Fundatia Ambasadorii Bibliei       

A Biblia Nagykövetei Alapítvány weboldala

1 Mózes 29.22. És begyűjté Lábán annak a helynek minden népét, és szerze lakodalmat. 24. És Lábán az ő szolgálóját Zilpát, szolgálóul adá az ő leányának Leának.  23. Este pedig vevé az ő leányát Leát, és bevivé hozzá, a ki beméne ő hozzá. És reggelre kelve: Ímé ez Lea! 

1 Mózes 29. 25. Monda azért Lábánnak: Mit cselekedtél én velem? Avagy nem Rákhelért szolgáltalak-é én tégedet? Miért csaltál meg engem? 26. Lábán pedig monda: Nem szokás nálunk, hogy a kisebbiket oda adják a nagyobbik előtt.

1 Mózes 29.27. Töltsd ki ennek hetét, azután amazt is néked adjuk a szolgálatért, melylyel majd szolgálsz nálam még más hét esztendeig. 28. Jákób tehát aképen cselekedék, kitölté azt a hetet; ez pedig néki adá Rákhelt, az ő leányát feleségűl.  29. És adá Lábán az ő leányának Rákhelnek, az ő szolgálóját Bilhát, hogy néki szolgálója legyen.

1 Mózes 29.30. És beméne Rákhelhez is, és inkább szereté Rákhelt, hogysem Leát és szolgála ő nála még más hét esztendeig.  31. És meglátá az Úr Lea megvetett voltát, és megnyitá annak méhét. Rákhel pedig magtalan vala.

1 Mózes 29.32. Fogada azért Lea az ő méhében és szűle fiat, és nevezé nevét Rúbennek, 33. Azután ismét teherbe esék és szűle fiat, és nevezé nevét Simeonnak. 34. És megint teherbe esék és szűle fiat és nevezé  Lévinek.  35. És ismét teherbe esék, és fiat szűle   nevezé  Júdának, és megszűnék a szűléstől.

1 Mózes 30. 1. És látá Rákhel, hogy ő nem szűle Jákóbnak, irigykedni kezde Rákhel az ő nénjére, és monda Jákóbnak. 3. És monda ez: Ímhol az én szolgálóm Bilha, menj be hozzá, hogy szűljön az én térdeimen, és én is megépüljek ő általa.

1 Mózes 30.4. Adá tehát néki az ő szolgálóját Bilhát feleségűl, és beméne ahhoz Jákób. 5. És teherbe esék Bilha és szűle Jákóbnak fiat és nevezé Dánnak. 

1 Mózes 30.9. Látván pedig Lea hogy ő megszűnt a szűléstől, vevé az ő szolgálóját Zilpát, és adá azt Jákóbnak feleségűl. 10. És szűle Zilpa, Lea szolgálója, fiat Jákóbnak. 11. És monda Lea: Szerencsére! és nevezé nevét Gádnak! 12. És szűle Zilpa, Lea szolgálója, más fiat is Jákóbnak.  17. És meghallgatá Isten Leát, mert fogada az ő méhében és szűle Jákóbnak ötödik fiat és nevezé Izsáknak, 21. Annakutána szűle leányt, és nevezé  Dínának. 

1 Mózes 30.22. Megemlékezék pedig az Isten Rákhelről; és meghallgatá őt az Isten és megnyitá az ő méhét. 23. És fogada méhében, és szűle fiat, s monda: Elvevé Isten az én gyalázatomat. 24. És nevezé nevét Józsefnek .

1 Mózes 32.24. Jákób pedig egyedűl marada és tusakodik vala ő vele egy férfiú, egész a hajnal feljöveteléig. 25. Aki mikor látá, hogy nem vehet rajta erőt, megilleté csípőjének forgócsontját, és kiméne helyéből Jákób csípőjének forgócsontja a vele való tusakodás közben.  26. És monda: Bocsáss el engem, mert feljött a hajnal. 27. És monda néki: Mi a te neved? És ő monda: Jákób. 28. Amaz pedig monda: Nem Jákóbnak mondatik ezután a te neved, hanem Izráelnek; mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. 

1 Mózes 35.16. És elindúlának Béthelből, s mikor Efratától, hogy oda érjenek, már csak egy dűlőföldre valának, szűle Rákhel, és nehéz vala az ő szűlése. 17. S vajudása közben monda néki a bába: Ne félj, mert most is fiad lesz. 18. És mikor lelke kiméne, mert meghala, nevezé nevét Benóninak, az atyja pedig nevezé őt Benjáminnak. 19. És meghala Rákhel, és eltemetteték az Efratába (azaz Bethlehembe) vivő úton. 

 

       9    <   10    >  11

   2     3         5                    10    11   12   13  14   15  16  17   18  19   20  21   22   . . .

 

      HOME