Ambasador Biblia 

A Biblia Nagykövetei Alapítvány weboldala

Reneszánsz képes biblia Michelangelo stílusban

 

1 Mózes 22.1. És lőn ezeknek utána, az Isten megkisérté Ábrahámot, 2. És monda: Vedd a te fiadat, ama te egyetlenegyedet, a kit szeretsz, Izsákot, és menj el Mórijának földére, és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közűl egyen, a melyet mondándok néked.

1 Mózes 22.3. Felkele azért Ábrahám jó reggel, és megnyergelé az ő szamarát, és maga mellé vevé két szolgáját, és az ő fiát Izsákot, és fát hasogatott az égő áldozathoz. Akkor felkele és elindula a helyre, melyet néki az Isten mondott vala.

 

1 Mózes 22.10. És kinyújtá Ábrahám az ő kezét és vevé a kést, hogy levágja az ő fiát. 11. Akkor kiálta néki az Úrnak Angyala az égből, és monda: Ábrahám! Ábrahám! 12. És monda: Ne nyujtsd ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt: mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlenegyednek én érettem.

1 Mózes 23.1. Vala pedig Sárának élete száz huszonhét esztendő. Ezek Sára életének esztendei. 19. Azután eltemeté Ábrahám az ő feleségét Sárát a Makpelá mezejének barlangjába Mamréval szemben. Ez Hebron a Kanaán földén.

 

                        <   7   >  8

   2     3         5                    10    11   12   13  14   15  16  17   18  19   20  21   22   . . .

 

      HOME