Fundatia Ambasadorii Bibliei       

A Biblia Nagykövetei Alapítvány weboldala

1 Mózes 24.2. Monda azért Ábrahám az ő háza öregebb szolgájának, a ki őnéki mindenében gazda vala: Tedd a kezed tomporom alá! 3. Hogy megeskesselek téged az Úrra, a mennynek Istenére, és a földnek Istenére, hogy nem vészesz feleséget az én fiamnak a Kananeusok leányai közűl, a kik között lakom. 4. Hanem elmégysz az én hazámba, és az én rokonságim közé és onnan vészesz feleséget az én fiamnak Izsáknak.

1 Mózes 24.10. És vőn a szolga tíz tevét az ő urának tevéi közűl, és elindula;. Felkele tehát és elméne Mésopotámiába, a Nákhor városába.11. És megpihenteté a tevéket a városon kivűl egy kútfőnél, este felé, mikor a leányok vizet meríteni járnak. 12. És monda: Uram! én uramnak Ábrahámnak Istene, hozd elém még ma, és légy kegyelmes az én uram Ábrahám iránt. 

1 Mózes 24.14. Legyen azért, hogy a mely leánynak ezt mondom: Hajtsd meg a te vedredet, hogy igyam, és az azt mondándja: igyál, sőt a te tevéidet is megitatom: hogy azt rendelted légyen a te szolgádnak Izsáknak, és erről ismerjem meg, hogy irgalmasságot cselekedtél az én urammal. 15. És lőn, minekelőtte elvégezte volna a beszédet, ímé jő vala Rebeka, 18. Az pedig monda: Igyál uram! és sietve leereszté a vedret az ő kezére, és inni ada néki. 

1 Mózes 24.23. És monda: Kinek a leánya vagy te? kérlek mondd meg nékem: van-é a te atyádnak házában hálásra való helyünk? 24. Az pedig felele néki: Bethuél leánya vagyok a Milkha fiáé, a kit ő Nákhornak szűlt . 25. Azt is mondá: Szalma is, abrak is bőven van minálunk, és hálásra való hely is van. 

1 Mózes 24.34. Monda azért: Én az Ábrahám szolgája vagyok.35. Az Úr pedig igen megáldotta az én uramat, úgy hogy naggyá lett. 37. Engem pedig megesküdtetett az én uram, mondván: Ne végy feleséget az én fiamnak a Kananeusok leányai közűl, a kiknek földjén én lakom. 38. Hanem menj el az én atyámnak házához, és az én rokonságom közé, hogy onnan végy feleséget az én fiamnak. 

1 Mózes 24.57. Mondának akkor: Hívjuk elő a leányt, és kérdjük meg őt. 58. Szólíták azért Rebekát, és mondának néki: Akarsz-é elmenni e férfiúval? és monda: Elmegyek. 

1 Mózes 24.63. És kiméne Izsák este felé elmélkedni a mezőre, és felemelé szemeit és látá, hogy ímé tevék jőnek. 64. Rebeka is felemelé szemeit s meglátá Izsákot, és leszálla a tevéről. 67. Izsák pedig bevivé Rebekát Sárának az ő anyjának sátorába. És elvevé Rebekát és lőn néki felesége és szereté őt. S megvigasztalódék Izsák az ő anyja halála után.

1 Mózes 25.1. Ábrahám pedig ismét vőn magának feleséget, kinek neve Ketúráh vala. 5. Valamije pedig Ábrahámnak vala, mindazt Izsáknak adta vala. 6. Az ágyasok fiainak pedig, a kik Ábraháméi valának, ada Ábrahám ajándékokat, és elküldé azokat az ő fia mellől, Izsák mellől még éltében napkelet felé, napkeleti tartományba. 7. S ezek Ábrahám élete esztendeinek napjai, melyeket élt: száz hetvenöt esztendő.

 

               <   8   >  9

   2     3         5                    10    11   12   13  14   15  16  17   18  19   20  21   22   . . .

 

      HOME