A hit nem egyenlő a vallással .

Nem véletlenül kezdődik a weboldalunk ezzel a szöveggel:
" A Biblia Nagykövetei alapítvány nem egy fanatikus vallási hittérítő szekta. Célunk a biblia XXI. századi bemutatása a művészetem keresztül , a XXI. század értelmezésével. "
A vallásos emberek mai napig elfogadják, hogy a Biblia szent könyv Isten sugallata.
Hát sajnos szomorú tény, hogy Isten ilyen sokat nem tévedhet mind amennyi ellentmondás van ebben a könyvben.
A másik dolog pedig, hogy az Újszövetség az Ószövetség folytatása.
Ezt aki elhiszi az biztosan nem olvasta még a bibliát.
Hány embert gyilkolt meg vagy öletett meg Jehova Bibliában?
A választ lehetetlen lenne pontos számmal meghatározni, de annyi bizonyos, hogy sokat. Hányakat öntött el az árvíz, hányan égtek halálra Sodoma és Gomora városában? Hány elsőszülött egyiptomit pusztított el Isten? Nincs eszközünk megszámlálásukra, így az alábbi lista ezeket az adatokat nem tartalmazza, csak a számszerűsített tényeket vonultatja fel.

A Jahwe számlájára írható halottak száma a szent bibliában : 2. 270. 365 személy
Néhány okot hadd lássunk:
Ónán földre vesztegette a magot - 1 Móz. 38,10 - 1 (ez csak egy gyilkosság de annyira gyerekes, annyira abszurd, csak azért tettem be, tovább csak a nagy számok lesznek)
Tánc Áron arany borjúja körül - 2 Móz. 32,27-28; 2 Móz. 32,35 - 3.000
Zugolódás - 4 Móz. 16,49 - 14.700
Izraeliták paráználkodása Moáb lányaival - 4 Móz. 25, 9 - 24.000
Az Úr azt mondja Józsuénak, támadja meg Ai városát, és tegye vele ugyanazt, mint Jérikhóval: öljön meg mindenkit Józs. 8,1-25 - 12.000
A kananeusok és parizeusok kiadása Bir. 1,4 - 10.000
A moábiták leölése Bir. 3,28-29 - 10. 000
Isten arra kényszeríti a midiánitákat, hogy öljék meg egymást Bir. 7,2-22; Bir. 8,10 - 120.000
Az Úr lelke megindítja Sámsont Bir. 14,19 - 30
Az Úr lelke nagymértékben megindítja Sámsont Bir. 15,14-15 - 1.000
Sámson Isten által támogatást nyert bosszúja Bir. 16,27-30 - 3.000
A Benjámin nemzetségének eltörlése Bir. 20,35-37 -25.100
A többi Benjámin leverése Bir. 20,44-46 - 25.000
Az Úr frigyládájába való betekintés 1 Sám. 6,19 - 50.070
Isten Izráel fiainak kezére bocsátja a szíriabelieket 1 Kir. 20,28-29 - 100.000
Az életben maradt szíriabeliekre rászakadtak a falak 1 Kir. 20,30 - 27.000
Az Úr angyalának mészárlása az alvó asszíriabeli katonákon 2 Kir. 19,35;
2 Krón. 32,21; Ésa. 37,36 - 185.000
Isten Júda kezére bocsátja az Izráelitákat 2 Krón. 13,15-17 - 500.000
"Megveré azért az Úr a szerecseneket" 2 Krón. 14,9-14 - 1.000.000


Na ez így már kicsit unalmas, de olvasd el, ne higgy nekem olvasd el összekerül 2. 270. 365 személy és ezek javarészt férfiak mert a nőket nem igazán számolták.
( még a 9. században is arról vitatkoztak az egyházatyák , hogy a nőknek egyáltalán van-e lelkük )

Ezek csak tények ,döntsd el te , hogy a te gondolkozásmódodban, hogy jelenik meg: Jézus Isten fia.

Az Ószövetség Istenének a fia? Ha igen akkor nagy bajban vagyunk. Jahwe, Jehova vagy Elohim , mindegy melyikről van szó, egytől egyig az erőszakos hittérítésről van szó.

A szent biblia Isten szava, jelen esetben Jehováé, A Korán Allah szava, az iszlám Szent Könyve .

Mitől szentek ezek a könyvek? Fentebb már leírtam Jehova öldökléseit de lássuk mit ír a korán?

Korán (2:191-193): „És öljétek meg őket bárhol is találtok rájuk, űzzétek ki őket, ahogy ők űztek ki titeket. A zaklatás rosszabb az Öldöklésnél. S ne harcoljatok a Sérthetetlen Szentélynél, amíg ott rátok nem törnek. S ha rátok törtek, hát öljétek le őket. Eképpen részesülnek a hitetlenek. S ha ők felhagynak (szándékukkal), hát lám' Allah Megbocsájtó, Könyörületes. S öljetek őket addig, hogy ne legyen több zaklatás, s hogy a vallás Allahé legyen. Ha felhagytak (szándékukkal), hát ne legyen ellenségeskedés, csak azokkal kik gonosztevők.”

És ugyanaz a problémája Allahnak mind Jehovának:


2 Mózes 32.35. És megverte az Úr a népet ezért is, a mit cselekedtek a borjúval, melyet Áron készített vala. - 27. És szóla nékik: Ezt mondja az Úr, Izráel Istene: Kössön mindenitek kardot az oldalára, menjetek által és vissza a táboron, egyik kaputól a másik kapuig, és kiki ölje meg az ő attyafiát, barátját és rokonságát. 28. A Lévi fiai pedig a Mózes beszéde szerint cselekedének, és elhulla azon a napon a népből úgymint háromezer férfiú.

Korán (3:151): „S vetünk szívébe azoknak, kik hitetlenek rettegést, miáltal bálványokat állítottak Allah mellé, melyeknek nem adatott hatalom. Hajlékuk Pokol, s nyomor lakóhelye a rossztevőknek. ”

Csak egyeduralmat akartak ?

De miért csókolja meg a pápa a koránt?


Igy tartsa tisztességesnek, ha te elhiszed az én .. akkor és is elhiszem a tiedet?


Csodálkozunk amiért így viselkednek a muszlimok?


Itt kellene tudjuk, hogy mikor, hogyan született iszlám és ki volt Mohamed próféta?


Mohamed, a legenda szerint, közvetlen leszármazottja volt Ábrahám prófétának, a három világvallás ősatyjának, elsőszülött fián, Izmáelen keresztül.
Mohamed foglalkozása kereskedő volt. Huszonöt évesen feleségül vette munkaadóját, a 40 éves özvegyet, Hadídzsát.

Hadídzsa halála után még tíz felesége volt. A a Hira hegyen jelent meg előtte Gábriel arkangyal, hogy 20 éven keresztül ismertesse vele Isten szavait.

Ugyanaz a Gabriel angyal aki a kereszténységben is? Na itt  kellene elgondolkozni, ugyanaz az Isten küldte? Tudjuk Jézus szavaiból egy szolga nem szolgálhat két urat.

Vagyis Ha Jehova is őt küldte és Allah is akkor a kettő mégiscsak ugyanaz???

610 körül, negyvenéves korában megjelent neki Gábriel arkangyal, a Korán 96. szúrájának első 5 versével, ezzel kezdődött meg a Korán kinyilatkoztatása illetve Mohamed prófétasága.
Itt értjük meg a mai iszlám nyomulását. Lehetne úgy fogalmazni, hogy ezt  a keresztények  már "letudták" ismerve a történelmet. Ezekkel csak annyi baj van, hogy ugyanazt csinálják csak ennyivel lemaradtak időben.
Tény, hogy egyik sem jobb a másiknál, ha ugyanarról az Istenről beszélünk, csak az övék most éli a fénykorát.

A hit nem egyenlő a vallással ezzel kezdtük.


A mostani keresztények napjainkra elhagyták a vallást, valószínű , hogy a történelmi tudásunk túllépte azt a dogmatikus rendszert ami kicsit mesébe illő. Talán még undorral is gondolunk az szent inkvizícióra .
Mára a világ lakosainak többsége -köztük a katolikusok is! -  a római pápát nem tekinti se szentnek se atyjának; csupán egy egyszerű egyházfőnek.- már réges-régen elmúlt az az idő, amikor a pápai átok, még egy nagyhatalmú császárt is, a téli hidegben, mezítlábas vezeklésre kényszerített.
Csak annyi a baj, hogy a nép hitevesztett lett. Ez a baj, ha csak a vallását veszíti el az még hagyján de ha elveszti a hitét az már nagyobb baj.


Csalódtak az Istenben? Melyikben? Jehovában?

Nézzünk csak utána az Ószövetségben, Jahve kinek az istene? A héberek Istene , és ki az ő választott népe? A zsidók a a Jehova választott népe.
De mi legyen velünk akik nem vagyunk zsidók, nem vagyunk arabok?

A zsidóknak ott van Jehova, az araboknak Allah. De akkor, hol van a miénk?

Petőfi elszavalt egy verset és hivatkozott valakire amiből forradalom lett.
"A magyarok Istenére Esküszünk, Esküszünk, hogy rabok tovább, Nem leszünk!"
Keressük meg őt, a magyarok Istenét .
Idézet a nyikrai jóslatból:
A táltosok közös gondolattal kérdezték: „Így van ez megírva – nem lehetne-e másképp?”A SZELLEM erre ezt felelé: „Minden jövendölés ókumálás, a múltat meg jelent összekötő vonás folytatásán, a jövő felé. Megírva semmi sincsen, mert minden megváltoztatható – ha nem fordultok el ISTENETEK-től és megszívelitek az ősök intelmeit.”
BOLDOGASSZONY oltalmazzon fehérben, zöldben, feketében!’
Következő írásban utánajárunk a magyarok Boldogasszonyának, a magyarok Istenének , hol veszítettük el őket, vagy, hol veszítettek el ők minket.
Tényleg van egy Istennek népe vagy inkább egy népnek van Istene?

 

 HOME

FEL