Fundatia Ambasadorii Bibliei       

A Biblia Nagykövetei Alapítvány weboldala

1 Mózes 39.1. József pedig aláviteték Égyiptomba és megvevé őt az Ismáelitáktól, kik őt oda vitték vala, egy égyiptomi ember Pótifár, a Faraó főembere, a testőrök főhadnagya.  6. Mindent azért valamije vala József kezére bíza; és semmire sem vala gondja mellette, hanem ha az ételre, melyet megeszik vala. József pedig szép termetű és szép arczú vala. 

1 Mózes 39.7. És lőn ezek után, hogy az ő urának felesége Józsefre veté szemeit, és monda: Hálj velem. 10. És lőn, hogy az asszony mindennap azt mondogatá Józsefnek, de ő nem hallgata reá, hogy vele háljon és vele egyesüljön. 12. És megragadá őt ruhájánál fogva, mondván: Hálj velem. Ő pedig ott hagyá ruháját az asszony kezében és elfuta.

1 Mózes 39.13. És mikor látja vala az asszony, hogy az a maga ruháját az ő kezében hagyta, és kifutott:  14. Összehívá a háznépet és szóla hozzájuk, mondván: Lássátok, héber embert hozott hozzánk, hogy megcsúfoljon bennünket. Bejött hozzám, hogy velem háljon, s én fenszóval kiálték.  15. És lőn, a mint hallja vala, hogy fenszóval kezdék kiáltani, ruháját nálam hagyá és elfuta . 16. Megtartá azért az ő ruháját magánál, míg az ő ura haza jöve.

1 Mózes 39.19. És lőn, a mint hallja az ő ura az ő feleségének beszédeit, melyeket néki beszélt, mondván: Ilyesmiket tett velem a te szolgád; haragra gerjede. 20. Vevé azért Józsefet az ő ura és veté őt a tömlöczbe, melyben a király foglyai valának fogva, és ott vala a tömlöczben.

1 Mózes 40. 1. És lőn ezekután, hogy az égyiptomi király pohárnoka és sütőmestere vétkezének az ő urok ellen, az égyiptomi király ellen. 4. A testőrök főhadnagya pedig Józsefet rendelé melléjük és szolgála nékik. És jó ideig valának fogságban.

1 Mózes 41. 1. Lőn pedig két esztendő múlván, hogy a Faraó álmot láta, 14. Elkülde azért a Faraó és hívatá Józsefet, és hamarsággal kihozák őt a tömlöczből, 16. És felele József a Faraónak, mondván: Nem én, Isten jelenti meg, a mi a Faraónak javára van. 29. Ímé hét esztendő jő, és nagy bőség lesz egész Égyiptomban. 30. Azok után pedig következik az éhség hét esztendeje, s minden bőséget elfelejtenek Égyiptom földén, és megemészti az éhség a földet. 

1 Mózes 41.40. Te légy az én házamon főgondviselő, és minden népem a te szavadra hallgasson, csak a királyiszék tesz engem nálad nagyobbá.  41. Monda továbbá a Faraó Józsefnek: Ímé fejedelemmé tettelek az egész Égyiptom földén. 42. És levevé a Faraó a maga gyűrűjét kezéről, és adá azt József kezére; és felöltözteté őt drága gyolcs ruhába, és aranylánczot tőn az ő nyakába. 

1 Mózes 41.53. Eltele tehát a bőség hét esztendeje, a mely vala Égyiptomnak földén.  54. És elkezdődék az éhség hét esztendeje, mint megmondotta vala József; és lőn éhség minden országban; de Égyiptom földén mindenütt vala kenyér. 57. És mind az egész föld Égyiptomba megy vala Józsefhez gabonát venni; mert nagy vala az éhség az egész földön. 

 

                    12    <   13    >   14

   2     3         5                    10    11   12   13  14   15  16  17   18  19   20  21   22   . . .

 

      HOME