Fundatia Ambasadorii Bibliei       

A Biblia Nagykövetei Alapítvány weboldala

Máté 9.28. Mikor pedig beméne a házba, oda menének hozzá a vakok, és monda nékik Jézus: Hiszitek-é, hogy én azt megcselekedhetem? Mondának néki: Igen, Uram. 29. Akkor illeté az ő szemeiket, mondván: Legyen néktek a ti hitetek szerint. 

János 5.5. Vala pedig ott egy ember, a ki harmincnyolcz esztendőt töltött betegségében. 6. Ezt a mint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van; monda néki: Akarsz-é meggyógyulni? 7. Felele néki a beteg: Uram, nincs emberem, hogy a mikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba; és mire én oda érek, más lép be előttem.  8. Monda néki Jézus: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj! 

Máté 17.14. És mikor a sokasághoz értek, egy ember jöve hozzá, térdre esvén ő előtte, 15. És mondván: Uram, könyörülj az én fiamon, mert holdkóros és kegyetlenül szenved;  18. És megdorgálá őt Jézus, és kiméne belőle az ördög; és meggyógyula a gyermek azon órától fogva. 19. Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén, mondának néki: Mi miért nem tudtuk azt kiűzni? 20. Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek.

Márk 7. 14. És előszólítván az egész sokaságot, monda nékik: Hallgassatok reám mindnyájan és értsétek meg: 15. Nincs semmi az emberen kívülvaló, a mi bemenvén ő belé, megfertőztethetné őt; hanem a mik belőle jőnek ki, azok fertőztetik meg az embert. 16. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja.

Márk 7.18. És monda nékik: Ti is ennyire tudatlanok vagytok-é? Nem értitek-é, hogy a mi kívülről megy az emberbe, semmi sem fertőztetheti meg őt? 19. Mert nem a szívébe megy be, hanem a gyomrába; és az árnyékszékbe kerül, a mely minden eledelt megtisztít. 20. Monda továbbá: A mi az emberből jő ki, az fertőzteti meg az embert. 

Márk 9.50. Jó a só: de ha a só ízét veszti, mivel adtok ízt néki? Legyen bennetek só, és legyetek békében egymással. 

Márk 10.4. Ők pedig mondának: Mózes megengedte, hogy válólevelet írjunk, és elváljunk. 5. És Jézus felelvén, monda nékik: A ti szívetek keménysége miatt írta néktek ezt a parancsolatot;  6. De a teremtés kezdete óta férfiúvá és asszonnyá teremté őket az Isten. 

Márk 10.7. Annak okáért elhagyja az ember az ő atyját és anyját; és ragaszkodik a feleségéhez, 8. És lesznek ketten egy testté! Azért többé nem két, hanem egy test.  9. Annak okáért a mit az Isten egybe kötött, ember el ne válassza. 

 

                   <    3    >    4

 

                  2      3     4  

 

           Home