Fundatia Ambasadorii Bibliei       

Reneszánsz képes biblia Michelangelo stílusban 

Márk 6.30. És az apostolok összegyűlekezének Jézushoz, és elbeszélének néki mindent, azt is, a miket cselekedtek, azt is, a miket tanítottak vala.34. És kimenvén Jézus nagy sokaságot láta, és megszáná őket, mert olyanok valának, mint a pásztor nélkül való juhok. És kezdé őket sokra tanítani. 41. Ő pedig vette vala az öt kenyeret és a két halat, és az égre tekintvén, hálákat ada; és megszegé a kenyereket és adá tanítványainak, hogy tegyék azok elé; és a két halat is elosztá mindnyájok között. 42. Evének azért mindnyájan, és megelégedének;  44. A kik pedig a kenyerekből ettek, mintegy ötezeren valának férfiak.

Márk 6.45. És azonnal kényszeríté tanítványait, hogy hajóba szálljanak, és menjenek át előre a túlsó partra Bethsaida felé, a míg ő a sokaságot elbocsátja.  47. És mikor beesteledék, a hajó a tenger közepén vala, ő pedig egymaga a szárazon. 49. Azok pedig látván őt a tengeren járni, kisértetnek vélték, és felkiáltának;  50. Mert mindnyájan látják vala őt és megrémülének. De ő azonnal megszólítá őket, és monda nékik: Bízzatok; én vagyok, ne féljetek. 

Márk 7. 31. Aztán ismét kimenvén Tírus és Sídon határaiból, a galileai tengerhez méne, a Tízváros határain át.  8.1. Azokban a napokban, mivelhogy fölötte nagy volt a sokaság, és nem volt mit enniök, magához szólította Jézus az ő tanítványait, és monda nékik: 2. Szánakozom e sokaságon, mert immár harmad napja hogy velem vannak, és nincs mit enniök; 17. Jézus pedig észrevévén ezt, monda nékik: Mit tanakodtok, hogy nincsen kenyeretek? Még sem látjátok-é be és nem értitek-é? Mégis kemény-é a szívetek? 

Máté 16.18. De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. 19. És néked adom a mennyek országának kulcsait; és a mit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen; és a mit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen. 

János 2 1.Harmadnap menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. 2. Jézust is meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt. 3.Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: „Nincs több boruk.” 4.Jézus azt felelte: „Mit akarsz tőlem, asszony! Még nem jött el az én órám.”   

János 2.5.Erre anyja szólt a szolgáknak: „Tegyetek meg mindent, amit csak mond!” 6.Volt ott hat kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára, mindegyik két-három mérős. 7.Jézus szólt nekik: „Töltsétek meg a korsókat vízzel!” Meg is töltötték azokat színültig. 

János 2.8. Ekkor azt mondta nekik: „Most merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak.”9.Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, nem tudta honnan való – a szolgák azonban, akik a vizet merítették, tudták –, hívatta a násznagy a vőlegényt, 10. szemére vetette: „Először mindenki a jó bort adja, s csak amikor már megittasodtak, akkor az alábbvalót. Te meg mostanáig tartogattad a jó bort.”

 

               <   5    >  6

      3       5        7    8    9  

 

        Home