Fundatia Ambasadorii Bibliei       

Reneszánsz képes biblia Michelangelo stílusban 

Márk 6. 14. És meghallá ezeket Heródes király (mert nyilvánvalóvá lőn az ő neve) és monda: Keresztelő János támadt fel a halálból és azért működnek benne ez erők. 15. Némelyek azt mondják vala, hogy Illés ő; mások meg azt mondják vala, hogy Próféta, vagy olyan, mint egy a próféták közül. 16. Heródes pedig ezeket hallván, monda: A kinek én fejét vétetém, az a János ez; ő támadt fel a halálból. 

Márk 6.17. Mert maga Heródes fogatta el és vettette vala börtönbe Jánost, Heródiás miatt, Fülöpnek, az ő testvérének felesége miatt, mivelhogy azt vette vala feleségül. 18. Mert János azt mondá Heródesnek: Nem szabad néked a testvéred feleségével élned.

Márk 6.19. Heródiás pedig ólálkodik vala utána, és meg akarja vala őt ölni; de nem teheté. 21. De egy alkalmatos nap jöttével, mikor Heródes a maga születése ünnepén nagyjainak, vezéreinek és Galilea előkelő embereinek lakomát ad vala, 22. És ennek a Heródiásnak a leánya beméne és tánczola, és megtetszék Heródesnek és a vendégeknek, monda a király a leánynak: Kérj tőlem, a mit akarsz, és megadom néked.

Márk 6.24. Az pedig kimenvén, monda az ő anyjának: Mit kérjek? Ez pedig mondja: A Keresztelő János fejét.  25. És a királyhoz nagy sietve azonnal bemenvén, kéré őt mondván: Akarom, hogy mindjárt add ide nékem a Keresztelő János fejét egy tálban.  

Márk 6.26. A király pedig noha igen megszomorodék, eskűje és a vendégek miatt nem akará őt elutasítani.  27. És azonnal hóhért küldvén a király, megparancsolá, hogy hozzák el annak fejét. 

Márk 6.28. Ez pedig elmenvén, fejét vevé annak a börtönben, és előhozá a fejét egy tálban és adá a leánynak; a leány pedig az anyjának adá azt. 

 

            3    <   4    >  5

      3       5        7    8    9  

 

        Home