Fundatia Ambasadorii Bibliei       

"Míg bárkitől félsz és bárkit imádsz, nem jöhetsz rá, hogy Te magad is Buddha vagy." - Buddha

 Volt pár nagy tanító Jézus, Buddha, Zarathustra, Mani stb. aki megpróbálta az emberiséget felemelni de sajnos az emberi kapzsiság , uralkodni vágyás mindig legyőzte a legszentebb tanításokat is.

Nézzük tehát a vallásokat és majd döntsük el milyen hatással voltak, vannak az emberiségre. 

Kezdenénk Ábrahámnál aki a 3 nagy vallás ősapja volt . 

Kereszténység , Judaizmus , Iszlám 

Ezekről mind tudunk és ismerve a történelmet nagyjából csak szenvedés, háborúk köthetőek hozzá. Mai szóval élve a kereszténység logója ma is ez a latin kereszt .

Mi is ez? Jézus kivégző eszköze ,vagyis a szenvedés jelképe , fordítottan pedig ahogy Péter apostolnál látjuk a kard jelképe vagyis a harc. Miről is szólt ez elmúlt 2.000 év? Szenvedésről és háborúkról. 

De nézzük mi van még.  - Hinduizmus - Zoroasztrizmus - Manicheizmus - Mithraizmus 

 

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény Melléklete szerint az Országgyűlés által elismert magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek a következők (27, tételesen)[3]:

 1. Magyar Katolikus Egyház
 2. Magyarországi Református Egyház
 3. Magyarországi Evangélikus Egyház
 4. Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
 5. Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante)
 6. Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség
 7. Budai Szerb Ortodox Egyházmegye
 8. Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus - Magyarországi Ortodox Exarchátus
 9. Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház
 10. Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye
 11. Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarkátus)
 12. Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete
 13. Magyarországi Baptista Egyház
 14. HIT Gyülekezete
 15. Magyarországi Metodista Egyház
 16. Magyar Pünkösdi Egyház
 17. Szent Margit Anglikán Episzkopális Egyház
 18. Erdélyi Gyülekezet
 19. Hetednapi Adventista Egyház
 20. Magyarországi Kopt Ortodox Egyház
 21. Magyarországi Iszlám Tanács:
  1. Magyar Iszlám Közösség
  2. Magyarországi Muszlimok Egyháza
 22. Krisztusban Hívő Nazarénusok Gyülekezete
 23. Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége
 24. Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország
 25. Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza
 26. Magyarországi Jehova Tanúi Egyház
 27. Buddhista vallási közösségek:
  1. Tan Kapuja Buddhista Egyház
  2. Buddhista Misszió Magyarországi Arya Maitreya Mandala
  3. Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség
  4. Magyarországi Chanbuddhista Egyház
  5. Gyémánt Út Buddhista Közösség.  ( wikipedia)

 

Máté  16.18. Én pedig ezt mondom neked: Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. 19. Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz az a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz az a mennyekben is.”

Ez a keresztény vallás alapítás alapja. Ez határozottan Jézus kijelentése. De valakinek jutott eszébe mind a mai napig olyan vallást olyan élet lehetőségét befolyásolni a politikán, gazdaságon keresztül ahol Jézus tanításai érvényesülnének?

Ezt az anyagi, anyagias világot elnézve nem. Nem lehetett volna csak egy egyszerű vallás pl. Jézus egyháza ugyanúgy mind Buddhánál a Budhizmus, Maninál a Manicheizmus , Zoroaszternél a Zoroasztrizmus .

Habár apokrif irat de mégis idézzünk Jézus evangéliumából , mert végtérre mégis ő a főszereplő és gondolkodjunk el, hogy 2.000 év alatt változott valami?

Jézus Urunk Evangéliuma

I.) Messzi idők ígéretét teszem valóvá most, hogy emberként jöttem ide közétek.

2.) Nem volt ez szükséges addig, míg atyáitok lelkéből a szeretet imádsága törhetetlen hittel érkezett az örökké lett Mindenhatóság fényvilágá­ba.

3.) Amíg a földi ügyeket az Égi Törvény örök rendje irányította.

4.) Amíg az emberi gonoszság meg nem rontotta bennetek az istenfiú­ság méltóságát.

5.) Amíg az örök Szeretet Teremtőjét - akit ti Istennek neveztek - meg nem gyalázták e gonoszok azzal, hogy más népek legyilkolását az örökké­való rendelésének és akaratának hirdetik.

Jézus nem kérte, hogy imádjuk, azt kérte, hogy kövessük : Máté 4. 19. És monda nékik: Kövessetek engem, és azt mívelem, hogy embereket halásszatok. 20. Azok pedig azonnal otthagyván a hálókat, követék őt.

Sőt egy kicsit továbbmenve  János evangélium 14.12. Bizony , bizony mondom nektek, aki hisz énbennem , azokat a cselekedeteket amelyeket én teszek szintén megteszi , sőt ezeknél nagyobbakat is tesz ; mert én az Atyámhoz megyek. 14. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt.

Rendben, ő elmondta, hogy elmegy és tudjuk, hogy el is ment.

Mit hagyott hátra nekünk. János 14.14. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt.  15. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. 16. És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.

János 14.26. Mikor pedig eljő majd a Vígasztaló, a kit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, a ki az Atyától származik, 

János 16.23.Bizony, bizony mondom néktek, hogy a mit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek. 24. Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.

Honnan jött, hová ment?

János 18.36. Az én országom nem e világból való. 

János 17.14. Én a te ígédet nékik adtam; és a világ gyűlölte őket, mivelhogy nem e világból valók, a mint hogy én sem e világból vagyok. 15. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. 16. Nem e világból valók, a mint hogy én sem e világból vagyok. 17. Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság. 18. A miképen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra; 19. És én ő érettök oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban. 20. De nemcsak ő érettük könyörgök, hanem azokért is, a kik az ő beszédökre hisznek majd én bennem; 

 

 

    HOME

 

 

 

 

FEL