak, akiket az Úr a fiaivá tett.

 

   HOME

FEL